Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

BST 3115 Merkevarestrategi - KONTINUASJONSEKSAMEN

BST 3115 Merkevarestrategi - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
BST 3115
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Tarje Børsum Gaustad
Kursnavn på engelsk: 
Brand Strategy - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Programvalgkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2024 Høst
2025 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble gjennomført siste gang høsten 2023. Kontinuasjonseksamener vil bli tilbudt høsten 2024 og siste gang våren 2025.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I dette kurset lærer du en metodikk for å utvikle merkevarestrategi i praksis. Vi arbeider med en oppdragsgiver (en norsk merkevare) og går steg-for-steg gjennom prosessen med å utvikle en merkevarestrategi. Målet er å gi deg praktisk erfaring, slik at du er godt rustet til å lede slike strategiprosesser i arbeidslivet.  

I løpet av kurset arbeider vi med å fremskaffe forbruker- og markedsinnsikt, analysere merkevarens nåsituasjon, formulere en klar merkestrategi og foreslå tiltak. En viktig del av kurset er å samle inn kvalitative data fra forbrukere og kunne analysere disse dataene for å få en bedre forståelse av merkevarens styrker og anbefale tiltak.

Vi vil også gjøre et dypdykk i utvalgte tema knyttet til kommunikasjon og andre merkebyggende tiltak, slik som markedsføring i sosiale medier (Facebook, Instagram, TikTok mv.), samarbeid med influensere og andre opinionsledere, markedsføring i podcast, produktplassering og posisjonering på bærekraft.  

BST3115 Merkevarestrategi bygger på, og er en praktisk videreføring, av MRK3564 Branding.  

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studenten ha:

 • bred kunnskap om de sentrale bestanddelene i en merkevarestrategi. Herunder sentrale begreper som kategorisering, posisjonering og merkevareplattformer.
 • kunnskap om merkeverdikjeden som analysemodell.
 • kunnskap om de sentrale metodene for kvalitativ analyse av merkeverdi og assosiasjonskartlegging/driveranalyse, og kjenner til hvordan man samler inn forbrukerdata, for å forstå den strategiske situasjonen til merkevaren.
 • bred kunnskap om viktige virkemidler for å bygge merkeverdi, slik som merkeelementer, merkesamarbeid (f.eks. merkeallianser, sponsorater), kommunikasjon (f.eks. digital markedsføring, bruk av influensere, podcast, produktplasseringer m.m.) og egne ansatte som merkevarebyggere.
 • kunnskap om hva som kreves av en tydelig merkestrategi.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene være i stand til å:

 • anvende de sentrale begrepene i merkestrategi og selv utvikle en merkevarestrategi med en tydelig posisjonering av merkevaren.
 • innhente kvalitative forbrukerdata og analysere disse for å oppnå innsikt om merkevarens nåsituasjon.
 • anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å velge blant ulike virkemidler for å realisere merkestrategien og bygge merkeverdi.
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studenten:

 • ha innsikt i etiske og samfunnsmessige dilemma knyttet til innhenting av forbrukerdata og arbeidet med merkevarestrategier
 • kunne planlegge og gjennomføre innsiktsarbeid og merkevareprosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis
 • kjenner til nytekning og innovasjonsprosesser innen merkevarestrategi
Kursets innhold

Kurset legger et ledelsesperspektiv til grunn for sin tilnærming til merkevarestrategi. Det sentrale poenget med kurset er at studentene skal få kunnskaper og ferdigheter til å analysere og utvikle en merkestrategi med tilhørende handlingsplan.

Uansett om man skal utvikle en ny merkevare, eller videreutvikle en eksisterende, er merkevareanalyse og målgruppeforståelse utgangspunktet for strategisk arbeid. Studentene skal etablere kunnskap og erfaring med et sett av analytiske tilnærminger for å forstå merkevarens posisjon i markedet. Analyser skal lede fram til en forståelse av et merkes strategiske alternativer.

Merkevarestrategier forandrer seg over tid i forbindelse med at markedet, forbrukere, konkurranse og økonomi stadig er i endring. For å forstå merkevarestrategier må en ha kunnskap om det markedet bedriften og organisasjonen operer i.

Strategiske valg består i å beslutte hvilke strategier som skal brukes overfor forskjellige kundegrupper og ulike merkevarer. I dette kurset vil det bli lagt vekt på å øke forståelse for betydningen av ulike virkemidler man kan benytte for å realisere merkestrategien. Herunder viktige virkemidler som merkeelementer, merkekommunikasjon (f.eks. digital markedsføring, bruk av influensere, podcast, produktplasseringer m.m.), bruk av egne ansatte som merkevarebyggere, merkesamarbeid og allianser.

Merkevarestrategi består av:

 1. Grunnleggende merkevareforståelse og begreper i merkevarebygging
 2. Kunnskap om markeder og forbrukere
 3. Kategoriseringsteori
 4. Strategisk posisjonering
 5. Posisjonering og merkeporteføljer
 6. Metoder for måling av merkeassosiasjoner og innhenting av kvalitative data
 7. Datainnsamling og analyse av merkets nåsituasjon
 8. Formulering av merkestrategi og merkevareplattform
 9. Valg av virkemidler for å oppnå merkestrategien
 10. Vurdering av vekstmuligheter for merkevarer
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Dette kurset gjennomføres som en kombinasjon av samlinger på campus og digitale moduler. De digitale modulene vil kombinere ulike læringsaktiviteter, som skal gjennomføres både individuelt (f.eks. lesing, refleksjonsaktiviteter, se videoer og høre podcast) og i grupper (f.eks. oppgaver og diskusjoner). Kombinasjonen av samlinger på campus og digitale moduler tilsvarer 70 forelesningstimer på ett semester.

Studentene skal utvikle en merkevarestrategi for en gitt merkevare (prosjektoppgave). Undervisningen vil følge progresjonen i prosjektet med diskusjoner, og felles «workshops» der man aktivt arbeider med strategiutviklingen med foreleser som fasiliteter og veileder.     

Prosjektoppgaven kan løses individuelt eller i grupper på maksimum tre studenter. Veiledning for prosjektoppgaven gis gruppevis/individuelt eller i seminarform. Gruppesammensetningen kan ikke endres etter 1. november. Det tilstrebes at studentene skal få skal presentere sitt forslag til merkestrategi for oppdragsgiveren.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Grunnleggende kjennskap til markedsføringsledelse, merkevarebygging og metode

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
3 Måned(er)
Kommentar: 
Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
BST31153
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Muntlig aktivitet
Vurderingsform: 
Presentasjon
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
30 Minutt(er)
Kommentar: 
Presentasjon av merkevarestrategi som er utviklet for en gitt merkevare.
Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
BST31154
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
54 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
3 Time(r)
Veiledning (for- og etterarbeid)
Hver gruppe gis veiledning 2 ganger i forbindelse med arbeidet med prosjektoppgaven.
Forberedelse til undervisning
160 Time(r)
Digitale læringsressurser
 • Interaktiv video
 • Interaktive web-sider
 • Simulering/spill
16 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
67 Time(r)
Inkludert eksamen og forberedelse (presentasjon)
Innlevering(er)
100 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.