BØK 1121 Finans I

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

BØK 1121 Finans I


Kursansvarlig
Geir Bjønnes

Institutt
Institutt for finans

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette introduksjonskurset i finans kunne egentlig hatt tittelen "Investeringsanalyse" ettersom fokus utelukkende er på investeringsbiten av finansfaget. Hensikten med faget er å tilegne studentene nødvendig kunnskap om de begreper og metoder som benyttes for å fatte investeringsbeslutninger. Det må nevnes at selv om hovedfokuset er på finansielle investeringer (aksjer og obligasjoner) så er metodene som gjennomgås også anvendbare på såkalte realinvesteringer (utbygginger m.m.).

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene:

 • Forstå investeringsanalysens plass i finansfaget.
 • Forstå hvorfor vi fokuserer på kontantstrømmer og ikke resultat.
 • Forstå hva størrelsen på en kontantstrøm betyr.
 • Forstå hva som menes med de ulike diskonteringsprinsippene i renteregningen/finansmatematikken.
 • Forstå hva som menes med diskonteringsrente/kapitalkostnad.
 • Forstå betydningen av, og forskjellene mellom, de ulike beslutningskriteriene for en investering. Herunder; Nettonåverdi, Internrente, Payback m.m.
 • Forstå hva som menes med rentens terminstruktur og terminrenter.
 • Forstå hva som ligger i begrepene total risiko, relevant risiko og irrelevant risiko.
 • Forstå innholdet i porteføljeteorien og dens betydning for det vi kaller diversifiseringsgevinster.
 • Forstå hva som menes med Beta samt å kunne tolke størrelsen på denne.
 • Forstå Kapitalverdimodellen (CAPM) og hvordan denne fremkommer.
 • Forstå hva som menes med gjennomsnittlig kapitalkostnad (WACC) og når denne skal brukes.
 • Forstå begrepet markedseffisiens.

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne:
 • Budsjettere kontantstrømmer, både etter egenkapitalmetoden og totalkapitalmetoden.
 • Anvende de ulike diskonteringsreglene(forrentningsreglene) både ved hjelp av kalkulator og rentetabeller.
 • Anvende de ulike beslutningskriteriene på både aksjer og obligasjoner.
 • Kalkulere terminrenter.
 • Anvende porteføljeteorien på ulike investeringsalternativer.
 • Kalkulere Betaverdier.
 • Utlede Kapitalverdimodellen
 • Anvende Kapitalverdimodellen.
 • Kalkulere gjennomsnittlig kapitalkostnad.

Holdningsmål
Ettersom det gjennomgående vil bli fokusert på hvilke forutsetninger de ulike teoriene i kurset bygger på forventes det at studentene har en kritisk holdning til relevansen av disse. Studentene skal etter endt kurs ha en god forståelse av den praktiske relevansen til belyst teori.

Forkunnskaper
Grunnkurs i matematikk og statistikk.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Hillier, David ... [et al.]. 2016. Corporate finance. 3rd European ed. McGraw-Hill Higher Education

Anbefalt litteratur

Annet:
Pål Korsvold og Dag Michalsen. 1997. Eksamensoppgaver med løsningsforslag i finans. BI Forlag (Online i bibliotket). 1-7
Rentetabeller. Handelshøyskolen BIEmneoversikt
 • Introduksjon - Plassering av kursets innhold i finansfaget.
 • Kontantstrømmer
 • Renteregning/Finansmatematikk
 • Beslutningskriterier (Nettonåverdi, Internrente, Payback m.m)
 • Rentens terminstruktur
 • Kapitalverdimodellen
 • Gjennomsnittlig kapitalkostnad
 • Markedseffisiens

Dataverktøy
Ikke nødvendig, men det kan være nyttig å gjøre en del oppgaver fra pensumlitteraturen som krever bruk av Excel.

Læreprosess og tidsbruk
Det foreleses 13 økter på 3 timer (39 timer). I tillegg kommer 2 økter på 3 timer (6 timer) med gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver som blir utdelt en uke i forkant. Totalt består derfor kurset av 45 forelesningstimer.

For å stimulere til et godt læringsmiljø legges det opp til toveis kommunikasjon med studentene. Studentene har ansvar for å delta i undervisningen med spørsmål, kommentarer og diskusjon. Foreleser vil derfor kunne rette direkte spørsmål til den enkelte student.

Det forventes at studentene deltar på seminargruppene for å sikre at læreprosessen blir kontinuerlig. På denne måten oppnås en dypere forståelse for faget. Seminargruppene gjennomføres annenhver uke gjennom hele semesteret, og ledes av 2 erfarne studenter.

Anbefalt tidsbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i ordinær undervisning
39
Forberedelser til forelesninger (ca 1,5 time pr forelesning)
18
Gjennomgå forelesningene i etterkant (ca 1,5 time pr forelesning)
18
Oppgaveløsning
59
Selvstudium og kollokvier
60
Gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver
6
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Kurset avsluttes med en tre (3) timers individuell flervalgseksamen.

  Eksamenskode(r)
  BØK 11211 - Flervalgseksamen, teller 100% av karakteren i kurset BØK 1121 Finans, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Rentetabeller, Ordbok og BI-godkjent eksamenskalkulator. Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).

  Kontinuasjon
  Kontinuasjon avholdes hvert semester.

  Tilleggsinformasjon