BIK 2939 Knowledge Management and Learning culture

BIK 2939 Knowledge Management and Learning culture

Course code: 
BIK 2939
Department: 
Leadership and Organizational Behaviour
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Anne Berit Swanberg
Course name in Norwegian: 
Kompetanseledelse og læringskultur
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Special Course
Semester: 
2021 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Dette programmet gir deltakerne nødvendig kunnskap og ferdigheter for å forstå, reflekterer over og å tilegne seg nødvendig ekspertise for hva som blir avgjørende for å lykkes med strategisk ledelse av kompetanseledelse, kompetent ledelse og utvikling av en sterk læringskultur i alle typer av organisasjoner. 

Programmet er praksisnært, interaktivt , reflekterende med oppmerksomhet på ledelse for organisasjonslæring og en sterk læringskultur og ledelseskultur, kunnskapsmobilisering,  kunnskapsdeling og tillit, tverrfaglig samarbeid, tilhørighet og identifisering og hva som blir viktig for utvikling av kunnskapssystemer. Strategiske valg og mål blir også vektlagt, alt for hvordan en organisasjon skal lykkes med å være lærende, kunnskapsintensiv, endringvillig og innovativ. Ledelse på alle nivåer vektlegges, men også hvordan den enkelte mellomleder kan identifisere og tilrettelegge for gode læringsarenaer i etablert praksis.

Ledelse for kompetanseledelse må fostre og videreutvikle en sterk læringskultur som ivaretar og videreutvikle organisasjonens kunnskapsmål, visjoner, strategier og konkurransefortrinn gjennom kunnskapsvikling og kunnskapsdeling, og dermed tiltrekke seg kunnskapsrike medarbeidere. Dette for å oppnå tillitt, respekt og og være en attraktiv og ettertraktet arbeidsplass.

Learning outcomes - Knowledge

Studentene skal ha tilegnet seg nødvendig kunnskap om kompetanseledelse og læringskultur med konkrete tiltak på hvordan dette skal implementeres og tilrettelegges for i egen organisasjon . De skal også ha kunnskap om endring og innovasjon og hvordan man kan lykkes med dette. I tillegg skal de ha nødvendig kunnskap om lederrollen og kunne identifisere og sette kriterier for hva en leder på alle nivåer må være for å lykkes med kompetanseledelse.

Learning outcomes - Skills

Studentene skal utvikle nødvendige ferdigheter for å kunne sette konkrete kompetansemål og hvordan de kan evalueres og tilrettelegges for innenfor kompetanseledelse. De skal også utvikle ferdigheter på mulige kompetanseverktøy.
 

General Competence

Studentene skal ha kritisk refleksjon og et felles ansvar for kompetanseledelse og hva som forventes av organisasjoner og dennes ledelse. De skal også se behovet for HR-funksjonen og dennes rolle i kompetanseledelse, inklusive det ansvaret som rekruttering og implementering av nyansatte representerer. I tillegg er det mål om at de legitimerer den enkeltes ansvar for egen kompetanseutvikling.

Course content
 • Strategisk kompetanseledelse og ledelse for kompetanse
 • Kunnskapsmål og kunnskapsprosesser i praktisk arbeid
 • Endring og kompetansemobilisering
 • Kunnskapsdeling og læring på tvers av team og prosjekter
 • Ledelse og tillit - kompetent ledelse
 • Leder som veileder og tilrettelegger
 • Suksesskriterier for en sterk læringskultur
 • Fra kunnskap til kompetanse i praktisk arbeid
 • Nyansattes læringsprosesser
 • Formell og uformell læring
 • Taus og eksplisitt kunnskap
 • Organisering, infrastruktur, IT-verktøy
 • Læringsarenaer og kunnskapskilder
Teaching and learning activities

In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement for the student and the course responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and knowledge.
 

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Covid-19
Due to the Covid-19 pandemic, there may be deviations in teaching and learning activities as well as exams, compared with what is described in this course description.

Required prerequisite knowledge

None, but workequire is recommanded.

Exam categoryWeightInvigilationDurationGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
BIK 29391
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
100No1 Semester(s)Group/Individual (1 - 3)
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-3)
Duration:1 Semester(s)
Comment:
Exam code:BIK 29391
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
45 Hour(s)
Examination
70 Hour(s)
Student's own work with learning resources
85 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.