BØK 3423 Finans - KONTINUASJONSEKSAMEN

BØK 3423 Finans - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
BØK 3423
Institutt: 
Finans
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Dagfinn Rime
Kursnavn på engelsk: 
Finance - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2023 Høst
Kontinuasjonsinformasjon

Fra og med våren 2024 endres evalueringsformen fra:

 • 3 timers individuell skoleeksamen (Eksamenskode BØK 34231) vekting: 100%

til:

 • Innleveringsoppgave i grupper over ett semester (Eksamenskode BØK 34232), vekting: 40%
 • 2 timers individuell skoleeksamen (Eksamenskode BØK 34233), vekting: 60%

Kontinuasjonseksamen i Eksamenskode BØK 34231, vekting: 100% vil bli tilbudt siste gang høsten 2023 og våren 2024.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Finans omhandler bedrifters, enkeltpersoners og myndigheters sparing og investering, og griper inn i alle deler av samfunnet. Dette introduksjonskurset i finans fokuserer primært på investeringssiden av finansfaget. Hensikten med faget er at studentene skal tilegne seg nødvendig kunnskap om de begreper og metoder som benyttes for å fatte investeringsbeslutninger. Det må nevnes at metodene er anvendbare på finansielle investeringer (aksjer og obligasjoner) så vel som på såkalte realinvesteringer (utbygginger m.m.). Kurset vil også forklare betydningen av bærekraftige investeringsbeslutninger.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene tilegne seg kunnskaper om:

 • Investeringsanalysens plass i finansfaget.
 • Hvorfor vi fokuserer på kontantstrømmer og ikke resultat.
 • Hvorfor penger har forskjellig verdi over tid, og hvordan vi finner denne verdien (diskontering).
 • Hvordan anvende ulike beslutningskriterier for en investering (realinvesteringer, verdsettelse av aksjer og obligasjoner)
 • Forstå betydningen av bærekraftige investeringer
 • Hva ligger i begrepene total risiko, systematisk risiko, relevant risiko og irrelevant risiko.
 • Innholdet i porteføljeteorien og dens betydning for det vi kaller diversifiseringsgevinster.
 • Kapitalverdimodellen (CAPM).
 • Hva som menes med egenkapitalkostnad, gjeldskostnad og gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC) og når denne skal brukes.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Budsjettere kontantstrømmer, både etter egenkapitalmetoden og totalkapitalmetoden.
 • Anvende de ulike diskonteringsreglene (forretningsreglene) både ved hjelp av kalkulator og Excel.
 • Kunne vurdere og bruke de ulike beslutningskriteriene, også på bærekraftige investeringer.
 • Beregne verdien av finansielle instrumenter som aksjer og obligasjoner.
 • Anvende porteføljeteorien på ulike investeringsalternativer.
 • Utlede Kapitalverdimodellen på et intuitivt nivå.
 • Anvende Kapitalverdimodellen.
 • Kalkulere kapitalkostnader.
Generell kompetanse

Ettersom det gjennomgående vil bli fokusert på hvilke forutsetninger de ulike teoriene i kurset bygger på forventes det at studentene har en kritisk holdning til relevansen av disse. Studentene skal etter endt kurs ha en god forståelse av den praktiske og internasjonale relevansen til belyst teori.

Kursets innhold
 • Introduksjon - Plassering av kursets innhold i finansfaget.
 • Kontantstrømmer.
 • Renteregning/Finansmatematikk.
 • Beslutningskriterier (Nettonåverdi, Internrente, Payback m.m).
 • Verdsetting av aksjer og obligasjoner.
 • Porteføljeteori.
 • Kapitalverdimodellen og risikobegrepet
 • Kapitalkostnader.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Det foreleses/veiledes 11 økter á 3 timer (33 timer) i auditoriet/klasserom. Disse 11 øktene støttes av videoer som gjennomgår teori og problemstillinger. For å stimulere til et godt læringsmiljø legges det opp til toveis kommunikasjon med studentene. Studentene har ansvar for å delta i undervisningen med spørsmål, kommentarer og diskusjon. det er 3 3-timers tester hvor studentene får hjelp av foreleser og studentassistenter.

Selv om dataverktøy ikke er et krav, kan det være nyttig å gjøre en del oppgaver fra pensumlitteraturen som krever bruk av Excel.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Grunnkurs i matematikk og statistikk eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
BØK34231
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
6 Time(r)
Undervisningen vil bestå av to tradisjonelle forelesninger. Den første er en introduksjons forelesning og den siste er en oppsummering.
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
27 Time(r)
Det er 9 forelsninger á 3 timer som vil bestå av teori, oppgavegjennomgang og problemløsning. Disse seksjonene vil støttes av ca. 30 videoer.
Forberedelse til undervisning
110 Time(r)
Inkludert 9 filmer om teori, problemløsning, spørsmål og svar
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
54 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.