BIK 6601 Prosjektledelse 2

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

BIK 6601 Prosjektledelse 2


Kursansvarlig
Anne Live Vaagaasar

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Bachelor Program i prosjektledelse består av tre selvstendige spesialkurs, der hvert kurs bygger på hverandre. Det forutsettes at deltakerne følger kursprogresjonen i Bachelor Programmet. (PL 1 før PL 2, PL 1 og 2 før PL 3). Etter fullført og bestått eksamen i alle tre kurs godkjennes programmet som 30 studiepoeng Bachelor Program / valgfri spesialisering i Bachelor of Management studiet.

I tillegg til gjennomføring ved BI Høyskolene, tilbys også gjennomføring ved Senter for nettstudier med et eget undervisningsopplegg.

Følgende kurs inngår i programmet:

 • BIK 6600 Prosjektledelse 1 ( PL 1): 7,5 studiepoeng
 • BIK 6601 Prosjektledelse 2 ( PL 2): 7,5 studiepoeng
 • BIK 6510 Prosjektledelse 3 ( PL 3): 15 studiepoeng

Læringsmål
Kurset bygger på BIK 6600 Prosjektledelse 1. Pensum fra dette kurset er fremdeles relevant.
I BIK 6601 Prosjektledelse 2 legges det vekt på fordypning innen organisering, planlegging, analyser, rapportering, kommunikasjon og kvalitet i prosjektarbeid.

Læringsmålene for BIK 6600 Prosjektledelse 1 har gyldighet også for BIK 6601 Prosjektledelse 2. I tillegg kommer følgende læringsmål:

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for teoretisk kunnskap:
 • ha mer dyptgående kunnskaper innen organisering, planlegging, analyser, rapportering, kommunikasjon og kvalitet i prosjektarbeid
 • ha grunnleggende kunnskaper om menneskelig samarbeid i prosjektets forskjellige faser
 • ha grunnleggende kunnskaper om kvalitetssikring i et prosjekt
 • ha forståelse for at det finnes ulike typer av prosjekter, som må behandles forskjellig
 • kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for ferdigheter:
 • kunne gjennomføre og bruke interessentanalyse for et prosjekt
 • kunne detaljplanlegge et prosjekt

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for holdninger:
 • kunne bidra til utvikling av en prosjektkultur i egen virksomhet gjennom utveksling av synspunkter og erfaringer

Forkunnskaper
Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for opptak, men kursene bør tas i angitt rekkefølge innen Bachelorprogrammet (BIK 6600-01-6510). Hvis man tar et senere kurs uten å ha tatt forutgående kurs, forventes det at studentene har forkunnskaper som tilsvarer de tidligereliggende kurs.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Andersen, Erling S., Kristoffer Grude og Tor Haug. 2016. Målrettet prosjektstyring. 7. utg. NKI-forlaget
Karlsen, Jan Terje. 2013. Prosjektledelse : fra initiering til gevinstrealisering. 3. utg. Universitetsforlaget. Særlig vekt på kapitlene 1, 3-5, 7-9, 11, 14-15
Skytternoen, T. og Vaagaasar, A.L.. 2015. Verdiskapende Prosjektledelse. 1.. cappelen Damm. Hele, med særlig vekt på kapitlene 3-6, 9, 12-13.


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • Prosjektarbeidsformen og prosjektinitiering
 • Prosjektlederen
 • Prosjektorganisering
 • Prosjektplanlegging, spesielt nettverksplanlegging
 • Prosjektets interessenter
 • Læring fra prosjektarbeidet
 • Prosjektavslutning

Dataverktøy


Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres over ett semester ved forelesninger, gjennom itslearning, gruppearbeid og veiledning i prosjektoppgaven.

BI Nettstudier
I kursgjennomføringen ved BI Nettstudier benyttes itslearning i kombinasjon med samlinger.
Det kan være aktuelt å kunne demonstrere dataverktøy som blir brukt ved prosjektarbeid.


Eksamen
Kurset avsluttes med en individuell, fem timers skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
BIK 66011 Prosjektledelse 2, skriftlig eksamen 5 t. Eksamen teller 100% for å oppnå godkjent karakter i kurset BIK 6601, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Rentetabeller og BI-godkjent eksamenskalkulator. Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).

Kontinuasjon
Kontinuasjon ved neste ordinære gjennomføring av eksamen.

Tilleggsinformasjon