ELE 3704 Strafferett og økonomisk kriminalitet

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

ELE 3704 Strafferett og økonomisk kriminalitet

Kursansvarlig
Tore Bråthen, Roy Kristen Kristensen

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Høst

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset skal gi studentene kunnskap om den rettslige reguleringen av økonomisk kriminalitet, med hovedvekt på norske rettsregler. Kurset vil gi studentene fordypning i juridiske emner av betydning for næringslivsaktører.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal kjenne de sentrale straffebestemmelsene som gjelder økonomisk kriminalitet innenfor næringslivet.

Ferdighetssmål
Studentene skal kunne foreta en sammenfatning (subsumsjon) og analysere om straffbarhetsvilkår og skyldkrav er oppfylt.

Holdningsmål
Studentene skal bli bevisst på samfunnsøkonomiske og etiske sider ved økonomisk kriminalitet.

Forkunnskaper
JUR 3420 Forretningsjus, JUR 3430 Markedsrett eller FIN 3502 Verdipapirrett evt. tilsvarende forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Langfeldt, Sverre Faafeng og Tore Bråthen. Lov og rett for næringslivet. Siste utg. Universitetsforlaget : Focus forlag. Kapittel 4.3, 17 og 18
Stordrange, Bjørn. 2007. Forbrytelser mot vårt økonomiske system : utroskap, bestikkelser og investorbedrageri. 2. utg. Fagbokforlaget. Del I og II


Artikkelsamling:
2011. Artikkelsamling - ELE 3704 Strafferett og økonomisk kriminalitet. Handelshøyskolen BI

Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • Straffeprosess
 • Korrupsjon
 • Økonomisk utroskap
 • Bedragerier
 • Konkurransekriminalitet
 • Børs- og verdipapirhandellovbrudd
 • Skatte- og avgiftsunndragelser
 • Hvitvasking
 • Miljøkriminalitet

Dataverktøy
Det er ingen krav om bruk av dataverktøy i kurset

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med forelesninger over 45 kurstimer, fordelt på de ulike emnene i pensum. Nærmere opplysninger om denne fordelingen vil fremgå av forelesningsplanen. Bare de mest sentrale områder innenfor hvert deltema gjennomgås i plenum.

Studentene må selv sette seg inn i pensumstoffet i forkant av hver forelesning og fordype seg i stoffet i etterkant (selvstudium). Som en del av undervisningsopplegget skal studentene jobbe med mindre case/kontrolloppgaver innenfor hvert deltema. Disse blir gjennomgått i plenum. Studentene må innarbeide lovsamling mv

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisning
45
Forberedelse til undervisning
45
Selvstudium/fordypning etter forelesninger
45
Arbeid med case/oppgaver
60
Eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen

  Eksamenskode(r)
  ELE 37041 Skriftlig eksamen - teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset ELE 3704 Strafferett og økonomisk kriminalitet - 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Kun lov- og forskriftstekster er tillatt.

  Kontinuasjon
  Ved neste ordinære eksamen i kurset.

  Tilleggsinformasjon