BMP 2700 Prestasjonsledelse

BMP 2700 Prestasjonsledelse

Kurskode: 
BMP 2700
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Geir Thompson
Øyvind Lund Martinsen
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
BMP 2701
BMP 2702
Introduksjon

Vår tids arbeidsliv kjennetegnes av økende krav til kompetanse, selvstendighet, kreativitet og ytelse. Det er viktig at den enkelte forholder seg til disse kravene på en slik måte at det ikke går på bekostning av helse og trivsel, samt organisasjoners økonomiske og etiske prinsipper. Forskning og erfaring har vist at det finnes veier til å nå slike målsettinger og dette programmet er basert på de nyeste prinsipper innen disse viktige områdene.

Kunnskapsmål

Målene for dette kurset er å:

 1. Gi studentene kunnskap om selvledelse, herunder atferdsstrategier, naturlig belønnende strategier og kognitive strategier
 2. Gi studentene overblikk over forskningsresultater knyttet til selvledelse og situasjonsbestemt ledelse
 3. Gi studentene kunnskap om transaksjonsledelse og transformasjonsledelse
 4. Bevisstgjøre studentene på hvordan de kan tilpasse lederstil til de utfordringer de står overfor, for på den måten å fremme funksjonelt samspill mellom ledere og medarbeidere..
 5. Gi studentene overblikk over sentrale teorier om motivasjon
 6. Gi studentene kunnskap om hvordan man kan utvikle highly developed team
 7. Bevisstgjøre studentene på hvordan man kan fremme kreativitet og innovasjon i organisasjoner
 8. Bevisstgjøre studentene på hva ideologisk ledelse dreier seg om
 9. Bevisstgjøre studentene på beslutningsfeller og hvordan man kan komme forbi disse
 10. Bevisstgjøre studentene på verktøy som aktiv lytting, medarbeidersamtale og tilbakemelding
Ferdighetsmål
 1. Være i stand til å gjennomføre en diagnose av egne ferdigheter og tenkemåte for å fremme egne prestasjoner
 2. Kunne diagnostisere medarbeideres faglige og motivasjonelle forutsetninger for utførelse av bestemt oppgaver
 3. Anvende en portefølje av påvirkningsstrategier for å fremme medarbeideres prestasjoner
 4. Har forbedret egen evne til å kunne anvende transaksjonsledelse og transformasjonsledelse
 5. Sette deltakerne i stand til å lede medarbeidere til å lede seg selv.
 6. Anvende teknikker for å forbedre kreativiteten i organisasjoner
 7. Anvende verktøy som tilbakemelding, aktiv lytting og medarbeidersamtale
   
Holdningsmål
 1. Utvikle en kritisk holdning til teorier og metoder som belyses på kurset, samt være bevisst konsekvenser ved bruk av disse teoriene
 2. Ha en positiv innstilling til å hjelpe medarbeidere til å forbedre sine ferdigheter
 3. Se betydningen av å reflektere over egne verdier, tenkemåte og atferd
Kursets innhold

Programmet er bygget opp som et integrert læringsprogram bestående av tre hovedområder:
1.
En kunnskapsdel med gjennomgang av sentrale ledelsesteorier, herunder selvledelse, superledelse, situasjonsbestemt ledelse, transformasjonsledelse og ideologisk ledelse. Videre belyses temaene motivasjon, kreativitet, teamarbeid og beslutningstaking.
2.
En prosessdel som tar sikte på å bevisstgjøre deltakerne på egen atferd og tenkemåte. Dette danner grunnlag for utforming av en personlig utviklingsplan som lederne skal arbeide med i kursperioden.
3.
En prosjektdel hvor den teoretiske og den praktiske læringen bearbeides mot egen sitasjon. Denne prosjektdelen skal munne ut i en prosjektoppgave. Prosjektet kan ta utgangspunkt i deltakerens resultater fra en 360 graders vurdering av vedkommendes egen selvledelsesstil og munne ut i en drøfting av mulige forbedringsområder for utvikling av atferd og tenkemåte. Andre, mer tradisjonelle prosjekter kan også velges med fokus på programmets temaer.

Emner:
1. Samling - Innledning, oversikt og perspektiver på ledelse, situasjonsbestemt ledelse og regi på eget liv
2. Samling - Motivasjon og selvledelse
3. Samling - Teamdynamikk, teamutvikling og kreativitet
4. Samling - Transformasjonsledelse, ideologisk ledelse og dømmekraft

Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres over to semestre. Deltakerne blir påmeldt til undervisning i hvert semester, forelesningskurset i 1. semester heter BMP 2701 og i 2. semester BMP 2702.

Studentene skal arbeide med en prosjektoppgave gjennom hele kurset. Besvarelsen utarbeides individuelt eller i gruppe på 2-3 studenter. Det er avsatt tid på hver samling til veiledning i prosjektoppgaven. Studentene vil få innføring i relevante metoder og analyseteknikker som kan benyttes i prosjektoppgaven, samt tilbakemelding på progresjon. 

BI Nettstudier 

I kursgjennomføringen ved BI Nettstudier benyttes den nettbaserte undervisningsplattformen its learning i kombinasjon med samlinger. På its learning publiserer nettlærer fagstoff, øvingsoppgaver (inklusive innsendingsoppgaver med tilbakemeldinger), samt eventuelle case og digitale læringsressurser. Studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BMP 27001
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave, teller 60% for å få godkjent karakter i kurset.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BMP 27002
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Ja5 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell Individuell 5 timers skriftlig eksamen, teller 40% for å få godkjent karakter i kurset
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, teller 60% for å få godkjent karakter i kurset.
Eksamenskode:BMP 27001
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:Individuell 5 timers skriftlig eksamen, teller 40% for å få godkjent karakter i kurset
Eksamenskode:BMP 27002
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
2013 Transformasjonsledelse Gyldendal akademisk Kapittel 1 og 2 er obligatorisk pensum
Berg, Morten Emil; Martinsen, ؘyvind L.; Thompson, Geir cop. 1998 Ledelse, kompetanse og omstilling Universitetsforlaget
Gad, Thomas; Martinsen, Øyvind L.; Thompson, Geir; Eriksen, Thomas Hylland 2003 Selvledelse: menneskelig kapital i det nye arbeidslivet Gyldendal akademisk
Grønhaug, Kjell; Kaufmann, Geir; Hellesøy, Odd H. cop. 2001 Ledelse i teori og praksis Fagbokforl
Kaufmann, Geir cop. 2006 Hva er kreativitet Universitetsforl
Lai, Linda cop. 1999 Dømmekraft Tano Aschehoug
Nygård, Roald cop. 2007 Aktør eller brikke? : søkelys på menneskets selvforståelse 2. utg Cappelen
Sjøvold, Endre cop. 2006 Teamet: utvikling, effektivitet og endring i grupper Universitetsforl
Thomas, Kenneth W. c2009 Intrinsic motivation at work: what really drives employee engagement 2nd ed Berrett-Koehler
Thompson, Geir; Zhen, Jane Li 2010 Leadership: in search of effective influence strategies Gyldendal akademisk
Kaufmann, Geir; Kaufmann, Astrid 2015 Psykologi i organisasjon og ledelse 5. utg Fagbokforl
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Richardsen, Astrid M. Utbrenthet til jobbengasjement : hvordan oppnå økt vitalitet, entusiasme og fordypelse i arbeidet Utbrenthet til jobbengasjement : hvordan oppnå økt vitalitet, entusiasme og fordypelse i arbeidet
Gjerde, Susann 2010 Aktiv lytting Aktiv lytting Kapittel 7, s. 117-136
Kuvaas, Bård; Dysvik, Anders Prestasjonsledelse Prestasjonsledelse Kapittel 9 s. 155-178
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Gagné, Marylène; Deci, Edward L. 2005 Self-determination theory and work motivation.
Goleman, Daniel 2004 What Makes a Leader?
Kluger, Avraham N.; DeNisi, Angelo 1996 The effects of feedback interventions on performance: A historical review, a meta-analysis, and a preliminary feedback intervention theory.
Kuvaas, Bård 2005 Når dårlige ledelsesteorier resulterer i dyr og dårlig ledelse
Stewart, G.L. ; Courtright, S.H. ; Manz, C.C. 2011 Self-leadership: A multilevel review
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Roness, Atle; Matthiesen, Stig Berge cop. 2002 Utbrent: krevende jobber - gode liv Fagbokforl
2015 Perspektiver på ledelse 4. utg Gyldendal akademisk