BØK 3423 Finans

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

BØK 3423 Finans


Kursansvarlig
Kjell Jørgensen

Institutt
Institutt for finans

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette introduksjonskurset i finans fokuserer primært på investeringssiden av finansfaget. Hensikten med faget er at studentene skal tilegne seg nødvendig kunnskap om de begreper og metoder som benyttes for å fatte investeringsbeslutninger. Det må nevnes at metodene er anvendbare på finansielle investeringer (aksjer og obligasjoner) så vel som på såkalte realinvesteringer (utbygginger m.m.)

Læringsmål
Kunnskapsmål
I løpet av kurset skal studentene tilegne seg kunnskaper om:

 • Investeringsanalysens plass i finansfaget.
 • Hvorfor vi fokuserer på kontantstrømmer og ikke resultat.
 • Hva størrelsen på en kontantstrøm betyr.
 • Hva som menes med de ulike diskonteringsprinsippene i renteregningen/finansmatematikken.
 • Hva som menes med diskonteringsrente/kapitalkostnad.
 • Betydningen av, og forskjellene mellom, de ulike beslutningskriteriene for en investering/finansiering. Herunder; Nettonåverdi, Internrente, Payback m.m.
 • Hvordan kapitalrasjonering påvirker investeringsbeslutningen for realprosjekter.
 • Hvordan man kan anvende de nevnte beslutningskriteriene til å verdsette finansielle instrumenter som aksjer og obligasjoner samt realinvesteringer.
 • Hva ligger i begrepene total risiko, relevant risiko og irrelevant risiko.
 • Innholdet i porteføljeteorien og dens betydning for det vi kaller diversifiseringsgevinster på et overordnet nivå.
 • Hva som menes med Beta samt å kunne tolke størrelsen på denne.
 • Kapitalverdimodellen (CAPM) og hvordan denne fremkommer på et overordnet nivå.
 • Hva som menes med gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC) og når denne skal brukes.
 • Verdien av fleksibilitet i investeringsprosjekter på et overordnet nivå.

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne:
 • Budsjettere kontantstrømmer, både etter egenkapitalmetoden og totalkapitalmetoden.
 • Anvende de ulike diskonteringsreglene(forrentningsreglene) både ved hjelp av kalkulator, Excel og rentetabeller.
 • Forstå det økonomiske innholdet i de ulike beslutningskriteriene.
 • Kunne vurdere de ulike beslutningskriteriene opp mot hverandre.
 • Anvende de ulike beslutningskriteriene på realinvesteringer både med og uten kapitalrasjonering.
 • Anvende de ulike beslutningskriteriene på finansielle instrumenter som aksjer og obligasjoner.
 • Anvende porteføljeteorien på ulike investeringsalternativer.
 • Kalkulere Betaverdier.
 • Utlede Kapitalverdimodellen på et intuitivt nivå.
 • Anvende Kapitalverdimodellen.
 • Kalkulere gjennomsnittlig kapitalkostnad.

Holdningsmål
Ettersom det gjennomgående vil bli fokusert på hvilke forutsetninger de ulike teoriene i kurset bygger på forventes det at studentene har en kritisk holdning til relevansen av disse. Studentene skal etter endt kurs ha en god forståelse av den praktiske relevansen til belyst teori.

Forkunnskaper
Grunnkurs i matematikk og statistikk eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bøhren, Øyvind og Per Ivar Gjærum. 2016. Finans: Innføring i investering og finansiering. Fagbokforlaget

Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • Introduksjon - Plassering av kursets innhold i finansfaget.
 • Kontantstrømmer.
 • Renteregning/Finansmatematikk.
 • Beslutningskriterier (Nettonåverdi, Internrente, Payback m.m).
 • Kapitalrasjonering.
 • Verdsetting av obligasjoner.
 • Verdsetting av aksjer.
 • Risikobegrepet.
 • Kapitalverdimodellen.
 • Gjennomsnittlig kapitalkostnad.

Dataverktøy
Ikke nødvendig, med det kan være nyttig å gjøre en del oppgaver fra pensumlitteraturen som krever bruk av Excel.

Læreprosess og tidsbruk
Det foreleses 12 økter á 3 timer (36 timer). For å stimulere til et godt læringsmiljø legges det opp til toveis kommunikasjon med studentene. Studentene har ansvar for å delta i undervisningen med spørsmål, kommentarer og diskusjon.

Det oppfordres sterkt til at studentene deltar på seminargrupper for å sikre at læreprosessen blir kontinuerlig. På denne måten oppnås en dypere forståelse av faget. Seminargruppene jevnlig gjennom semesteret.

Arbeidskrav:
Kurset har arbeidskrav og det publiseres fire individuelle flevalgsoppgaver i løpet av semesteret. Av disse må tre være godkjent for å få adgang til eksamen.

Anbefalt tidsbruk:
Aktivitet
Timebruk
Forelesninger
36
Deltagelse på foreleserledet oppgavegjennomgang*
6
Forberdelser til forelesninger og oppgavegjennomgang
110
Arbeidskrav (4 x 1.5)
6
Eksamensforberedelser
39
Eksamen
3
Anbefalt tidsbruk totalt
200
* Den foreleserledede oppgavegjennomgangen integreres i forelesningsserien

Gjennomføring ved nett- eller kveldsstudier
I kursets gjennomføring som nettstudium eller kveldsstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen for nett- og kveldsstudier, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Arbeidskrav
Det publiseres fire individuelle flervalgsoppgaver i løpet av semesteret. Av disse må tre være utført og godkjent for å få adgang til eksamen. Nærmere informasjon blir gitt i forelesningene og på It's Learning.

Eksamen
Kurset avsluttes med en tre timers individuell skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
BØK 34231 Skriftlig eksamen som teller 100 % for å oppnå karakter i BØK 3423 Finans. 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Rentetabeller og BI-godkjent eksamenskalkulator. Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).

Kontinuasjon
Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester.
Studenter som ikke får godkjent 3 av 4 flervalgsoppgaver, har ikke oppfylt arbeidskravet i kurset og får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring. Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta kontinuasjonseksamen ved neste eksamensgjennomføring.


Tilleggsinformasjon