BIK 3406 Arbeidsrett II

BIK 3406 Arbeidsrett II

Kurskode: 
BIK 3406
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Alexander N. Skjønberg
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Spesialkurs
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Programmet består av 2 kurs: BIK 2930 Arbeidsrett I (basiskurset) 7,5 studiepoeng, og BIK 3406 Arbeidsrett II Offentlig og Privat sektor (påbyggingskurs) 7,5 studiepoeng.
Gjennom dette kurset får ledere, personal- og organisasjonsmedarbeidere og tillitsvalgte i offentlig og privat sektor kunnskaper om det arbeidsrettslige regelverk og rammebetingelsene for endringer og omstillinger i arbeidslivet i form av oppsigelser pga. virksomhetens forhold og arbeidstakers rettigheter i disse forbindelser. Deltakerne settes i stand til å forstå og håndtere juridiske problemstillinger som oppstår når virksomheter gjennomgår slike omstillinger. Reglene for arbeidsforhold i offentlig sektor behandles særskilt.

Kurset er godkjent som 7,5 studiepoengs spesialkurs som kan innpasses i graden Bachelor of Management.

Kunnskapsmål

Arbeidsrett II (påbyggingskurset) skal gi kunnskaper om den rettslige regulering av omstilling i offentlige og private virksomheter og om de særlige lover, regler og avtaleverk som gjelder innen offentlig forvaltning med sikte på stillingsvern og styringsrett. Videre gis det kunnskap om arbeidsgivers plikter i forbindelse med personvern og varsling. Avtaler på ledernivå vies oppmerksomhet, så vel ved ansettelse som ved avslutning av arbeidsforholdet. Sentralt i kurset er forståelsen for sammenhengen mellom regelverket, arbeidsgivers styringsrett og den praktiske organisering av prosesser av arbeidsrettslig betydning.

 

Ferdighetsmål

Kurset utvikler evnen til å kunne utarbeide arbeidsplaner med gjennomsnittsberegning av arbeidstid; utarbeide varslingsrutiner, og håndtere reglene om personvern; videre å kunne utarbeide arbeidsavtaler på ledernivå og legge opp rutiner for håndtering av de rettslige aspekter ved omstrukturering, privatisering, permittering, nedbemanning, outsourcing og virksomhetsovertakelse og gjennomføringen av slike tiltak.
 

Holdningsmål

Kurset skal utvikle en bevisst holdning til de regler og avtaler som styrer forholdet mellom partene og respektere disse med sikte på å unngå arbeidsrettslige konflikter.

Kursets innhold

1. samling:
Beregning av arbeidstid.Trakassering. Varsling.Virksomhetsoverdragelse/privatisering.

2. samling:
Personvern, personkontroll og behandling av personopplysninger. Lederkontrakter, åremålskontrakter. Karens- og konkurranseklausuler. Permittering. Omstilling og nedbemanning. Fratredelsesavtaler. Fortrinnsretten til ny stilling. Arbeidsgivers konkurs.

3. samling:
Tjenestemannsloven: oppsigelsesvern og statlig styringsrett. Tjenestetvistloven og statlig tariffrett. Forvaltningsloven: saksbehandlingsreglene i personalsaker. Offentlegloven. Ombudsmannsloven. Tariffretten i kommunal og fylkeskommunal sektor.

Læreprosess og tidsbruk

Programmet foreleses over 3 samlinger à 2 dager, totalt ca 42 timer.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

1. samling.
Felles emner for offentlig og privat sektor: Arbeidstid. Trakassering. Varsling. Virksomhetsoverdragelse/privatisering i privat og offentlig sektor.

Delmål
Samlingen skal gi inngående kjennskap til regelverket i tilknytning til beregning av arbeidstid, forbudet mot trakassering, retten til varsling og rettsvirkningene ved virksomhetsoverdragelse.

Emneoversikt

 1. Arbeidstid. Beregninger og begrensninger, overtid, gjennomsnittsberegning, deltid, tidskonti, avspasering, mm.
 2. Forbudet mot trakassering og arbeidsgivers erstatningsansvar
 3. Retten til varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten
 4. Rettsvirkningene av virksomhetsoverdragelse/privatisering i privat og offentlig sektor.

2. samling
Samlingen tar for seg personvern, lederavtaler og sluttavtaler samt regler om permittering og nedbemanning, og fortrinnsretten til gjenansettelse og de arbeidsrettslige følger av konkurs hos arbeidsgiver.

Delmål
Samlingen tar for seg reglene knyttet til personvern, personopplysninger og personkontroll. De særskilte aspekter ved lederkontrakter behandles. Deltakerne får dessuten inngående kjennskap til de regler som gjelder ved permittering, omstilling og nedbemanning, og setter dem i stand til å gjennomføre slike prosesser. Endelig behandles fortrinnsretten til gjenansettelse og arbeidsrettslige følger av konkurs hos arbeidsgiver.

Emneoversikt

 1. Personvern, personopplysninger og personkontroll.
 2. Lederkontrakter, åremålskontrakter
 3. Karens- og konkurranseklausuler
 4. Permittering. Vilkår og utvelgelse
 5. Omstilling og nedbemanning. Kriterier for utvelgelse. Håndtering av nedbemanningsprosesser i praksis – virkemidler og tiltak. Informasjon, drøftelse og samarbeid med tillitsvalgte
 6. Reforhandling av arbeidsvilkårene. Fratredelsesavtaler. Avtaler om opphør, godtgjørelse, forholdet til skatt mv.
 7. Arbeidsgivers konkurs
 8. Fortrinnsretten til ny stilling

3. samling
Offentlig sektor. Forvaltningsrett og offentlighet. Saksbehandlingsreglenes betydning i personal- og arbeidsrettslige saker. Sivilombudsmannens kompetanse.

Delmål
Samlingen skal gi deltakerne kunnskap om det offentligrettslige lovverket og avtaleverket i arbeidsrettslige forhold med særlig vekt på avvik fra privat sektor.

Emneoversikt

 1. Staten som lovgiver og som arbeidsgiver
 2. Tjenestetvistloven og statlig tariffrett
 3. Tjenestemannsloven: oppsigelsesvern og statlig styringsrett.
 4. Forvaltningsloven: saksbehandlingsreglene i personalsaker. Partsoffentlighet, klagerett og omgjøring. Lovenes virkeområde. Avgrensning mot ulike offentlige foretak
 5. Begrepene i forvaltningsretten. Habilitetsreglene
 6. Offentlighetsprinsippet. Unntak, taushetsplikt og meroffentlighet
 7. Sivilombudsmannens kompetanse, særlig i personalsaker
 8. Tariffretten i kommunal og fylkeskommunal sektor
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Kurset bygger på Arbeidsrett I og forutsetter at dette kurset er gjennomført

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BIK 34061
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei72 Time(r)Gruppe/Individuell (1 - 3)Kurset avsluttes med en 72 timers hjemmeeksamen som kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre -3 studenter.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med en 72 timers hjemmeeksamen som kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre -3 studenter.
Eksamenskode: BIK 34061
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Engelsrud, Gerd; Graff, Finn 2017 Styring og vern: arbeidsrett i offentlig sektor 6. utg Cappelen Damm akademisk Pensumrelevante deler
2016 Lov og rett for næringslivet: [2]: Næringslivets lovsamling 1687-2016 23. utg Gyldendal Alle pensumrelevante lovtekster. Obligatorisk oppslagsverk.
Skjønberg, Alexander Næss; Hognestad, Eirik; Hotvedt, Marianne Jenum 2017 Individuell arbeidsrett 2. utg Gyldendal juridisk Også pensum på BIK2930 Arbeidsrett I
Sundet, Tron Løkken cop. 2014 Tariffavtalen: utvalgte emner Fagbokforl Også pensum på BIK2930 Arbeidsrett I
Webpage
Authors/Editors Tittel Journal URL Publisher StudentNote
Hovedavtalen i staten Hovedavtalen i staten Resource Siste utg.
Hovedavtalen KS Hovedavtalen KS Resource Kommunenes Sentralforbund
Hovedtariffavtalen Hovedtariffavtalen Resource Kommunenes Sentralforbund
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Næss, Mona cop. 2013 Virksomhetsoverdragelse Universitetsforl Til fordypning
Fougner, Jan 2016 Omstilling og nedbemanning 3. utg Universitetsforl
Stokke, Torgeir Aarvaag; Nergaard, Kristine; Evju, Stein cop. 2013 Det kollektive arbeidslivet: organisasjoner, tariffavtaler og lønnsoppgjør 2. utg Universitetsforl Kapittel 4 (Stein Evju)
Borgerud, Ingeborg M. cop. 2007 Arbeidsrett: særlig om omstilling i offentlig sektor Universitetsforl Pensumrelevante deler

No importance set

No type set
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote

Notes to students:

Utdelt materiale, dommer, andre avgjørelser, lovproposisjoner og annet som legges ut på Its Learning.