BMP 2700 Prestasjonsledelse

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

BMP 2700 Prestasjonsledelse


Kursansvarlig
Geir Thompson, Øyvind Martinsen

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
30

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Vår tids arbeidsliv kjennetegnes av økende krav til kompetanse, selvstendighet, kreativitet og ytelse. Det er viktig at den enkelte forholder seg til disse kravene på en slik måte at det ikke går på bekostning av helse og trivsel, samt organisasjoners økonomiske og etiske prinsipper. Forskning og erfaring har vist at det finnes veier til å nå slike målsettinger og dette programmet er basert på de nyeste prinsipper innen disse viktige områdene.

Læringsmål
Kunnskapsmål :
Målene for dette kurset er å:

 1. Gi studentene kunnskap om selvledelse, herunder atferdsstrategier, naturlig belønnende strategier og kognitive strategier
 2. Gi studentene overblikk over forskningsresultater knyttet til selvledelse og situasjonsbestemt ledelse
 3. Gi studentene kunnskap om transaksjonsledelse og transformasjonsledelse
 4. Bevisstgjøre studentene på hvordan de kan tilpasse lederstil til de utfordringer de står overfor, for på den måten å fremme funksjonelt samspill mellom ledere og medarbeidere..
 5. Gi studentene overblikk over sentrale teorier om motivasjon
 6. Gi studentene kunnskap om hvordan man kan utvikle highly developed team
 7. Bevisstgjøre studentene på hvordan man kan fremme kreativitet og innovasjon i organisasjoner
 8. Bevisstgjøre studentene på hva ideologisk ledelse dreier seg om
 9. Bevisstgjøre studentene på beslutningsfeller og hvordan man kan komme forbi disse
 10. Bevisstgjøre studentene på verktøy som aktiv lytting, medarbeidersamtale og tilbakemelding

Ferdighetsmål
 1. Være i stand til å gjennomføre en diagnose av egne ferdigheter og tenkemåte for å fremme egne prestasjoner
 2. Kunne diagnostisere medarbeideres faglige og motivasjonelle forutsetninger for utførelse av bestemt oppgaver
 3. Anvende en portefølje av påvirkningsstrategier for å fremme medarbeideres prestasjoner
 4. Har forbedret egen evne til å kunne anvende transaksjonsledelse og transformasjonsledelse
 5. Sette deltakerne i stand til å lede medarbeidere til å lede seg selv.
 6. Anvende teknikker for å forbedre kreativiteten i organisasjoner
 7. Anvende verktøy som tilbakemelding, aktiv lytting og medarbeidersamtale

Holdningsmål
 1. Utvikle en kritisk holdning til teorier og metoder som belyses på kurset, samt være bevisst konsekvenser ved bruk av disse teoriene
 2. Ha en positiv innstilling til å hjelpe medarbeidere til å forbedre sine ferdigheter
 3. Se betydningen av å reflektere over egne verdier, tenkemåte og atferd

Forkunnskaper
Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Berg, Morten Emil, Øyvind Martinsen og Geir Thompson. 1998. Ledelse, kompetanse og omstilling. Universitetsforlaget
Eriksen, Thomas Hylland ... [et al.], red. 2003. Selvledelse : menneskelig kapital i det nye arbeidslivet. Gyldendal akademisk
Grønhaug, Kjell, Odd H. Hellesøy og Geir Kaufmann. 2001. Ledelse i teori og praksis. Fagbokforlaget. 400 s
Kaufmann, Geir og Astrid Kaufmann. 2015. Psykologi i organisasjon og ledelse. 5. utg. Fagbokforlaget. Utvalgte kapitler: 150 s
Kaufmann, Geir. 2006. Hva er kreativitet. Universitetsforlaget
Lai, Linda. 1999. Dømmekraft. Tano Aschehoug. 200 s
Neck, Christopher P., Charles C. Manz. 2013. Mastering self-leadership : empowering yourself for personal excellence. 6th ed. Pearson Education
Nygård, Roald. 2007. Aktør eller brikke? : søkelys på menneskets selvforståelse. 2. utg. Cappelen
Sjøvold, Endre. 2006. Teamet : utvikling, effektivitet og endring i grupper. Universitetsforlaget
Thomas, Kenneth W. 2009. Intrinsic motivation at work : what really drives employee engagement. 2nd ed. Berrett-Koehler
Thompson, Geir and Jane Zhen Li. 2010. Leadership : in search of effective influence strategies. Gyldendal akademisk


Bokutdrag:
Gjerde, Susann. 2010. Coaching : hva, hvorfor, hvordan. 2. utg. Fagbokforlaget. Kapittel 7: Aktiv lytting
Glasø, Lars og Geir Thompson, red. 2013. Transformasjonsledelse. Gyldendal Akademisk. Kapittel 1 og 2 er obligatorisk pensum
Kuvaas, Bård og Anders Dysvik. 2012. Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser : evidensbasert HRM. 2. utg. Fagbokforlaget. Kapittel 9: Medarbeidersamtale
Richardsen, A. M. 2002. Utbrenthet til jobbengasjement : hvordan oppnå økt vitalitet, entusiasme og fordypelse i arbeidet. I: Roness, Atle og Stig Berge Matthiesen, red., Utbrent : krevende jobber - gode liv. Fagbokforlaget


Artikler:
Gagné, M., & E. L. Deci. 2005. Self-determination theory and work motivation. Journal of Organizational Behavior. 26(4). 331-362
Goleman, Daniel. 2004. What makes a leader. Harvard Business Review. Jan. s. 82-91
Kluger, A. N., & A. DeNisi. 1996. The effects of feedback interventions on performance: A historical review, a metaanalysis, and a preliminary feedback intervention theory.. Psychological Bulletin. 119 (2). p. 254-284
Kuvaas, Bård. 2005. Når dårlige ledelsesteorier resulterer i dyr og dårlig ledelse. Magma. Juni. s. 20-33


Anbefalt litteratur
Bøker:
Martinsen, Øyvind L., red. 2015. Perspektiver på ledelse. 4. utg. Gyldendal akademisk
Roness, Atle og Stig Berge Matthiesen, red. 2002. Utbrent : krevende jobber - gode liv. Fagbokforlaget


Emneoversikt
Programmet er bygget opp som et integrert læringsprogram bestående av tre hovedområder:
1.
En kunnskapsdel med gjennomgang av sentrale ledelsesteorier, herunder selvledelse, superledelse, situasjonsbestemt ledelse, transformasjonsledelse og ideologisk ledelse. Videre belyses temaene motivasjon, kreativitet, teamarbeid og beslutningstaking.
2.
En prosessdel som tar sikte på å bevisstgjøre deltakerne på egen atferd og tenkemåte. Dette danner grunnlag for utforming av en personlig utviklingsplan som lederne skal arbeide med i kursperioden.
3.
En prosjektdel hvor den teoretiske og den praktiske læringen bearbeides mot egen sitasjon. Denne prosjektdelen skal munne ut i en prosjektoppgave. Prosjektet kan ta utgangspunkt i deltakerens resultater fra en 360 graders vurdering av vedkommendes egen selvledelsesstil og munne ut i en drøfting av mulige forbedringsområder for utvikling av atferd og tenkemåte. Andre, mer tradisjonelle prosjekter kan også velges med fokus på programmets temaer.

Emner:
1. Samling - Innledning, oversikt og perspektiver på ledelse, situasjonsbestemt ledelse og regi på eget liv
2. Samling - Motivasjon og selvledelse
3. Samling - Teamdynamikk, teamutvikling og kreativitet
4. Samling - Transformasjonsledelse, ideologisk ledelse og dømmekraft

Dataverktøy


Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres over to semestre. Deltakerne blir påmeldt til undervisning i hvert semester, forelesningskurset i 1. semester heter BMP 2701 og i 2. semester BMP 2702.

Studentene skal arbeide med en prosjektoppgave gjennom hele kurset. Besvarelsen utarbeides individuelt eller i gruppe på 2-3 studenter. Det er avsatt tid på hver samling til veiledning i prosjektoppgaven. Studentene vil få innføring i relevante metoder og analyseteknikker som kan benyttes i prosjektoppgaven, samt tilbakemelding på progresjon.


BI Nettstudier
I kursgjennomføringen ved BI Nettstudier benyttes den nettbaserte undervisningsplattformen its learning i kombinasjon med samlinger. På its learning publiserer nettlærer fagstoff, øvingsoppgaver (inklusive innsendingsoppgaver med tilbakemeldinger), samt eventuelle case og digitale læringsressurser. Studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter.


Eksamen
Kurset avsluttes med innlevering av prosjektoppgave, 18 studiepoeng som teller 60% av totalkarakteren, samt en fem timers skriftlig individuell eksamen, 12 studiepoeng, som teller 40% av totalkarakteren i kurset. Begge må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Eksamenskode(r)
BMP 27001 - prosjektoppgave, teller 60% for å få godkjent karakter i kurset BMP 2700, 30 studiepoeng.
BMP 27002 - individuell 5 timers skriftlig eksamen, teller 40% for å få godkjent karakter i kurset BMP 2700, 30 studiepoeng.
Begge kurs / eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.


Hjelpemidler til eksamen
Ingen på den indivuduelle 5 timers skrfitlige eksamen

Kontinuasjon
Ved neste ordinære gjennomføring av programmet.

Tilleggsinformasjon