BST 3210 Digital markedsføring

BST 3210 Digital markedsføring

Kurskode: 
BST 3210
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Cathrine von Ibenfeldt
Kursnavn på engelsk: 
Digital Marketing
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor Fordypninger (HSMI)
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset vil i kombinasjon med bacheloroppgave, 15 studiepoeng, utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og gi påskrift om fordypning på vitnemålet.

Markedsføring er i endring. Kundenes beslutningsreiser skaper nye digitale kontaktpunkter både online, i sosiale medier og gjennom mobile løsninger. Ny teknologi gir markedsførere tilgang på nye virkemidler, og skaper nye utfordringer. Dette kurset gir en grunnleggende innføring i digital markedsføring, digital strategi, operativ implementering av digitale virkemidler i markedsføringen, digitale mediekanaler og analyse av effekter. Målet er at studentene skal få en oversikt over hva digitalisering betyr for markeder og samfunnsutvikling og forstå hva digital markedsføring handler om, men også være i stand til i praksis å planlegge, gjennomføre og analyser en digital kampanje. Kurset har som mål både å gi kunnskap om digital markedsføring og også trene studentene i grunnleggende ferdigheter og verktøy.

Kunnskapsmål

Studentene skal etter end kurs:

 • Kunne gjenkjenne og forstå de viktigste trekkene ved digitalisering i samfunnet og kritisk kunne vurdere muligheter og utfordringer
 • Ha kunnskap om hvordan digitalisering og ny teknologi endrer forretningsmodeller, forretningsdrift og markedsføring
 • Ha kunnskap om hvordan mengden av data kan forstås for å ta gode beslutninger og gjennomføre operative oppgaver for å oppnå gevinster og konkurransefortrinn
 • Ha kunnskap om hvordan datasamfunnet, sosiale medier og et ellers fragmentert medielandskap endrer premisser for kommunikasjon og markedsføring
 • Ha kunnskap om de grunnleggende prinsipper og begreper i digital markedsføring og hvordan digitalisering påvirker markedsføringsmiksen (4P’er)
 • Ha kunnskap om digitale kundereiser og hvordan dette påvirker markedsføring og kommunikasjon
 • Kjenne til særtrekkene ved de viktigste digitale markedsføringsvirkemidlene: søkemotoroptimalisering/markedsføring (SEO/SEM), e-post markedsføring, display annonsering, sosiale medier og mobil kommunikasjon
 • Ha innsikt i hvordan fortjente kanaler kan forsterke og spille sammen med markedsføring i eide og betalte kanaler
 • Ha kunnskap om hvordan virksomheter må engasjere publikum for å oppnå konkurransefortrinn
 • Ha kunnskap om personvernregler, etikk og lovgiving relevant for digital markedsføring
Ferdighetsmål

Studentene skal etter endt kurs:

 • Kunne kartlegge informasjonsbehovet til sentrale prosesser i virksomheter
 • Kunne bruke innsikt om/fra store data til å utforske nye forretningsrelevante og lønnsomme muligheter
 • Kunne sette mål, utvikle en digital strategi og planlegge en digital markedsføringskampanje
 • Kunne velge blant ulike virkemidler i digital markedsføring
 • Kunne sette opp en enkel hjemmeside/blogg
 • Kunne produsere kvalitetsinnhold til digitale kommunikasjonskanaler (tekst, video, bilder og lyd)
 • Være i stand til å analysere effekter av digital markedsføring og beherske grunnleggende analyseverktøy (f.eks. Google Analytics)
Holdningsmål

Studentene vil ikke bare lære om digital markedsføring, men også settes i stand til å reflektere over utfordringer ved digital virkemidler, endringstakten i det digitale landskapet, forstå nødvendigheten av kontinuerlig læring, digital åpenhet i sosiale medier, lovgiving og personvern. Videre vil studentene få erfaring i å utvikle og publisere egne arbeider på nett (blogg/hjemmeside) og kjenne på hvordan markedsføring kan påvirke effekter for eget «produkt».

Kursets innhold

Digital markedsføring består av tre deltemaer: (1) Digital forretningsforståelse (2) Digital markedsføring og (3) Sosial kommunikasjon. I tillegg legges det opp til flere praktiske seminarer knyttet til utvikling av blogg/hjemmeside, innholdsproduksjon og måling av effekter av digital markedsføring. Herunder også konkret opplæring i sentrale dataverktøy som Google Analytics, Facebook Campaign Planner med mer. Viktige temaer i kurset er:

 • Inn i det digitale nettsamfunnet: store data, nettskyen, Internet of things med mer.
 • Digital økonomi, transaksjonskostnader og nettverkseffekter
 • Delingsøkonomien - hvordan den utfordrer tradisjonelle forretningsmodeller og gir nye mulighet for økt produktivitet, innovasjon og forbrukernytte
 • Bedrifters bruk av informasjonssystemer og gevinstperspektivet
 • Forretningsmodeller og forretningsutvikling for digitalisert forretningsdrift
 • Business Intelligence
 • Introduksjon til web-teknologi i kommunikasjon og markedsføring
 • Digital markedsføring – forskjeller og likheter med tradisjonell markedsføring, begreper, virkemidler og kommunikasjonskanaler
 • Mikro- og makroperspektiv på digital markedsføring – digitale kundereiser, konkurransearenaen, samfunnsendringer som påvirker markeder og markedsføring
 • Digital strategi – sette mål, velge segmenter, planlegge og implementere en digital kampanje
 • Digital markedsføringsmiks – hvordan påvirker digitale virkemidler pris, produkt, distribusjon og kommunikasjon?
 • Ulike digitale virkemidler og kommunikasjonskanaler – SEO/SEM, epost-markedsføring, display, sosiale medier, mobil m.m.
 • Analyse og evaluering – effekter av digital markedsføring
 • Teknologiens rolle i medieutviklingen og sosiale medier som kommunikasjons- og markedsføringskanaler
 • Sosiale medier som kommunikasjons- og markedsføringskanaler
 • POST- modellen som strategisk rammeverk
 • Produksjon og distribusjon av innhold i sosiale medier
 • Kommunikasjonseffekter av tiltak på sosiale medier
 • Etikk, dataintegritet og personvern – norsk og europeisk lovgiving
 • Grunnleggende opplæring i diverse digitale verktøy
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning, diskusjonsoppgaver, praktiske opplæring i seminargrupper samt faglig diskusjon på kursets Facebookgruppe. Undervisningsspråk vil være både norsk og engelsk. Studentene må påregne egentid og øvelse på relevante dataverktøy (Google Analytics m.m.).

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Grunnleggende kjennskap til Markedsføringsledelse og evt. Forbrukeratferd.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
30
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
Midtsemester-eksamen
(Skoleeksamen ca. ultimo oktober). Eksamen skal vurdere kunnskapservervelse fra de to første delemnene i kurset.
Eksamenskode: 
BST 32101
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
70
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Uke(r)
Kommentar: 
Informasjon om oppgaven vil bli gitt i løpet av kurset.
Besvarelsen skal følge BIs mal for referanseteknikk, og være på maksimum 20 sider (eksklusiv forside, innholdsfortegnelse, kildehenvisninger og eventuelle vedlegg).
Eksamenskode: 
BST 32102
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
78 Time(r)
Veiledning
6 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
120 Time(r)
Gruppe/individuell oppgave + etablere og skrive hjemmeside/blogg
Forberedelse til undervisning
193 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.