BIK 3406 Arbeidsrett II

BIK 3406 Arbeidsrett II

Kurskode: 
BIK 3406
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Alexander N. Skjønberg
Kursnavn på engelsk: 
Employment Law II
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Arbeidsrett II (omstilling og nedbemanning) bygger videre på BIK 2930 Arbeidsrett I (grunnleggende arbeidsrett), men kan også tas som et selvstendig kurs. 

På dette kurset legges det stor vekt på den arbeidsrettslige reguleringen som gjelder ved omstilling og nedbemanning i private og offentlige virksomheter. Kurset tar også for seg kompliserte arbeidsrettslige temaer som arbeidstid, personvern og varsling.  

Sammen med BIK 2930 Arbeidsrett I gir kurset en bred innføring i hele arbeidsretten. Gjennom disse to kursene settes ledere, ansatte innen personal og HR, tillitsvalgte i stand til identifisere og håndtere arbeidsrettslige problemstillinger som oppstår både i private og offentlige virksomheter.

Kurset kan innpasses i graden Bachelor of Management.

Kunnskapsmål

Studenten skal:

 • ha god kunnskap om reglene om personvern i arbeidsforhold, HMS og varsling
 • ha god kunnskap om arbeidsmiljølovens arbeidstidsregulering
 • ha god kunnskap om den rettslige reguleringen som gjelder ved omstilling i private og offentlige virksomheter, herunder reglene om permittering, nedbemanning og virksomhetsoverdragelse
 • ha god kunnskap om reglene om disiplinærreaksjon, oppsigelse og avskjed for ansatte i staten
 • ha god kunnskap om de særlige arbeidsrettslige og forvaltningsrettslige saksbehandlingsreglene som gjelder ved ansettelse og i personalsaker i det offentlige
 • ha kjennskap til avtaler og ordninger for ledere
 • ha kjennskap til regler om konkurranse- og kundeklausuler
 • ha kjennskap til særlige trekk ved tariffretten i staten
Ferdighetsmål

Studenten skal:

 • kunne identifisere konkrete arbeidsrettslige problemstillinger
 • kunne gjennomføre selvstendige vurderinger av rettslige spørsmål
 • kunne legge opp rutiner for håndtering av individuelle konflikter av arbeidsrettslig karakter
 • kunne legge opp rutiner for håndtering av omstrukturering og virksomhetsendringer
 • kunne gjennomføre disse rutinene med sikte på å begrense konflikter til et saklig nivå
Generell kompetanse

Studenten skal:

 • ha en bevisst holdning til reglene og avtalene som styrer forholdet mellom arbeidstagere og arbeidsgivere og partene i arbeidslivet
 • ha utviklet evnen til selvstendig og kritisk tilnærming til ulike spørsmål
 • ha god innsikt i hvordan det arbeidsrettslige systemet er bygget opp, hva det omfatter og hva som er særpreget for offentlig sektor
Kursets innhold

Kurset består av tre samlinger hvor blant annet følgende temaer behandles: 

 • Regler om permittering, nedbemanning (saksbehandlingsregler, samarbeid med tillitsvalgte, utvelgelse, rutiner mv.), fortrinnsrett til ny stilling
 • Reglene om virksomhetsoverdragelse
 • Særlige problemstillinger som er aktuelle for arbeidsforhold i offentlig sektor: saksbehandlingsregler i ansettelses- og personalsaker i offentlig sektor (utlysning, habilitet, innsyn, kvalifikasjonsprinsippet, klage mv), regler om disiplinærreaksjoner, oppsigelse og avskjed for statlige ansatte, grunntrekk ved statlig tariffrett, Sivilombudsmannens rolle.
 • Arbeidstid (beregning, begrensninger, overtid, gjennomsnittsberegning, deltid mv.), HMS; særlig om forbud mot trakassering og reglene om varsling
 • Personvern i arbeidsforhold 
 • Karens- og konkurranseklausuler, kundeklausuler, lederkontrakter, åremålskontrakter

NB: Det gjøres oppmerksom på at det kan skje endringer i undervisningsplanen til de ulike samlingene.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet undervises over 3 samlinger à 2 dager, totalt ca. 42 timer.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

 

Covid-19
Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer
Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Kurset avsluttes med en 72 timers hjemmeeksamen som kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre -3 studenter.
Eksamenskode: 
BIK 34061
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
131 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
176

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.