BIK 3406 Arbeidsrett II

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

BIK 3406 Arbeidsrett II


Kursansvarlig
Sverre F Langfeldt

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Programmet består av 2 kurs: BIK 2930 Arbeidsrett I (basiskurset) 7,5 studiepoeng, og BIK 3406 Arbeidsrett II Offentlig og Privat sektor (påbyggingskurs) 7,5 studiepoeng.

Gjennom dette kurset får ledere, personal- og organisasjonsmedarbeidere og tillitsvalgte i offentlig og privat sektor kunnskaper om det arbeidsrettslige regelverk og rammebetingelsene for endringer og omstillinger i arbeidslivet i form av oppsigelser pga. virksomhetens forhold og arbeidstakers rettigheter i disse forbindelser. Deltakerne settes i stand til å forstå og håndtere juridiske problemstillinger som oppstår når virksomheter gjennomgår slike omstillinger. De særlige reglene for arbeidsforhold i offentlig sektor behandles.

Kurset er godkjent som 7,5 studiepoengs spesialkurs som kan innpasses i graden Bachelor of Management.


Læringsmål
Kunnskapsmål:
Arbeidsrett II (påbyggingskurset) skal gi kunnskaper om den rettslige regulering av omstilling i offentlige og private virksomheter og om de særlige lover, regler og avtaleverk som gjelder innen offentlig forvaltning med sikte på stillingsvern og styringsrett. Videre gis det kunnskap om arbeidsgivers plikter i forbindelse med personvern og varsling. Avtaler på ledernivå vies oppmerksomhet, så vel ved ansettelse som ved avslutning av arbeidsforholdet. Sentralt i kurset er forståelsen for sammenhengen mellom regelverket, arbeidsgivers styringsrett og den praktiske organisering av prosesser av arbeidsrettslig betydning.

Ferdighetsmål:
Kunne utarbeide arbeidsplaner med gjennomsnittsberegning av arbeidstid; utarbeide varslingsrutiner, og kjenne reglene om personvern. Kunne utarbeide arbeidsavtaler på ledernivå og kunne legge opp rutiner for håndtering av de rettslige aspekter ved omstrukturering, privatisering, permittering, nedbemanning, outsourcing og virksomhetsovertakelse og gjennomføre slike tiltak.

Holdningsmål:
Ha en bevisst holdning til de regler og avtaler som styrer forholdet mellom partene og respektere disse med sikte på å unngå arbeidsrettslige konflikter.

Forkunnskaper
Kurset bygger på Arbeidsrett I og forutsetter at dette kurset er gjennomført

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Borgerud, Ingeborg Moen ... [et al.]. 2007. Arbeidsrett : særlig om omstilling i offentlig sektor. Universitetsforlaget. Kapittel 2, 3, 6, 7, 8 og 9.
Engelsrud, Gerd. 2013. Styring og vern : arbeidsrett i offentlig sektor. 5. utg. Cappelen Damm akademisk. Kapittel 2, 4, 5, 7, 10 og 12.
Fougner, Jan ... [et al.]. 2013. Arbeidsmiljøloven : lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. : kommentarutgave. 2. utg. Universitetsforlaget. Pensumrelevante deler. Boken er også pensum på Arbeidsrett 1 (pensumrelevante deler)
Langfeldt, Sverre Faafeng, red. Næringslivets lovsamling 1687- ... til Lov og rett for næringslivet. Siste utg. Universitetsforlaget : Focus forlag. Alle pensumrelevante lovtekster. Obligatorisk oppslagsverk. Foreligger medio august 2013
Storeng, Nils H., Tom H. Beck og Arve Due Lund. 2014. Arbeidslivets spilleregler. 3. utg. Universitetsforlaget. Kapittel 9, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35.. Deler av boken er også pensum på Arbeidsrett I


Annet:
Arbeids- og Inkluderingsdepartementet. Ot.prp.nr. 84 (2005-2006): Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling). Dokumentet ligger tilgjengelig på Itslearning. 2006. Hele dokumentet
Arbeids- og Sosialdepartementet. 2005. Ot.prp.nr. 24 (2005-2006): Om lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. (arbeidsmiljøloven). Dokumentet ligger tilgjengelig på Itslearning. Kursrelevante deler
Arbeids- og Sosialdepartementet. 2005. Ot.prp.nr. 49 (2004-2005): Om lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. (arbeidsmiljøloven). Kursrelevante deler. Dokumentet ligger tilgjengelig på Its Learning
Hovedavtalen i Staten. Ligger tilgjengelig på Itslearning. Siste utgave
Hovedavtalen Kommunenes Sentralforbund. Tilgjengelig på Its learning. Siste utgave
Hovedtariffavtalen Kommunenes Sentralforbund. Kommuneforlaget
Utdelt materiale, dommer, andre avgjørelser, lovproposisjoner og annet som legges ut på Its LearningAnbefalt litteratur
Bøker:
Fougner, Jan ... [et al.]. 2011. Omstilling og nedbemanning. 2. utg. Universitetsforlaget
Kjølaas, Christian. 2010. Personvern i arbeidsforhold. Universitetsforlaget
Næss, Mona. 2013. Virksomhetsoverdragelse. Universitetsforlaget. Til fordypning
Skarning, Nicolay. 2009. Permitteringer og nedbemanninger i praksis : en håndbok med råd, regler, fremgangsmåter og eksempler. Hegnar Media
Ulseth, Terese Smith. 2006. Daglig leders stillingsvern : samspill og kollisjon mellom selskapsrett og arbeidsrett. Universitetsforlaget


Emneoversikt
1. samling:
Beregning av arbeidstid.Trakassering. Varsling.Virksomhetsoverdragelse/privatisering.

2. samlinr:
Personvern, personkontroll og behandling av personopplysninger. Lederkontrakter, åremålskontrakter. Karens- og konkurranseklausuler. Permittering. Omstilling og nedbemanning. Fratredelsesavtaler. Fortrinnsretten til ny stilling. Arbeidsgivers konkurs.

3. samling:
Tjenestemannsloven: oppsigelsesvern og statlig styringsrett. Tjenestetvistloven og statlig tariffrett. Forvaltningsloven: saksbehandlingsreglene i personalsaker. Offentlegloven. Ombudsmannsloven. Tariffretten i kommunal og fylkeskommunal sektor.

Dataverktøy
itslearning.

Læreprosess og tidsbruk
Programmet foreleses over 3 samlinger à 2 dager, totalt ca 42 timer.


Eksamen
Kurset avsluttes med en 72 timers hjemmeeksamen som kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre -3 studenter.

Eksamenskode(r)
BIK 34061; 72 timers hjemmeeksamen, teller 100 % i kurset BIK 3406, 7,5 studiepoeng

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler

Kontinuasjon
Ved neste ordinære eksamensgjennomføring.

Tilleggsinformasjon
1. samling.
Felles emner for offentlig og privat sektor: Arbeidstid. Trakassering. Varsling. Virksomhetsoverdragelse/privatisering i privat og offentlig sektor.

Delmål
Samlingen skal gi inngående kjennskap til regelverket i tilknytning til beregning av arbeidstid, forbudet mot trakassering, retten til varsling og rettsvirkningene ved virksomhetsoverdragelse.

Emneoversikt

 1. Arbeidstid. Beregninger og begrensninger, overtid, gjennomsnittsberegning, deltid, tidskonti, avspasering, mm.
 2. Forbudet mot trakassering og arbeidsgivers erstatningsansvar
 3. Retten til varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten
 4. Rettsvirkningene av virksomhetsoverdragelse/privatisering i privat og offentlig sektor.

2. samling
Samlingen tar for seg reglene i tilknytning til personvern, personopplysninger og personkontroll. Særskilte aspekter ved lederkontrakter og sluttavtaler gjennomgås. Deltakerne får dessuten inngående kjennskap til de regler som gjelder ved permittering og nedbemanning, og setter dem i stand til å gjennomføre slike prosesser. I denne forbindelse behandles fortrinnsretten til gjenansettelse og de arbeidsrettslige følger av konkurs hos arbeidsgiver.

Delmål
Samlingen tar for seg reglene knyttet tiol personvern, personopplysninger og personkontroll. De særskilte aspekter ved lederkontrakter behandles. Deltakerne får dessuten inngående kjennskap til de regler som gjelder ved permittering, omstilling og nedbemanning, og setter dem i stand til å gjennomføre slike prosesser. Endelig behandles fortrinnsretten til gjenansettelse og arbeidsrettslige følger av konkurs hos arbeidsgiver.

Emneoversikt

 1. Personvern, personopplysninger og personkontroll.
 2. Lederkontrakter, åremålskontrakter
 3. Karens- og konkurranseklausuler
 4. Permittering. Vilkår og utvelgelse
 5. Omstilling og nedbemanning. Kriterier for utvelgelse. Håndtering av nedbemanningsprosesser i praksis – virkemidler og tiltak. Informasjon, drøftelse og samarbeid med tillitsvalgte
 6. Reforhandling av arbeidsvilkårene. Fratredelsesavtaler. Avtaler om opphør, godtgjørelse, forholdet til skatt mv.
 7. Arbeidsgivers konkurs
 8. Fortrinnsretten til ny stilling

3. samling
Offentlig sektor. Forvaltningsrett og offentlighet. Saksbehandlingsreglenes betydning i personal- og arbeidsrettslige saker. Sivilombudsmannens kompetanse.

Delmål
Samlingen skal gi deltakerne kunnskap om det offentligrettslige lovverket og avtaleverket i arbeidsrettslige forhold med særlig vekt på avvik fra privat sektor.

Emneoversikt
 1. Staten som lovgiver og som arbeidsgiver
 2. Tjenestetvistloven og statlig tariffrett
 3. Tjenestemannsloven: oppsigelsesvern og statlig styringsrett.
 4. Forvaltningsloven: saksbehandlingsreglene i personalsaker. Partsoffentlighet, klagerett og omgjøring. Lovenes virkeområde. Avgrensning mot ulike offentlige foretak
 5. Begrepene i forvaltningsretten. Habilitetsreglene
 6. Offentlighetsprinsippet. Unntak, taushetsplikt og meroffentlighet
 7. Sivilombudsmannens kompetanse, særlig i personalsaker
 8. Tariffretten i kommunal og fylkeskommunal sektor