BIK 2950 Bærekraft som konkurransefortrinn

BIK 2950 Bærekraft som konkurransefortrinn

Kurskode: 
BIK 2950
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Cecilie Staude
Per Espen Stoknes
Kursnavn på engelsk: 
Sustainable Business
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2020 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

FNs bærekraftsmål bidrar til at rammebetingelsene i offentlig og privat sektor er i ferd med å endres. Krav til grønn vekst, teknologiske nyvinninger og økt fokus på bærekraftige produkter og tjeneste påvirker forretningsmodeller og praksis blir utfordret, tjenester digitaliseres og verdikjeder transformeres. Parallelt trekkes fremtidens forbrukere mot virksomheter som ønsker å bidra til en positiv endring i verden. Det leder næringslivet i retning av ikke bare finansiell avkastning, men også sosialt ansvar som påvirker strategi, markedsføring og kommunikasjonsformer. 

Kurset fokusere på at det i grensesnittet mellom ny teknologi, digitalisering, nye markeder og bærekraft ligger enorme muligheter for verdiskapning. Vi ser på norske og ledende internasjonale trender i virksomheter som har gjort bærekraft til et konkurransefortrinn for egen virksomhet gjennom å utvikle, markedsføre, kommunisere og selge produkter og tjenester på nye måter, i nye markeder og kanaler. Man skal også kunne kritisk vurdere økonomiske konsekvenser ved klimaendringen og etiske sider ved grønn forretningsdrift

Kurset passer for personer som søker kunnskap og praktiske ferdigheter knyttet til bærekraft og fremtidig forretningsmodellinnovasjon. Kurset passer for også deg som jobber med markedsføring, strategisk kommunikasjon, posisjonering og markedskommunikasjon i privat og offentlig sektor. 

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • ha oversikt over sentrale teorier, metoder og tilnærminger innen bærekraft og miljøøkonomi
 • ha kunnskap om ledelse av bærekraftig forretning og hvordan utvikle en bærekraftig forretningsstrategi
 • ha innsikt i samspillet mellom nye forretningsmodellinnovasjon og teknologi
 • ha kunnskap om markedsføring av bærekraftige selskaper, produkter og tjenester
 • kunne anvende teori for innovasjon av smarte ideer/forretningsmodeller i egen virksomhet
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • anvende teori og fremsynsmetoder for å utforske og utrede fremtiden for bærekraftig forretningsmodellering
 • bidra i omstilling til bærekraftig vekst i egen organisasjon; strategi, ledelse og organisering
 • kunne bruke kunnskap om drivere for nye forretningsmodeller og teknologiske innovasjoner
 • planlegge og gjennomføre markedsføringstiltak for synliggjøring av bærekraft i egen virksomhet
 • medvirke i vurdering av bærekraftige innovasjoner og deres lønnsomhet
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene:

 • ha innsikt i og kunne reflektere over hvordan politiske mål om bærekraft bidrar til at det grønne skiftet er inne i en ny fase
 • kritisk vurdere økonomiske konsekvenser ved klimaendringen og etiske sider ved grønn forretningsdrift
 • kommunisere og diskutere relevante faglige problemstillinger og åpenhet og gjennomsiktighet som kjerneverdier i klimakommunikasjon for å få gjennomslag for sine budskap
Kursets innhold
 • Globale utfordringer, et økonomisk, sosialt, moralsk problem
 • Bærekraft og det grønne skiftet, gjeldende trender og fremtidige scenarier for grønn

vekst mot 2030? 

 • Bærekraft som forretningsmodell og konkurransekraft 
  • Bærekraftige markeder, produkter og tjenester, hva er mulighetene? Hvor er markedene?
  • Grønn ledelse og strategiutforming
  • Segmentering og markedsutvikling for bærekraftig forbruk
 • Samspill mellom bærekraftig forretningsmodellinnovajson og ny teknologi, endringsdrivere, industri 4.0
  • Delingsøkonomi og sirkulærøkonomi
 • Kort om Nettskyen, internet of things, big data analytics og kunstig intellligens
 • Hvordan implementere bærekraft i merkevarebygging ?
  • Kommunikasjon og markedsføring i omstillingens tid
   •  fra holdningsendring til adferdsendring
  • Strategisk budskapsutvikling
   • hvordan kan virksomheter kommunisere det grønne skiftet for å oppnå legitimitet, økt bevissthet og engasjement?
  •  Kommunikasjonsplattformer og sosiale nettverk, involvering, engasjement og spredning    
 • Klimarisiko som finansiell risiko og etiske sider ved bærekraftig forretningsdrift
 • Innovasjon og design av bærekraftig og lønnsom forretning basert på konkrete bedriftscase
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres over 10 uker, som en kombinasjon av  2 x 2 dager med klasseromsundervisning, nettundervisning mellom samlingene og faglig diskusjon rundt eksamensrelevante refleksjonsspørsmål i kursets digitale klasserom. Det vil være tydelige broer mellom nett og samling slik at aktivitetene overlapper og bygger på hverandre.

Pensum vil på de fysiske samlingene suppleres  med eksterne forelesere hentet fra norske bedrifter  i privat og offentlig sektor som enten har gjennomført, eller er i prosess med å innovere eksisterende forretningsmodeller for bærekraft som er attraktive og lønnsomme.

Det forventes aktiv deltakelse og at studentene bidrar med egne erfaringer, både i klassediskusjoner og mellom samlingene.

Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 100 % av karakteren. Oppgaven går ut på å utvikle og dokumentere en grønn innovasjon i egen virksomhet, eller annet tema studenten brenner for, og kan kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre (3) personer. Prosjektoppgaven leveres ut ved semesterstart. Med besvarelsen skal det legges ved en egenevaluering fra hver kandidat eller gruppe. Egenevalueringen skal gi en kortfattet beskrivelse av kandidatens/gruppens læringsutbytte sett i lys av kursets læringsmål, samt et begrunnet karakterforslag. Besvarelsen skal være på maksimum 15 sider, eksklusive egenevaluering og eventuelle andre vedlegg.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 100 % av karakteren. Besvarelsen skal være på maksimum 15 sider, eksklusive egenevaluering og eventuelle andre vedlegg.
Eksamenskode: 
BIK 29501
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Eksamen
72 Time(r)
Arbeidet med prosjektoppgaven er stipulert til 72 timer.
Undervisning
32 Time(r)
2 x 2 dager samling på campus.
Online undervisning
13 Time(r)
Digitale læringsressurser og veiledning .
Gruppearbeid / oppgaver
23 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
60 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.