BIK 3406 Arbeidsrett II

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

BIK 3406 Arbeidsrett II

Kursansvarlig
Sverre F Langfeldt

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Høst; Vår

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Programmet består av 2 kurs: BIK 2930 Arbeidsrett I (basiskurset) 7,5 studiepoeng, og BIK 3406 Arbeidsrett II Offentlig og Privat sektor (påbyggingskurs) 7,5 studiepoeng.

Gjennom dette kurset får ledere, personal- og organisasjonsmedarbeidere og tillitsvalgte i offentlig og privat sektor kunnskaper om det arbeidsrettslige regelverk og rammebetingelsene for endringer og omstillinger i arbeidslivet i form av oppsigelser pga. virksomhetens forhold og arbeidstakers rettigheter i disse forbindelser. Deltakerne settes i stand til å forstå og håndtere juridiske problemstillinger som oppstår når virksomheter gjennomgår slike omstillinger.

Kurset er godkjent som 7,5 studiepoengs spesialkurs som kan innpasses i graden Bachelor of Management.


Læringsmål
Kunnskapsmål:
Arbeidsrett II (påbyggingskurset) skal gi kunnskaper om den rettslige regulering av omstilling i offentlige og private virksomheter og om de særlige lover, regler og avtaleverk som gjelder innen offentlig forvaltning med sikte på stillingsvern og styringsrett. Videre gis det kunnskap om arbeidsgives plikter i forbindelse med personvern og varsling. Avtaler på ledernivå vies oppmerksomhet, så vel ved ansettelse som ved avslutning av arbeidsforholdet. Sentralt i kurset er forståelsen for sammenhengen mellom regelverket, arbeidsgivers styringsrett og den praktiske organisering av prosesser av arbeidsrettslig betydning.

Ferdighetsmål:
Kunne utarbeide arbeidsplaner med gjennomsnittsberegning av arbeidstid; utarbeide varslingsrutiner, og kjenne reglene om personvern. Kunne utarbeide arbeidsavtaler på ledernivå og kunne legge opp rutiner for håndtering av de rettslige aspekter ved omstrukturering, privatisering, permittering, nedbemanning, outsourcing og virksomhetsovertakelse og gjennomføre slikt tiltak.

Holdningsmål:
Ha en bevisst holdning til de regler og avtaler som styrer forholdet mellom partene og respektere disse med sikte på å unngå arbeidsrettslige konflikter.

Forkunnskaper
Kurset bygger på Arbeidsrett I og forutsetter at dette kurset er gjennomført

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Borgerud, Ingeborg Moen ... [et al.]. 2007. Arbeidsrett : særlig om omstilling i offentlig sektor. Universitetsforlaget. Kapittel 2, 3, 6, 7, 8 og 9.
Engelsrud, Gerd. 2009. Styring og vern : arbeidsrett i kommuner og fylkeskommuner. 4. utg. Cappelen akademisk. Kapittel 2, 4, 5, 7, 10 og 12.
Fougner, Jan ... [et al.]. 2012. Arbeidsmiljøloven : lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv : kommentarutgave. 2. utg. Universitetsforlaget. Pensumrelevante deler. Boken er også pensum på Arbeidsrett 1 (pensumrelevante deler)
Langfeldt, Sverre F., red. Næringslivets lovsamling 1687-2012 til Lov og rett for næringslivet. Siste utg. Universitetsforlaget / Focus forlag. Alle pensumrelevante lovtekster. Obligatorisk oppslagsverk. Foreligger medio august 2012
Storeng, Nils H., Tom H. Beck og Arve Due-Lund. 2011. Arbeidslivets spilleregler. 2. utg. Universitetsforlaget. Kapittel 9, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35.. Deler av boken er også pensum på Arbeidsrett I


Annet:
Arbeids- og Inkluderingsdepartementet. Ot.prp.nr. 84 (2005-2006): Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling). 2006. Hele dokumentet. Dokumentet ligger tilgjengelig på it`s learning
Arbeids- og Sosialdepartementet. 2005. Ot.prp.nr. 24 (2005-2006): Om lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. (arbeidsmiljøloven). Kursrelevante deler. Dokumentet ligger tilgjengelig på Blackboard
Arbeids- og Sosialdepartementet. 2005. Ot.prp.nr. 49 (2004-2005): Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. (arbeidsmiljøloven). Kursrelevante deler. Dokumentet ligger tilgjengelig på Blackboard
Hovedavtalen i Staten. Siste utgave. Hovedavtalen ligger tilgjengelig på it`s learning
Hovedavtalen Kommunenes Sentralforbund. Siste utgave. Avtalen ligger tilgjengelig på it`s learning
Hovedtariffavtalen Kommunenes Sentralforbund. Kommuneforlaget
Utdelt materiale, dommer, andre avgjørelser.Anbefalt litteratur
Bøker:
Fougner, Jan ... [et al.]. 2011. Omstilling og nedbemanning. 2. utg. Universitetsforlaget
Kjølaas, Christian. 2010. Personvern i arbeidsforhold. Universitetsforlaget
Skarning, Nicolay. 2009. Permitteringer og nedbemanninger i praksis : en håndbok med råd, regler, fremgangsmåter og eksempler. Hegnar Media
Ulseth, Terese Smith. 2006. Daglig leders stillingsvern : samspill og kollisjon mellom selskapsrett og arbeidsrett. Universitetsforlaget


Emneoversikt
1. samling, fellesprogram:
Beregning av arbeidstid.Trakassering. Varsling.Virksomhetsoverdragelse/privatisering.

2. samling, privat sektor:
Personvern, personkontroll og behandling av personopplysninger. Lederkontrakter, åremålskontrakter. Karens- og konkurranseklausuler. Permittering. Omstilling og nedbemanning. Fratredelsesavtaler. Fortrinnsretten til ny stilling. Arbeidsgivers konkurs.

3. samling, offentlig sektor:
Tjenestemannsloven: oppsigelsesvern og statlig styringsrett. Tjenestetvistloven og statlig tariffrett. Forvaltningsloven: saksbehandlingsreglene i personalsaker. Offentlegloven. Ombudsmannsloven. Tariffretten i kommunal og fylkeskommunal sektor.

Dataverktøy
itslearning.

Læreprosess og tidsbruk
Programmet foreleses over 3 samlinger à 2 dager, totalt ca 42 timer.


Eksamen
Kurset avsluttes med en 72 timers hjemmeeksamen som kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre -3 studenter.

Eksamenskode(r)
BIK 34061; 72 timers hjemmeeksamen, teller 100 % i kurset BIK 3406, 7,5 studiepoeng

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler

Kontinuasjon
Ved neste ordinære eksamensgjennomføring.

Tilleggsinformasjon
1. samling.
Felles emner for offentlig og privat sektor: Arbeidstid. Trakassering. Varsling. Virksomhetsoverdragelse/privatisering i privat og offentlig sektor.

Delmål
Samlingen skal gi inngående kjennskap til regelverket i tilknytning til beregning av arbeidstid, trakassering, varsling og virksomhetsoverdragelse.

Emneoversikt
Arbeidstid. Beregninger og begrensninger, overtid, gjennomsnittsberegning, deltid, tidskonti, avspasering, mm.
Trakassering og arbeidsgivers erstatningsansvar
Varsling
Virksomhetsoverdragelse/privatisering i privat og offentlig sektor.

2. samling
Samlingen tar for seg reglene i tilknytning til personvern, personopplysninger og personkontroll og særskilte aspekter ved lederkontrakter. Deltakerne får dessuten inngående kjennskap til de regler som gjelder ved permittering og nedbemanning, og setter dem i stand til å gjennomføre slike prosesser. I denne forbindelse behandles fortrinnsretten til gjenansettelse og arbeidsrettslige følger av konkurs hos arbeidsgiver.

Delmål
Samlingen tar for seg reglene knyttet tiol personvern, personopplysninger og personkontroll. De særskilte aspekter ved lederkontrakter behandles. Deltakerne får dessuten inngående kjennskap til de regler som gjelder ved permittering, omstilling og nedbemanning, og setter dem i stand til å gjennomføre slike prosesser. Endelig behandles fortrinnsretten til gjenansettelse og arbeidsrettslige følger av konkurs hos arbeidsgiver.

Emneoversikt
Personvern, personopplysninger og personkontroll.
Lederkontrakter, åremålskontrakter
Karens- og konkurranseklausuler
Permittering. Vilkår og utvelgelse
Omstilling og nedbemanning. Kriterier for utvelgelse. Håndtering av nedbemanningsprosesser i praksis – virkemidler og tiltak. Informasjon, drøftelser og samarbeid med tillitsvalgte
Reforhandling av arbeidsvilkårene. Fratredelsesavtaler. Avtaler om opphør, godtgjørelse, forholdet til skatt mv.
Arbeidsgivers konkurs
Fortrinnsretten til ny stilling

3. samling
Offentlig sektor. Forvaltningsrett og offentlighet. Saksbehandlingsreglenes betydning i personal- og arbeidsrettslige saker. Sivilombudsmannens kompetanse.

Delmål
Samlingen skal gi deltakerne kunnskap om det offentligrettslige lovverket og avtaleverket i arbeidsrettslige forhold med særlig vekt på avvik fra privat sektor.

Emneoversikt
Staten som lovgiver og som arbeidsgiver
Tjenestetvistloven og statlig tariffrett
Tjenestemannsloven: oppsigelsesvern og statlig styringsrett.
Forvaltningsloven: saksbehandlingsreglene i personalsaker. Partsoffentlighet, klagerett og omgjøring. Lovenes virkeområde. Avgrensning mot ulike offentlige foretak
Begrepene i forvaltningsretten. Habilitetsreglene
Offentlighetsprinsippet. Unntak, taushetsplikt og meroffentlighet
Sivilombudsmannens kompetanse, særlig i personalsaker
Tariffretten i kommunal og fylkeskommunal sektor