ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship


Kursansvarlig
Heidi Wiig Aslesen

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk og engelsk

Innledning
OBS!
Dette kurset har en del overlappende emner med fordypningskurset i Innovation Management, 15 studiepoeng. Man vil derfor ikke kunne få uttelling for begge kursene i en Bachelorgrad. Kurset kan heller ikke velges av studenter på Bachelorstudiet i entreprenørskap grunnet overlapping med andre kurs i studiet.

De siste årene har innovasjon og entreprenørskap fått økende betydning og interesse. Dette feltet er nå høyt prioritert både i næringslivet og i politikk. Den norske regjeringen har utviklet et rammeverk for helhetlig innovasjonspolitikk i dokumentet ”Fra ide til verdi”, hvor de påstår at Norge skal bli ”et av verdens mest nyskapende land”.

Innovasjon og entreprenørskap dreier seg om nyskaping og det å gjøre nye ting i næringslivet. Dette kan skje på mange måter; gjennom utvikling av nye produkter og tjenester, gjennom å starte nye virksomheter, gjennom å endre på arbeidsrutiner og organisasjoner, eller f.eks. gjennom nye måter å markedsføre på eller å samarbeide med kunder eller leverandører. Innovasjon og entreprenørskap dreier seg i stor grad om det samme, men det er en tendens å bruke begrepet innovasjon på det å gjøre endringer og skape nye aktiviteter i bestående bedrifter, mens entreprenørskap dreier seg om å starte nye bedrifter.

Kurset skal gi en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i innovasjon, diskutere hvordan disse fenomenene utspiller seg i praksis, både i etablerte bedrifter og gjennom oppstart av nye bedrifter.

Læringsmål
Kunnskapsmål
I løpet av kurset skal studentene tilegne seg oversikt over feltene innovasjon og entreprenørskap, og få kjennskap til sentrale konsepter og teorier.

Ferdighetsmål
Studentene skal utvikle ferdigheter i analyse av – og deltakelse i – utviklingsprosesser i bedrifter og oppstartsforetak.

Holdningsmål
Gjennom kurset skal studentene utvikle evne til kritisk refleksjon over hvilken rolle innovasjon spiller i økonomi og samfunn, og dessuten over politiske strategier for å støtte innovasjon og entreprenørskap i samfunnet.

Forkunnskaper
Ingen

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bessant, John and Joe Tidd. 2015. Innovation and entrepreneurship. 3rd ed. Wiley-Blackwell

Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Kurset legges opp med følgende temaer:

  • Modeller for og typer innovasjon
  • Organisering av innovasjon og entreprenørskap
  • Proaktive relasjoner
  • Utvikling av innovasjoner
  • Identifisere og velge muligheter
  • Implementering og kommersialisering av innovasjoner
  • Strategisk ledelse av innovasjon

Kurset vil bestå av forelesninger, så vel som case-studier, øvelser og diskusjoner av sentralt pensumstoff.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset inkluderer forelesninger, gjesteforelesninger og studentdeltakelse relatert til cases og pensum.

I løpet av semesteret skal studentene skrive en prosjektoppgave. Prosjektetarbeidet er en del av evalueringen, og kan skrives i grupper på inntil tre studenter. Max 20 sider, på ett av følgende emner:
 1. Analyser et innovasjonsprosjekt. Av oppgaven på totalt 20 sider skal den første halve delen av oppgaven redegjøre for den teoretiske tilnærminger du har valgt og som er relevant for din valgte problemstilling, resten av oppgaven skal skrives rundt selve innovasjonsprosjektet du har tatt for deg (produkt/tjenesteinnovasjoner, innovasjon i en bedrift mer generelt eller i en næring).
 2. Skriv en forretningsplan basert på egne ideer. Av oppgaven på totalt 20 sider skal første del være en teoretisk diskusjon rundt begreper/teorier fra pensum som kan knyttes til sentrale faktorer/tema som berører din forretningsplanen, den andre delen av oppgaven skal være den praktiske forretningsplanen.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Forelesninger
30
Deltagelse i seminarundervisning, veiledning (Delt klasse/individuelt)
4
Forberede forelesninger/lese pensum
75
Forberede presentasjoner og deltakelse i klassen
25
Prosjektoppgave
66
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Karakter i kurset er basert på mappeevaluering. Studentene skal utvikle en systematisk sett av oppgaver som viser innsats, prosess, fremdrift, og refleksjon.

  Endelig karakter i kurset vil være basert på følgende elementer:
  1. Levering av prosjektskisse for prosjektoppgave: maks 5 sider, og må inneholde navn på deltakere, valgt tema og sak, og hvordan du har tenkt å utføre analysen. Dato vil bli offentliggjort i begynnelsen av semesteret. 20% av karakteren.
  2. Prosjektoppgave. Max 20 sider. Teller 80% av karakteren. Se læringsprosessen og arbeidsmengde å finne informasjon om hvilke emner å velge.

  Prosjektoppgaven kan skrives i grupper på inntil tre studenter.


  Eksamenskode(r)
  ELE 37011 - Mappeevaluering som teller 100 % for å oppnå karakter i ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship - 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen kan gjennomføres ved neste ordinære kursgjennomføring.

  Tilleggsinformasjon
  OBS! Dette kurset har en del overlappende emner med fordypningskurset i Innovation Management, 15 studiepoeng. Man vil derfor ikke kunne få uttelling for begge kursene i en Bachelorgrad.

  Bachelor i Medieutvikling og journalistikk:
  JOU 3543 Journalistisk innovasjon og entreprenørskap erstattes av ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship.