ELE 3704 Strafferett og økonomisk kriminalitet

ELE 3704 Strafferett og økonomisk kriminalitet

Kurskode: 
ELE 3704
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tore Bråthen
Roy Kristen Kristensen
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Undervisningstermin(er): 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon: 

Kurset skal gi studentene kunnskap om den rettslige reguleringen av økonomisk kriminalitet, med hovedvekt på norske rettsregler. Kurset vil gi studentene fordypning i juridiske emner av betydning for næringslivsaktører.

Læringsmål: 

Studentene skal kjenne de sentrale straffebestemmelsene som gjelder økonomisk kriminalitet innenfor næringslivet.

Ferdighetsmål: 

Studentene skal kunne foreta en sammenfatning (subsumsjon) og analysere om straffbarhetsvilkår og skyldkrav er oppfylt.

Holdningsmål: 

Studentene skal bli bevisst på samfunnsøkonomiske og etiske sider ved økonomisk kriminalitet.

Kursets innhold: 
 • Generell strafferett og straffeprosess
 • Straffansvar for personer og selskaper
 • Inndragning
 • Korrupsjon og økonomisk utroskap
 • Bedragerier
 • Børs- og verdipapirhandellovbrudd
 • Konkurskriminalitet
 • Skatte- og avgiftsunndragelser
Læreprosess og tidsbruk: 

Kurset gjennomføres med forelesninger over 45 kurstimer, fordelt på de ulike emnene i pensum. Nærmere opplysninger om denne fordelingen vil fremgå av forelesningsplanen. Bare de mest sentrale områder innenfor hvert deltema gjennomgås i plenum. 

Studentene må selv sette seg inn i pensumstoffet i forkant av hver forelesning og fordype seg i stoffet i etterkant (selvstudium). Som en del av undervisningsopplegget skal studentene jobbe med mindre case/kontrolloppgaver innenfor hvert deltema. Disse blir gjennomgått i plenum. Studentene må innarbeide lovsamling mv.

Dataverktøy: 
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon: 

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester

Kvalifikasjoner: 
Forkunnskapskrav: 

JUR 3420 Forretningsjus, JUR 3430 Markedsrett eller FIN 3502 Verdipapirrett evt. tilsvarende forkunnskaper.

TypeVektingTilsynDurationHjelpemidlerGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
ELE37041
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Invigilation5 Time(r)
 • Lover og forskrifter
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Lover og forskrifter
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:ELE37041
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning45Time(r)
Forberedelse til undervisning45Time(r)
Selvstudium45Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver60Time(r)
Eksamen5Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:45 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:45 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:45 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:60 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.