BIK 2913 Retorikk - kunsten å overbevise i tale og tekst

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

BIK 2913 Retorikk - kunsten å overbevise i tale og tekst


Kursansvarlig
Maria Isaksson

Institutt
Institutt for kommunikasjon - kultur og språk

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Er det mulig å lære å bli en dyktig taler? Kan jeg lære å skrive gode tekster? Kan jeg styrke eller svekke min troverdighet gjennom dialog? Selvfølgelig. Tale- og skrivekunst kan læres og det er retorikk som gjør dette mulig. Retorikk er en kunst som grekerne så på som essensen i det å lede mennesker. Alle kan bli bedre talere; alle kan bli bedre samtalepartnere; alle kan lære å skrive overbevisende og effektivt. Retorikk skal påvirke tilhørerne eller leserne til å akseptere et synspunkt eller et budskap. Dialog skal demonstrere respekt for og evnen til å høre på hverandre. Taler og tekster skal alltid tilpasses avsender, sak, argumentasjon, tilhørere, øyeblikk og sted; det som kalles den retoriske situasjon. Jo bedre sammenheng det er mellom disse elementene, desto bedre retorisk effekt.

Læringsmål
Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for teoretisk kunnskap:

 • ha elementær kunnskap om retorisk teori og terminologi
 • ha grunnleggende innsikt i språk, stil og samhandling som tar sikte på overbevisning i tale og tekst

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for ferdigheter:
 • ha retoriske ferdigheter som er relevante for kommunikasjon i arbeidslivet og andre sammenhenger der budskap skal presenteres
 • kunne framstille en sak klart og forståelig
 • kunne argumentere effektivt og troverdig
 • kunne skape sin egen rolle som taler med hensyn til konteksten
 • kunne engasjere sitt publikum i tale og i tekst
 • kunne retorisk analyse for å vurdere hvordan taler (etos), tekst (logos) og tilhørere (patos) henger sammen og påvirker helheten
 • kunne oppvise evne til dialog

Studentene skal etter endt kurs ha utviklet seg i henhold til følgende mål for holdninger:
 • kunne kommunisere betydningen av god og effektiv språkbruk
 • kunne bidra til å skape et miljø for dialog på arbeidsplassen, basert på gjensidighet og samhandling

Forkunnskaper
Yrkeserfaring.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Gabrielsen, Jonas, Tanja Juul Christiansen. 2010. Talens magt : indføring i mundtlig retorik. 2. udg. Reitzel. 191
Kjeldsen, Jens E. 2006. Retorikk i vår tid : en innføring i moderne retorisk teori. 2. utg. Spartacus. 1,3-4,6,7,8,11-12: 196 ss.


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Dag 1. Hva er retorikk?
 • Å overbevise, vekke interesse, skape forståelse og handling
 • Produksjon av gode språklige uttrykk og troverdige tekster
 • Analyserer, fortolker, konstruerer, evaluerer, er kritisk
 • Har et helhetsperspektiv

Ferdighet: Jobber med struktur til taletekst; praktisk framføring.

Dag 2. Etos: Troverdighet – kompetanse, moral, velvilje
 • Talerens troverdighet
 • Autoritet, autentisitet, tillit
 • Personlig og profesjonell etos

Ferdighet: Konstruerer egen skrive-/talerrolle; stemme og kroppsspråk.

Dag 3. Patos: Følelser, appell og påvirkning.
 • Tekstens påvirkning på lesere eller tilhørere
 • Engasjement; forpliktelse, identifikasjon

Ferdighet: Jobber med 2. utkast til taletekst basert på tilbakemelding; stil og tonefall; praktisk framføring med fokus på tilhørere.

Dag 4. Logos: Argumentasjon, tese og argumenter.
 • Ordet, argumentasjonen – fakta og fornuft
 • Det gode argumentet
 • Argumentasjon og posisjonering

Ferdighet: Jobber med tese, argumenter, helhet til tekst og tale.

Dag 5. Dialog: Forståelse, lytting, gjensidighet.
 • Kommunikasjonsmodellen for gjensidig læring og respekt
 • Double-loop learning – å kunne lære å lære
 • Redskaper for gjennomføring av etiske dialoger

Ferdighet: Analyserer, skriver og gjennomfører vanskelige samtaler.

Dag 6. Evaluering: Framføring av egen tale eller presentasjon.

Dataverktøy
itslearning

Læreprosess og tidsbruk
Seks dager, 36 kurstimer over ett semester.


Eksamen
Prosessevaluering består av tre deler. Del 1-2 innleveres på gitt dato etter kursavslutning. Del 3 framføres og evalueres dag 6 i kurset.

Del 1. Utarbeide en taletekst (2 s.) om et selvvalgt tema relatert til et kommunikasjonsproblem eller en utfordring på studentens arbeidsplass. Oppgaven skrives individuelt, men studentene jobber i grupper. Tilbakemelding fra medstudenter og faglærer.
Del 2. Skrive essay om prosessen med taleteksten, 8-10 sider. Tilbakemelding fra medstudenter og faglærer.
Del 3. Muntlig framføring (7min) av taleteksten foran klassen som publikum. Framføring og evaluering dag 6 i kurset.


Eksamenskode(r)
BIK 29131- Prosessevaluering; teller 100 % for å oppnå karakter i kurset BIK 2913, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler er tillatt

Kontinuasjon
Kontinuasjon ved neste ordinære gjennomføring.

Tilleggsinformasjon