BIK 2949 Digital innovasjon

BIK 2949 Digital innovasjon

Kurskode: 
BIK 2949
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ragnvald Sannes
Kursnavn på engelsk: 
Digital Innovation
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset har fokus på å gi medarbeidere og mellomledere relevante kunnskaper og ferdigheter innen digital innovasjon. Målet er at de skal kunne bli pådrivere for digitalisering i egen virksomhet gjennom å beherske en verktøykasse for innovasjon.  

Kurset tar utgangspunkt i hvordan digitalisering har påvirket hvordan vi jobber med innovasjon i organisasjoner. Du vil få en oversikt over ulike tilnærminger til innovasjon, og få reflektere over når de er hensiktsmessige. Det praktiske arbeidet i kurset vil bygge på en metode for innovasjon som forener elementer fra kjente teknikker som Design Thinking, Lean Startup og tjenestedesign. En sentral del i arbeidet er å øve på de teknikkene som inngår i metodikken, og det arbeidet er støttet av en verktøykasse med teknikker. Målet er at du ikke bare skal ha kjennskap til innovasjonsmetodikk, men også praktisk erfaring med relevante verktøy.

For å kunne anvende en metode og en verktøykasse for innovasjon i praksis må man også kunne beherske det å lede en workshop, og et deltema i kurset blir praktiske ferdigheter i dette. 

Kunnskapsmål

Deltakerne skal etter gjennomført kurs:

 • Ha kjennskap til hvordan digitalisering på påvirker innovasjonsarbeid
 • Ha kunnskap om metoder og verktøy for innovasjon
 • Ha kunnskap om prinsipper for ulike tilnærminger til innovasjon 
Ferdighetsmål

Deltakerne skal etter gjennomført kurs kunne:

 • Gjennomføre en innovasjonsprosess med anvendelse av metoder og verktøy
 • Lede en arbeidsprosess for innovasjonsarbeid, inklusive workshops
 • Utvikle ulike prototyper (for digitale løsninger)
 • Kunne teste antagelser som gjøres i et innovasjonsarbeid
Generell kompetanse

Deltakerne skal kunne anvende en praktisk metodikk for innovasjon på ulike typer av problemer. Metodikken er velegnet for innovasjon mht. digitale løsninger, men er også egnet for fysiske produkter og andre problemer. Deltakerne skal være i stand til å ta hensyn til temaer som etikk, personvern og bærekraft i innovasjonsarbeidet.

Kursets innhold

Kurset vil omfatte følgende temaer:

 • Hvordan digitalisering påvirker hvordan vi jobber med innovasjon
 • Innovasjon og innovasjonsarbeid i et større perspektiv
 • Ulike tilnærminger til innovasjon
 • Innføring i en innovasjonsprosess og en verktøykasse
 • Praktisk arbeid med verktøy for innovasjon
  • Sette retning
  • Hvordan skape innsikt i muligheter?
  • Hvilket problem skal vi løse?
  • Hvordan finne en egnet løsning?
  • Hvordan kan vi realisere en løsning og sikre gevinster?
 • Gjennomføring av workshops
 • Hvordan lede et arbeid gjennom ulike faser og kursendringer?
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med to alternative gjennomføringsmodeller, en med fysiske samlinger og en ren digital gjennomføring.

Gjennomføring med samlinger
Kurset gjennomføres med en kombinasjon av samlingsdager med undervisning og aktiviteter i klasserom og digitale læringsressurser.
• Samlinger i klasserom (tilsvarende fire dager)
• Selvstudieenheter med fokus på begreper, konsepter og modeller
• Selvstudieaktiviteter med fokus på praktiske ferdigheter

Digital gjennomføring
Den digitale gjennomføringen er en kombinasjon av webinarer med undervisning og diskusjon samt andre aktiviteter i klasserom og nettbaserte selvstudieenheter.
• En serie med webinarer som er følger kursets hovedtemaer og
• Selvstudieenheter med fokus på begreper, konsepter og modeller
• Selvstudieaktiviteter med fokus på praktiske ferdigheter

Felles for begge gjennomføringsmodeller er at kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som beskriver et praktisk arbeid med innovasjonsmetodikken i kurset. Tema for prosjektet kan hentes fra egen arbeidsplass og bearbeides gjennom kurset.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Vi vil bruke en verktøykasse med elementer som er tilgjengelig via nettleser og/eller apper i kurset. For prosjektoppgaven kan det være nødvendig å sette seg inn i andre dataverktøy.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold
Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer
Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave
Eksamenskode: 
BIK 29491
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
Delta i undervisning og aktiviteter på samlingsdager
Gruppearbeid / oppgaver
100 Time(r)
Egne aktiviteter knyttet til webinarer og selvstudieaktiviteter, lese litteratur
Eksamen
72 Time(r)
Prosjektoppgave
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.