ELE 3704 Strafferett og økonomisk kriminalitet

ELE 3704 Strafferett og økonomisk kriminalitet

Kurskode: 
ELE 3704
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tore Bråthen
Roy Kristen Kristensen
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal gi studentene kunnskap om den rettslige reguleringen av økonomisk kriminalitet, med hovedvekt på norske rettsregler. Kurset vil gi studentene fordypning i juridiske emner av betydning for næringslivsaktører.

Kunnskapsmål

Studentene skal kjenne de sentrale straffebestemmelsene som gjelder økonomisk kriminalitet innenfor næringslivet.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne foreta en sammenfatning (subsumsjon) og analysere om straffbarhetsvilkår og skyldkrav er oppfylt.

Holdningsmål

Studentene skal bli bevisst på samfunnsøkonomiske og etiske sider ved økonomisk kriminalitet.

Kursets innhold
 • Generell strafferett og straffeprosess
 • Straffansvar for personer og selskaper
 • Inndragning
 • Korrupsjon og økonomisk utroskap
 • Bedragerier
 • Børs- og verdipapirhandellovbrudd
 • Konkurskriminalitet
 • Skatte- og avgiftsunndragelser
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med forelesninger over 45 kurstimer, fordelt på de ulike emnene i pensum. Nærmere opplysninger om denne fordelingen vil fremgå av forelesningsplanen. Bare de mest sentrale områder innenfor hvert deltema gjennomgås i plenum. 

Studentene må selv sette seg inn i pensumstoffet i forkant av hver forelesning og fordype seg i stoffet i etterkant (selvstudium). Som en del av undervisningsopplegget skal studentene jobbe med mindre case/kontrolloppgaver innenfor hvert deltema. Disse blir gjennomgått i plenum. Studentene må innarbeide lovsamling mv.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester

Forkunnskapskrav

JUR 3420 Forretningsjus, JUR 3430 Markedsrett eller FIN 3502 Verdipapirrett evt. tilsvarende forkunnskaper.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
ELE37041
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja5 Time(r)
 • Lover og forskrifter
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Lover og forskrifter
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode: ELE37041
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning45Time(r)
Forberedelse til undervisning45Time(r)
Selvstudium45Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver60Time(r)
Eksamen5Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:45 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:45 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:45 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:60 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Stordrange, Bjørn 2014 Forbrytelser mot vårt økonomiske system: utroskap og korrupsjon 3. utg Fagbokforl
Langfeldt, Sverre F. 2018 Lov og rett for næringslivet 25. utg Gyldendal juridisk
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Kapittel 13 : Inndragning Kapittel 13 : Inndragning s. 90-100
Kapittel 30 : Bedrageri, skattesvik og lignende økonomisk kriminalitet Kapittel 30 : Bedrageri, skattesvik og lignende økonomisk kriminalitet
Kapittel 27 : Vinningslovbrudd og lignende krenkelser av eiendomsretten Kapittel 27 : Vinningslovbrudd og lignende krenkelser av eiendomsretten s. 422-430
Kapittel 14 : Fellesregler for reaksjonsfastsettelsen Kapittel 14 : Fellesregler for reaksjonsfastsettelsen s. 109-111
Kapittel 4 : Foretaksstraff Kapittel 4 : Foretaksstraff s. 41-43
Kapittel 3 : Grunnvilkår for straffansvar Kapittel 3 : Grunnvilkår for straffansvar s. 24-29, 34-40
Kapittel 10.3 : Flaggings- og meldepliktreglene Kapittel 10.3 : Flaggings- og meldepliktreglene s. 267-274
Kapittel 10.4 : Regelen om innsidehandel Kapittel 10.4 : Regelen om innsidehandel s. 275-306