BIK 6601 Prosjektledelse 2

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

BIK 6601 Prosjektledelse 2


Kursansvarlig
Anne Live Vaagaasar

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Bachelor Program i prosjektledelse består av tre selvstendige spesialkurs, der hvert kurs bygger på hverandre. Det forutsettes at deltakerne følger kursprogresjonen i Bachelor Programmet. (PL 1 før PL 2, PL 1 og 2 før PL 3). Etter fullført og bestått eksamen i alle tre kurs godkjennes programmet som 30 studiepoeng Bachelor Program / valgfri spesialisering i Bachelor of Management studiet.

I tillegg til gjennomføring ved BI Høyskolene, tilbys også gjennomføring ved Senter for nettstudier med et eget undervisningsopplegg.

Følgende kurs inngår i programmet:

 • BIK 6600 Prosjektledelse 1 ( PL 1): 7,5 studiepoeng
 • BIK 6601 Prosjektledelse 2 ( PL 2): 7,5 studiepoeng
 • BIK 6510 Prosjektledelse 3 ( PL 3): 15 studiepoeng

Læringsmål
Kurset bygger på BIK 6600 Prosjektledelse 1. Pensum fra dette kurset er fremdeles relevant.
I BIK 6601 Prosjektledelse 2 legges det vekt på fordypning innen organisering, planlegging, analyser, rapportering, kommunikasjon og kvalitet i prosjektarbeid.

Læringsmålene for BIK 6600 Prosjektledelse 1 har gyldighet også for BIK 6601 Prosjektledelse 2. I tillegg kommer følgende læringsmål:

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for teoretisk kunnskap:
 • ha mer dyptgående kunnskaper innen organisering, planlegging, analyser, rapportering, kommunikasjon og kvalitet i prosjektarbeid
 • ha grunnleggende kunnskaper om menneskelig samarbeid i prosjektets forskjellige faser
 • ha grunnleggende kunnskaper om kvalitetssikring i et prosjekt
 • ha forståelse for at det finnes ulike typer av prosjekter, som må behandles forskjellig
 • kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for ferdigheter:
 • kunne gjennomføre og bruke interessentanalyse for et prosjekt
 • kunne detaljplanlegge et prosjekt

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for holdninger:
 • kunne bidra til utvikling av en prosjektkultur i egen virksomhet gjennom utveksling av synspunkter og erfaringer

Forkunnskaper
Det kreves ingen spesielle forkunnskaper for opptak, men kursene bør tas i angitt rekkefølge innen Bachelorprogrammet (BIK 6600-01-6510). Hvis man tar et senere kurs uten å ha tatt forutgående kurs, forventes det at studentene har forkunnskaper som tilsvarer de tidligereliggende kurs.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Andersen, Erling S., Kristoffer Grude og Tor Haug. 2009. Målrettet prosjektstyring. 6. utg. NKI-forlaget
Briner, Wendy, Colin Hastings og Michael Geddes. 2000. Prosjektledelse. Gyldendal akademisk
Karlsen, Jan Terje. 2013. Prosjektledelse : fra initiering til gevinstrealisering. 3. utg. Universitetsforlaget. Særlig vekt på kapitlene 1, 3-5, 7-9, 11, 14-15
Westhagen, Harald, Ole Faafeng ... [et al.]. 2008. Prosjektarbeid : utviklings- og endringskompetanse. 6. utg. Gyldendal akademisk


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • Prosjektarbeidsformen og prosjektinitiering
 • Prosjektlederen
 • Prosjektorganisering
 • Prosjektplanlegging, spesielt nettverksplanlegging
 • Prosjektets interessenter
 • Læring fra prosjektarbeidet
 • Prosjektavslutning

Dataverktøy
itslearning. Det stilles ikke krav til dataverktøy i BIK 6600. I BIK 6601 og BIK 6510 er det aktuelt å kunne demonstrere dataverktøy som blir brukt ved prosjektarbeid. Ved gjennomføring i regi av BI nettstudier benyttes undervisningsplattform på Internett.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 42 kurstimer over ett semester eller eventuelt seks hele kursdager. Gjennomføringen skjer ved forelesninger og gruppearbeid.

BI Nettstudier
I kursgjennomføringen ved BI Nettstudier benyttes den nettbaserte undervisningsplattformen i kombinasjon med samlinger. På plattformen publiserer nettlærer fagstoff, øvingsoppgaver (inklusive innsendingsoppgaver med tilbakemeldinger), samt eventuelle case og digitale læringsressurser. Studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter.


Eksamen
Kurset avsluttes med en individuell, fem timers skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
BIK 66011 Prosjektledelse 2, skriftlig eksamen 5 t. Eksamen teller 100% for å oppnå godkjent karakter i kurset BIK 6601, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
BI-definert kalkulator.

Kontinuasjon
Kontinuasjon ved neste ordinære gjennomføring av eksamen.

Tilleggsinformasjon