ELE 3714 Personalledelse

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

ELE 3714 Personalledelse

Kursansvarlig
Cathrine Filstad

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Høst

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning

  Læringsmål
  Nye krav til dagens ledere. "Våre ansatte er vår viktigste ressurs" er en påstand vi ofte møter. Hvordan bidrar moderne ledelse til å synliggjøre dette? Kurset skal gi en oversikt over lederens oppgaver i dagens arbeidsliv. Holdninger, verdier, lover, avtaler og samfunnsforhold som påvirker ledelse av medarbeidere vil være sentrale temaer i kurset.
  Etter at kurset er avsluttet skal deltakerne :

  Kunnskapsmål
  • Ha tilegnet seg en oversit over viktige prinsipper og oppgaver i moderne personalledelse
  • Ha fått kunsskap om ulike ledelsesverktøy i personalledelse
  • Ha kunnskap om relevante lov- , avtaleverk og samfunnsforhold som påvirker ledelse av medarbeidere.

  Ferdighetsmål
  • Bli mer bevisst sin egen adferd som personalleder
  • Kunne ta i bruk verktøy som gjennomgås i kurset ved utøvelse av personalledelse

  Holdningsmål
  • Se verdien i å kunne videreutvikle seg som leder
  • Se potensialet i å utnytte styrker og se utviklingsmuligheter for den enkelte medarbeider og organisasjonen som helhet.

  Forkunnskaper
  ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse eller tilsvarende.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Einarsen, Ståle og Anders Skogstad, red. 2011. Det gode arbeidsmiljø. 2. utg. Fagbokforlaget. Kapittel 6,9,10,11,12,14,16,17
  Kuvaas, Bård, red. 2012. Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser : evidensbasert HRM. 2. utg. Fagbokforlaget
  Storeng, Nils H., Tom Henrik Beck og Arve Due Lund. 2012. Arbeidsrett. 8. utg. Cappelen Damm akademisk


  Annet:
  Bokkapitler fra følgende bøker:. Publiseres på It's Learning.
  Frode Nyeng. 2002. Etikk og økonomi - en innføring. Abstrakt Forlag
  - Kapittel 22: Næringslivsetikk - ettertankens kontra følsomhetens etikk, 299-308.
  Grimsø, R.E. 2005. Personaladministrasjon. Teori og praksis. 4.utg. Gyldendal
  - Personaladministrasjon - fortid og fremtid (ss 30-39).
  - Organisasjon, administrasjon og personaladministrasjon (ss17-27)  Anbefalt litteratur

  Emneoversikt
  • Prinsipper og praksis i moderne personalledelse
  • Personalfunksjonens utvikling
  • Personalpolitikk
  • Læring, kompetanse og karriereutvikling
  • Lønn og belønning
  • Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse
  • Medarbeidersamtaler
  • Rekruttering av medarbeidere
  • Sosiale ytelser
  • Etikk, arbeidsrett og personalledelse

  Dataverktøy
  Dataverktøy vil ikke bli benyttet i dette kurset.

  Læreprosess og tidsbruk
  Kurset gjennomføres med 45 kurstimer undervisning, der plenumsundervisning, case- og gruppearbeid, samt plenumsdiskusjoner inngår.

  Studentenes tidsbruk på kurset illustreres i følgende tabell:
  Aktivitet
  Timebruk
  Deltagelse i undervisningen
  36
  Foreleserledet casearbeid i grupper og plenumsdiskusjoner
  9
  Forberedelse til forelesningene
  45
  Selvstudium og kollokvier
  105
  Eksamen
  5
  Anbefalt tidsbruk totalt
  200

  BI Nettstudier
  Nettlærer vil benytte It's learning for å publisere fagstoff, oppgaver og digitale læringsressurser, og studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i starten av semesteret og før eksamen. Nettstudentene tilbys også en studieguide. Studieguiden skal være supplement til pensumlitteraturen ved å bidra med leseplaner, relevante arbeidsoppgaver, referanser og kommentarer til kursets pensum.

  Anbefalt tidsforbruk Nettstudier:
  Aktivitet
  Timebruk
  Deltagelse i undervisningen
  8
  Foreleserledet casearbeid i grupper og plenumsdiskusjoner på It'slearning
  9
  Arbeid med studieguide, innsendingsoppgaver, aktiviteter på It'slearning
  63
  Forberedelse til forelesningene
  10
  Selvstudium og kollokvier
  105
  Eksamen
  5
  Anbefalt tidsbruk totalt
  200


   Eksamen
   Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

   Eksamenskode(r)
   ELE 37141, Skriftlig eksamen som teller 100% for å oppnå karakter i kurset ELE 3714, 7,5 studiepoeng.

   Hjelpemidler til eksamen
   Til eksamen er kun følgende bok tillatt som hjelpemiddel:

   Storeng, N.H. og Beck, T.H. og Due Lund, A. 2012. Arbeidsrett. 8. utg. Cappelen Akademisk Forlag. (Alternativt kan 7. utgave fra 2009 benyttes).

   Vær oppmerksom på bestemmelser om henvisninger og notater i tekst som er tillatt som hjelpemiddel til eksamen. Følg link til @BI - https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Henvisninger-og-notater.aspx.


   Kontinuasjon
   Kontinuasjon ved neste gjennomføring av kurset.

   Tilleggsinformasjon