ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship

ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship

Kurskode: 
ELE 3701
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Pengfei Wang
Kursnavn på engelsk: 
Innovation and Entrepreneurship
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

OBS!
Dette kurset har en del overlappende emner med fordypningskurset i Innovation Management, 15 studiepoeng. Man vil derfor ikke kunne få uttelling for begge kursene i en Bachelorgrad. Kurset kan heller ikke velges av studenter på Bachelorstudiet i entreprenørskap grunnet overlapping med andre kurs i studiet.

De siste årene har innovasjon og entreprenørskap fått økende betydning og interesse. Dette feltet er nå høyt prioritert både i næringslivet og i politikk. Den norske regjeringen har utviklet et rammeverk for helhetlig innovasjonspolitikk i dokumentet ”Fra ide til verdi”, hvor de påstår at Norge skal bli ”et av verdens mest nyskapende land”.

Innovasjon og entreprenørskap dreier seg om nyskaping og det å gjøre nye ting i næringslivet. Dette kan skje på mange måter; gjennom utvikling av nye produkter og tjenester, gjennom å starte nye virksomheter, gjennom å endre på arbeidsrutiner og organisasjoner, eller f.eks. gjennom nye måter å markedsføre på eller å samarbeide med kunder eller leverandører. Innovasjon og entreprenørskap dreier seg i stor grad om det samme, men det er en tendens å bruke begrepet innovasjon på det å gjøre endringer og skape nye aktiviteter i bestående bedrifter, mens entreprenørskap dreier seg om å starte nye bedrifter.

Kurset skal gi en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i innovasjon, diskutere hvordan disse fenomenene utspiller seg i praksis, både i etablerte bedrifter og gjennom oppstart av nye bedrifter.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene tilegne seg oversikt over feltene innovasjon og entreprenørskap, og få kjennskap til sentrale konsepter og teorier.

Ferdighetsmål

Studentene skal utvikle ferdigheter i analyse av –utviklingsprosesser i bedrifter og oppstartsforetak.

Holdningsmål

Gjennom kurset skal studentene utvikle evne til kritisk refleksjon over hvilken rolle innovasjon spiller i økonomi og samfunn, og dessuten over politiske strategier for å støtte innovasjon og entreprenørskap i samfunnet.

Kursets innhold

Kurset legges opp med følgende temaer:

  • Modeller for og typer innovasjon
  • Organisering av innovasjon og entreprenørskap
  • Proaktive relasjoner
  • Utvikling av innovasjoner
  • Identifisere og velge muligheter
  • Implementering og kommersialisering av innovasjoner
  • Strategisk ledelse av innovasjon

Kurset vil bestå av forelesninger, så vel som case-studier, øvelser og diskusjoner av sentralt pensumstoff.

Læreprosess og tidsbruk

Kurset inkluderer forelesninger, gjesteforelesninger og studentdeltakelse relatert til cases og pensum.  

I løpet av semesteret skal studentene skrive en prosjektoppgave. Prosjektetarbeidet er en del av evalueringen, og kan skrives i grupper på inntil tre studenter. Max 25 sider, på følgende emne:

  • Analyser et innovasjonsprosjekt. Av oppgaven på totalt 25 sider skal den første halve delen av oppgaven redegjøre for den teoretiske tilnærminger du har valgt og som er relevant for din valgte problemstilling, resten av oppgaven skal skrives rundt selve innovasjonsprosjektet du har tatt for deg (produkt/tjenesteinnovasjoner, innovasjon i en bedrift mer generelt eller i en næring). 
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester.

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle forkunnskapskrav.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Studentene skal utvikle et systematisk sett av oppgaver som viser innsats, prosess, fremdrift, og refleksjon.
Endelig karakter i kurset vil være basert på følgende elementer:

Prosjektoppgave. Max 25 sider. Teller 100% av karakteren. Se punktet for læringsprosessen og arbeidsmengde for å finne informasjon om hvilke emner som kan velges.

Prosjektoppgaven kan skrives i grupper på inntil tre studenter.
Eksamenskode: 
ELE37011
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Mappe-evaluering
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Annet i klasserom
4 Time(r)
Deltagelse i seminarundervisning, veiledning (Delt klasse/individuelt)
Forberedelse til undervisning
75 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
25 Time(r)
Forberede presentasjoner og deltakelse i klassen
Innlevering(er)
66 Time(r)
Prosjektoppgave
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.