BST 1410 Human Resource Management

BST 1410 Human Resource Management

Kurskode: 
BST 1410
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Cathrine Filstad
Øyvind Lund Martinsen
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor Fordypninger (HSMI)
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset vil i kombinasjon med BTH 1411 Bacheloroppgave – Human Resource Management, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og gi påskrift om fordypning på vitnemålet. Gjelder for studenter på Bachelorstudiet i markedsføring og Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Andre studenter kan velge å ta kurset som et valgkurs i sitt 3. studieår.
Human Resource Management (HRM) er et kjernefag i moderne organisasjonsutdanning. Faget beskriver hvordan bedrifter og organisasjoner kan nyttiggjøre seg ansattes evner, egenskaper og ferdigheter. Faget beskriver også hvordan man kan tilrettelegge for læring, kunnskapsdeling, motivasjon, optimale arbeidsforhold og jobbtilfredshet. Anvendelse av kunnskap fra HRM vil derfor skape optimale forutsetninger for lønnsomhet, produktivitet og trivsel i alle typer virksomheter. Slik sett er evidensbasert HRM blant de sterkeste konkurransefaktorene i dagens arbeidsliv og HRM gir kompetanse for fremtidsorienterte ledere, HR sjefer og HR medarbeidere.

Kunnskapsmål
 • Studentene skal få oversikt over de viktigste teorier innenfor området strategisk menneskelig ressursforvaltning (HRM).
 • Studentene skal oppnå nødvendige kunnskaper om det psykologiske fagfeltet som utøvelse av konkurransedyktig HR forutsetter.
 • Studentene skal få de grunnleggende arbeidsrettslige kunnskaper som konkurransedyktig HR forutsetter.
Ferdighetsmål
 • Studentene skal utvikle ferdigheter i å planlegge og tilrettelegge for HR tiltak.
 • Studentene skal utvikle ferdigheter innen typiske HR aktiviteter som rekruttering, trening, læring, kunnskapsutvikling og HMS arbeid.
Holdningsmål
 • HRM fordypningen har til hensikt å øke studentenes interesse for arbeid innen HR feltet.
 • HRM fordypningen skal gi studentene nødvendig forståelse av den "menneskelige kapital" og dens betydning for verdiskapingen i moderne virksomheter.
 • Studentene skal gjennom HRM fordypning oppnå nødvendig grunnlag for kritisk refleksjon rundt HR praksis.
Kursets innhold

Strategisk HRM (21 t)

 • HRM som fag-Introduksjon
 • Forholdet mellom strategi og HR-strategi
 • Sentrale HR-strategier og systemer

Strategisk kompetansestyring (21t)

 • Personalplanlegging og kompetanseanalyse
 • Mobilisering av kompetanse gjennom motivasjon og jobbtilfredshet
 • Læring og kompetanseutvikling
 • Rekruttering og utvelgelse. Nedbemanning og endringer
 • Evaluering og oppfølging av kompetansetiltak.

Samspill og arbeidsmiljø i arbeidslivet (21 timer)

 • Ledelse og effektiv ledelse
 • Grupper, team og teambygging
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Helse-, miljø og sikkerhetsarbeid

Endring og arbeidsjuss (21 timer)

 • Organisasjonskultur og endring
 • Organisasjonslæring og endring
 • Arbeidsavtaler, arbeidsmiljø, rettigheter
 • Oppsigelse, avskjed
Læreprosess og tidsbruk

Kurset blir gjennomført med 84 timer undervisning i moduler. 

Som en del av undervisningsopplegget, vil det i løpet av kurset bli gitt caseoppgaver. Det forutsettes at casebesvarelsene leveres til hver samling, og disse vil danne grunnlag for diskusjoner i klassen. Case tas typisk fra lærebøkene og gjennomgås i plenum, men blir ikke individuelt vurdert.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Forkunnskapskrav

Grunnkurs i statistikk fra 1. år på bachelorstudiet, som MET 3431 eller MET 2920. I tillegg må studentene har gjennomført ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse, 1.år eller tilsvarende.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BST 14101
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei72 Time(r)Individuell 72 timer individuell hjemmeeksamen
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:72 Time(r)
Kommentar: 72 timer individuell hjemmeeksamen
Eksamenskode:BST 14101
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning84Time(r)
Forberedelse til undervisning131Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver81Time(r)
Selvstudium80Time(r)
Eksamen24Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:84 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:131 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:81 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:80 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:24 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Arnold, John; Randall, Ray; Patterson, Fiona 2016 Work psychology: understanding human behaviour in the workplace 6th ed Pearson Utvalgte kapitler
Bloisi, Wendy cop. 2007 An introduction to human resource management McGraw-Hill Utvalgte kapitler
Beck, Tom Henrik; Lund, Arve Due; Storeng, Nils Helmer 2018 Arbeidsrett 11. utg Cappelen Damm akademisk
Pettersen, Børre; Johansen, Atle Sønsteli; Norge 2017 Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) 9. utg Gyldendal akademisk
Filstad, Cathrine 2016 Organisasjonslæring: fra kunnskap til kompetanse 2. utg Fagbokforl
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Organizational culture and change Organizational culture and change Kapittel 3, side 35-50
It is not so damn easy It is not so damn easy Kapittel 7, side 99-108
Idégenerering og variasjon Idégenerering og variasjon Kapittel 6, side 75-98
Ledelse av innovasjoner Ledelse av innovasjoner Kapittel 8, side 152-183
The early career stage The early career stage Kapittel 7, side 195-229
Hatch, Mary Jo Organisasjonskultur Organisasjonskultur Kapittel 7, side 225-266
Arnulf, Jan Ketil Lederutvikling Lederutvikling Kapittel 9, side 200-214
Martinsen, Øyvind Lund Hva kan forskning fortelle oss om ledereffektivitet? Hva kan forskning fortelle oss om ledereffektivitet? Kapittel 5, side 88-120
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Iversen, Ole I. cop. 2015 Rekrutterings- og intervjuteknikk: om bruk av effektive rekrutteringsmetoder Fagbokforl