BIK 2950 Bærekraft som konkurransefortrinn

BIK 2950 Bærekraft som konkurransefortrinn

Kurskode: 
BIK 2950
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Cecilie Staude
Kursnavn på engelsk: 
Sustainable Business
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Rammebetingelsene i offentlig og privat sektor endres. EUs klimaplan, krav til grønn vekst, og økt fokus på bærekraftige prosesser, produkter og tjenester, påvirker forretningsmodeller, strategi og praksis i a alle sektorer. Samtidig trekkes fremtidens forbrukere mot virksomheter som ønsker å bidra til en positiv endring i verden. Det leder næringslivet i retning av ikke bare finansiell avkastning, men også et sosialt ansvar som påvirker innovasjon, strategi, markedsføring og kommunikasjon.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • ha oversikt over sentrale teorier, metoder og tilnærminger innen bærekraft og miljøøkonomi
 • ha kunnskap om ledelse av bærekraftig forretning og hvordan utvikle en bærekraftig forretningsstrategi
 • kunne anvende teori for innovasjon av smarte ideer/forretningsmodeller i egen virksomhet
 • ha kunnskap om markedsføring av bærekraftige selskaper, produkter og tjenester
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

·       anvende teori for å utforske og utrede fremtiden for bærekraftig forretningsmodellering

·       bidra i omstilling til bærekraftig vekst i egen organisasjon; strategi, ledelse og organisering

·       medvirke i vurdering av bærekraftige innovasjoner og deres lønnsomhet

·       planlegge og gjennomføre markedsføringstiltak for synliggjøring av bærekraft i egen virksomhet

Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene:

·       ha innsikt i og kunne reflektere over hvordan trender og politiske mål om bærekraft bidrar til at det grønne skiftet er inne i en ny fase

·       kritisk kunne vurdere etiske sider ved egen forretningsdrift

·       kommunisere og diskutere relevante faglige problemstillinger og åpenhet og gjennomsiktighet som kjerneverdier i bærekraftskommunikasjon for å få gjennomslag for sine budskap

Kursets innhold
 • Globale utfordringer, et miljømessig, økonomisk, sosialt, problem
 • Det grønne skiftet, gjeldende trender og fremtidige scenarier for grønnvekst mot 2030? 
 • FNs Bærekraftsmål og næringslivets rolle
 • Grønn Vekst og bærekraftige forretningsmodeller
 • Grønn ledelse og strategiutforming
 • Segmentering og markedsutvikling for bærekraftig forbruk
 • Grønne innovasjoner og innovasjonsprosessen
 • Klimarisiko
 • Klimakommunikasjon og psykologiske barrierer
 • Bærekraft og merkeposisjonering 
 • Mediestrategi - kommunikasjonskanaler og nettverk
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres over 10 uker, som en kombinasjon av 2 x 2 dager med klasseromsundervisning, nettundervisning mellom samlingene og faglig diskusjon rundt eksamensrelevante refleksjonsspørsmål i kursets digitale klasserom. Det vil være tydelige broer mellom nett og samling slik at aktivitetene overlapper og bygger på hverandre.

Pensum for de fysiske samlingene suppleres med eksterne forelesere hentet fra norske bedrifter i privat og offentlig sektor som enten har gjennomført, eller er i prosess med å innovere eksisterende forretningsmodeller for bærekraft. Det legges opp til aktiv deltakelse og at studentene bidrar med egne erfaringer, både i klassediskusjoner og mellom samlingene.

Eksamen: Prosjektoppgave som teller 100 % av karakteren. Oppgaven går ut på å utvikle og dokumentere en grønn innovasjon/endring i egen virksomhet, eller annet tema studenten brenner for, samt utvikle en plan for hvordan innovasjonen skal markedsføres. Prosjektoppgaven, som skal være på maks  ord, leveres ut ved semesterstart og skal leveres inn etter at kurset er ferdig

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold
Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer
Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 100 % av karakteren. Med besvarelsen skal det legges ved en egenevaluering fra hver kandidat eller gruppe. Egenevalueringen skal gi en kortfattet beskrivelse av kandidatens/gruppens læringsutbytte. Besvarelsen skal være på maksimum 20 sider, eks egenevaluering, litteraturliste, sammendrag og evt innholdsfortegnelse.
Eksamenskode: 
BIK 29501
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Eksamen
72 Time(r)
Arbeidet med prosjektoppgaven er stipulert til 72 timer.
Undervisning
32 Time(r)
2 x 2 dager samling på campus.
Digitale læringsressurser
 • Interaktiv video
 • Interaktive web-sider
13 Time(r)
Digitale læringsressurser og veiledning .
Gruppearbeid / oppgaver
23 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
60 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.