BMP 2700 High performance leadership. Motivasjon, selvledelse og kreativitet i vår tid.

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

BMP 2700 High performance leadership.
Motivasjon, selvledelse og kreativitet i vår tid.


Kursansvarlig
Øyvind Martinsen, Geir Thompson

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
30

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Vår tids arbeidsliv kjennetegnes av økende krav til kompetanse, selvstendighet, kreativitet og ytelse. Det er viktig at den enkelte forholder seg til disse kravene på en slik måte at det ikke går på bekostning av helse og trivsel, samt organisasjoners økonomiske og etiske prinsipper. Forskning og erfaring har vist at det finnes veier til å nå slike målsettinger og dette programmet er basert på de nyeste prinsipper innen disse viktige områdene.

Læringsmål
Kunnskapsmål :
Målene for dette kurset er å:

 1. Gi studentene kunnskap om selvledelse, herunder atferdsstrategier, naturlig belønnende strategier og kognitive strategier
 2. Gi studentene overblikk over forskningsresultater knyttet til selvledelse og situasjonsbestemt ledelse
 3. Gi studentene kunnskap om transaksjonsledelse og transformasjonsledelse
 4. Bevisstgjøre studentene på hvordan de kan tilpasse lederstil til de utfordringer de står overfor, for på den måten å fremme funksjonelt samspill mellom ledere og medarbeidere..
 5. Gi studentene overblikk over sentrale teorier om motivasjon
 6. Gi studentene kunnskap om hvordan man kan utvikle highly developed team
 7. Bevisstgjøre studentene på hvordan man kan fremme kreativitet og innovasjon i organisasjoner
 8. Bevisstgjøre studentene på hva ideologisk ledelse dreier seg om
 9. Bevisstgjøre studentene på beslutningsfeller og hvordan man kan komme forbi disse

Ferdighetsmål
 1. Være i stand til å gjennomføre en diagnose av egne ferdigheter og tenkemåte for å fremme egne prestasjoner
 2. Kunne diagnostisere medarbeideres faglige og motivasjonelle forutsetninger for utførelse av bestemt oppgaver
 3. Anvende en portefølje av påvirkningsstrategier for å fremme medarbeideres prestasjoner
 4. Har forbedret egen evne til å kunne anvende transaksjonsledelse og transformasjonsledelse
 5. Sette deltakerne i stand til å lede medarbeidere til å lede seg selv.
 6. Anvende teknikker for å forbedre kreativiteten i organisasjoner

Holdningsmål
 1. Utvikle en kritisk holdning til teorier og metoder som belyses på kurset, samt være bevisst konsekvenser ved bruk av disse teoriene
 2. Ha en positiv innstilling til å hjelpe medarbeidere til å forbedre sine ferdigheter
 3. Se betydningen av å reflektere over egne verdier, tenkemåte og atferd

Forkunnskaper
Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bass, Bernard M, Ronald E. Riggio. 2006. Transformational leadership. 2nd ed. L. Erlbaum Associates
Berg, Morten Emil, Øyvind Martinsen og Geir Thompson. 1998. Ledelse, kompetanse og omstilling. Universitetsforlaget
Eriksen, Thomas Hylland ... [et al.], red. 2003. Selvledelse : menneskelig kapital i det nye arbeidslivet. Gyldendal akademisk
Grønhaug, Kjell, Odd H. Hellesøy og Geir Kaufmann. 2001. Ledelse i teori og praksis. Fagbokforlaget. 400 s
Kaufmann, Geir og Astrid Kaufmann. 2009. Psykologi i organisasjon og ledelse. 4. utg. Fagbokforlaget. Utvalgte kapitler: 150 s
Kaufmann, Geir. 2006. Hva er kreativitet. Universitetsforlaget
Lai, Linda. 1999. Dømmekraft. Tano Aschehoug. 200 s
Neck, Christopher P., Charles C. Manz. 2013. Mastering self-leadership : empowering yourself for personal excellence. 6th ed. Pearson Education
Nygård, Roald. 2007. Aktør eller brikke? : søkelys på menneskets selvforståelse. 2. utg. Cappelen
Sjøvold, Endre. 2006. Teamet : utvikling, effektivitet og endring i grupper. Universitetsforlaget. Hele boken
Thomas, Kenneth W. 2009. Intrinsic motivation at work : what really drives employee engagement. 2nd ed. Berrett-Koehler
Thompson, Geir and Jane Zhen Li. 2010. Leadership : in search of effective influence strategies. Gyldendal akademisk
Thompson, Geir. 2011. Situasjonsbestemt ledelse. 3. utg. Gyldendal


Artikler:
Avolio, B.J., Jung W. Murry, N. Sivasubramaniam. 1996. Building highly developed teams : focusing on shared leadership processes, efficacy, trust and performance.. Advances in interdisciplinary studies of work teams. Team leadership. Vol 3. Pages 173-209
Gagné, M., & E. L. Deci. 2005. Self-determination theory and work motivation. Journal of Organizational Behavior. 26(4). 331-362
Goleman, Daniel. 2004. What makes a leader. Harvard Business Review. Jan. s. 82-91
Kuvaas, Bård. 2005. Når dårlige ledelsesteorier resulterer i dyr og dårlig ledelse. Magma. Juni. s. 20-33
Richardsen, A. M. 2002. Utbrenthet til jobbengasjement : hvordan oppnå økt vitalitet, entusiasme og fordypelse i arbeidet. I: Roness, Atle og Stig Berge Matthiesen, red., Utbrent : krevende jobber - gode liv. Fagbokforlaget


Anbefalt litteratur
Bøker:
Martinsen, Øyvind L., red. 2009. Perspektiver på ledelse. 3. utg. Gyldendal akademisk
Roness, Atle og Stig Berge Matthiesen, red. 2002. Utbrent : krevende jobber - gode liv. Fagbokforlaget


Emneoversikt
Programmet er bygget opp som et integrert læringsprogram bestående av tre hovedområder:
1.
En kunnskapsdel med gjennomgang av sentrale ledelsesteorier, herunder selvledelse, superledelse, situasjonsbestemt ledelse, transformasjonsledelse og ideologisk ledelse. Videre belyses temaene motivasjon, kreativitet, teamarbeid og beslutningstaking.
2.
En prosessdel som tar sikte på å bevisstgjøre deltakerne på egen atferd og tenkemåte. Dette danner grunnlag for utforming av en personlig utviklingsplan som lederne skal arbeide med i kursperioden.
3.
En prosjektdel hvor den teoretiske og den praktiske læringen bearbeides mot egen sitasjon. Denne prosjektdelen skal munne ut i en prosjektoppgave. Prosjektet kan ta utgangspunkt i deltakerens resultater fra en 360 graders vurdering av vedkommendes egen selvledelsesstil og munne ut i en drøfting av mulige forbedringsomrpder for utvikling av adferd og tenkemåte. Andre, mer tradisjonelle prosjekter kan også velges med fokus på programmets temaer.

Emner:
1. Samling - Innledning, oversikt og perspektiver på ledelse, situasjonsbestemt ledelse og regi på eget liv
2. Samling - Motivasjon og selvledelse
3. Samling - Teamdynamikk, teamutvikling og kreativitet
4. Samling - Transformasjonsledelse, ideologisk ledelse og dømmekraft

Dataverktøy
itslearning

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 96 undervisningstimer over to semestre. Gjennomføringen skjer med fire samlinger. Deltakerne blir påmeldt til undervisning i hvert semester, forelesningskurset i 1. semester heter BMP 2701 og i 2. semester BMP 2702.

Studentene skal arbeide med en prosjektoppgave gjennom hele kurset. Besvarelsen utarbeides individuelt eller i samarbeid mellom to eller tre studenter. Det er avsatt tid på hver samling til veiledning i prosjektoppgaven. Studentene vil få innføring i relevante metoder og analyseteknikker som kan benyttes i prosjektoppgaven, samt tilbakemelding på progresjon.


BI Nettstudier
I kursgjennomføringen ved BI Nettstudier benyttes den nettbaserte undervisningsplattformen its learning i kombinasjon med samlinger. På its learning publiserer nettlærer fagstoff, øvingsoppgaver (inklusive innsendingsoppgaver med tilbakemeldinger), samt eventuelle case og digitale læringsressurser. Studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det er en forutsetning at studentene deltar både på samlinger og på internett for å få fullt utbytte av kurset.


Eksamen
Kurset avsluttes med innlevering av prosjektoppgave, 18 studiepoeng som teller 60% av totalkarakteren, samt en fem timers skriftlig individuell eksamen, 12 studiepoeng, som teller 40% av totalkarakteren i kurset. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Eksamenskode(r)
BMP 27001 - prosjektoppgave, teller 60% for å få godkjent karakter i kurset BMP 2700, 30 studiepoeng.
BMP 27002 - individuell 5 timers eksamen, teller 40% for å få godkjent karakter i kurset BMP 2700, 30 studiepoeng.
Begge kurs / eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.


Hjelpemidler til eksamen
Ingen på den indivuduelle 5 timers skrfitlige eksamen

Kontinuasjon
Ved neste ordinære gjennomføring av programmet.

Tilleggsinformasjon
1. samling: Innledning og oversikt.
Denne første samlingen skal gi en oversikt over ledelseslitteraturen. Videre gjennomgås situasjonsbestem ledelse samt sentrale temaer innen selvledelse. Dessuten gis deltakerne innføring i metodiske problemstillinger knyttet til prosjektoppgaven.

Temaer:
Oversikt over pensumlitteraturen
Situasjonsbestemt ledelse
Regi på eget liv
Metode for å gjennomføring av empirisk undersøkelse

Litteratur:
Eriksen, T.H., Gad, T., Martinsen, Ø. L. & Thompson, G. 2003. Selvledelse. Gyldendal Akademisk, Kapittel 1 og 2.
Goleman, D. 2004. What makes a leader. Harvard Business Review, Jan. (82 – 92).
Grønhaug, Kjell, Odd H. Hellesøy og Geir Kaufmann. 2001. Ledelse i teori og praksis. Bergen: Fagbokforlaget
Richardsen, A.M. 2002. Utbrenthet til jobbengasjement : hvordan oppnå økt vitalitet, entusiasme og fordypelse i arbeidet. I boken: Roness, Atle og Stig Berge Matthiesen, red., Utbrent : krevende jobber - gode liv. Fagbokforlaget.
Thompson, G. & Li, J. Z. 2010.
Leadership. In search of effective influence strategies. Gyldendal Akademisk Kap. 1 og 2
Thompson, G. 2011. Situasjonsbestemt ledelse, 3 utg. Gyldendal Akademisk.

2. samling: Motivasjon og selvledelse.
Denne samlingen fokuserer på bakgrunnen for selvledelse, nemlig motivasjonsteori. Dessuten fokuserer vi på de såkalte atferdsstrategiene og de kognitive strategiene innenfor selvledelse. På samlingen skal deltakerne få innsikt i 360 graders undersøkelse knyttet til selvledelse. Dette danner grunnlag for utarbeidelse av en personlig handlingsplan for det videre arbeidet med prestasjonsorientert ledelse.

Temaer:
· Motivasjonsteori
· Atferdsstrategier og Kognitive strategier
· Gjennomgang av resultater fra måling av egen selvledelsesstil
· Utvikling av egen handlingsplan for det videre arbeidet med selvledelse på jobben

Litteratur
Eriksen, T. H., Gad, T., Martinsen, Ø. L., & Thompson, G.(red.). 2003. Selvledelse : menneskelig kapital
i det nye arbeidslivet. Gyldendal akademisk. Kapittel 3, 4, 5.
Gagné, M., & E. L. Deci. 2005. Self-determination theory and work motivation.
Journal of Organizational Behavior. 26(4).
331-362
Kaufmann, Geir og Astrid Kaufmann. 2009. Psykologi i organisasjon og ledelse. 4. utg. Fagbokforlaget. Utvalgte kapitler:
Neck, Christopher P. & Charles C. Manz. 2010. Mastering self-leadership : empowering yourself for personal excellence. 5th ed. Pearson/Prentice Hall

Thomas, Kenneth W. 2009. Intrinsic motivation at work: what really drives employee engagement. 2nd ed. Berrett-Koehler
Thompson, G.& Li, J. Z. 2010. Leadership: In search of effective influence strategies. Gyldendal Akademisk. Kap.4 & 5

3. samling: Teamdynamikk, teamutvikling og kreativitet.
På denne samlingen vil det bli fokusert på faktorer som påvirker prestasjonsnivå i team. Videre belyses hva ledere kan gjøre for å utvikle et arbeidsfellesskap fra å være et løst sammenkoplet gruppe til å bli et highly developed team. Dessuten belyses tema teamdynamikk med utgangspunkt i øvelser hvor studentene deltar aktivt. På samlingen belyses også tema kreativitet samt hvordan man kan stimulere egen og andres ide rikdom.

Temaer:
Teamdynamikk belyst med utgangspunkt i øvelser
Teamutvikling
Kreativitet

Litteratur
Avolio, B. J., D. I. Jung, W. Murry, and N. Sivasubramaniam. 1996. Building highly developed teams : focusing on shared leadership processes, efficacy, trust, and performance. Advances in Interdisciplinary Studies of Work Teams. Vol. 3: Team leadership. Greenwich, Conn. : Jai press. pages 173-209.
Kaufmann, Geir. 2006. Hva er kreativitet? Universitetsforlaget.
Sjøvold, Endre. 2006. Teamet : utvikling, effektivitet og endring i grupper. Universitetsforlaget

4. samling: Transformasjonsledelse, ideologisk ledelse og dømmekraft
Siste samling belyser hvordan ledere kan balansere mellom å fremme høy effektivitet i verdiskapende arbeidsprosesser i det daglig og å skape en virksomhet som er kompetitive om 3-5 år. Transaksjonsledelse og transformasjonsledelse gjennomgås og belyses med utgangspunkt i omstillingsprosesser i finansbransjen. Videre belyses ideologisk ledelse både teoretisk og i forbindelse med endringsarbeide i et norsk selskap. Til slutt drøftes problemstillinger knyttet til beslutningstaking. På siste samling er det avsatt tid til trening på tidligere eksamensoppgaver.

Temaer:
Transformasjonsledelse
Ideologisk ledelse
Beslutningstaking

Litteratur
Bass, Bernard M, Ronald E. Riggio. 2006. Transformational leadership. 2nd ed. L. Erlbaum Associates
Berg, Morten Emil, Martinsen, Øyvind Lund, & Thompson, Geir. 1998. Ledelse, kompetanse og omstilling.
Universitetsforlaget. Kapittel 3.
Lai, Linda. 1999. Dømmekraft. Tano Aschehoug.
Kuvaas, b. 2005. Når dårlige ledelsesteorier resulterer i dyr og dårlig ledles. Magma. Juni. s 20-33