BØK 1121 Finans I

BØK 1121 Finans I

Kurskode: 
BØK 1121
Institutt: 
Finans
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Knut Sagmo
Kursnavn på engelsk: 
Finance I
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2020 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Tittelen tiltross, dette introduksjonskurset fokuserer nesten utelukkende på lønnsomhetsanalyse av realinvesteringer (produksjonsutstyr, maskiner og anlegg, etc.) og finansielle investeringer (aksjer og obligasjoner). Formålet med kurset er derfor tilegnelse av kunnskap om begreper og metoder som benyttes i arbeid med slik analyse. Estimering av forventet avkastning og risiko i finansielle investeringer benyttes som input-data i beregningen av risikojustert avkastningskrav til realinvesteringer.  

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Forstå investeringsanalysens funksjon i finansfaget.
 • Forstå hvorfor vi fokuserer på kontantstrømmer og ikke resultat.
 • Forstå anvendelse av diskonteringrente som kapitalkostnad samt ulike diskonteringsmodeller i finansmatematikken.
 • Forstå betydningen av, og forskjellene mellom, de ulike beslutningskriteriene for en investering: Netto nåverdi, internrente, payback m.m.
 • Forstå hva som menes med rentens terminstruktur og terminrenter.
 • Forstå betydningen av begrepene total risiko, relevant risiko og irrelevant risiko for en investor som holder en diversifisert portefølje.
 • Forstå hvordan kapitalverdimodellen (KVM) fremkommer og betydningen av betakoeffisienten som mål på relevant (systematisk) risiko.
 • Forstå begrepet, og betydningen av, markedseffisiens.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Anvende de ulike diskonteringsmodellen både ved hjelp av kalkulator og rentetabeller.
 • Anvende ulike beslutningskriterier i lønnsomhetsanalyse av aksje og obligasjonsinvesteringer.
 • Kalkulere terminrenter.
 • Anvende porteføljeteori og betaverdier i analyse av ulke investeringsalternativ.
 • Anvende kapitalverdimodellen til estimering av risikojustert kapitalkostnad.
Generell kompetanse

I kurset fokuseres på forutsetningene som ligger til grunn for innsiktsfull anvendelse av ulike lønnsomhetsmodeller. Kritisk holdning til - og samtidig forståelse av modellenes praktiske relevans, er en målsetting med dette introduksjonskurset. 

Kursets innhold
 • Introduksjon - Plassering av kursets innhold i finansfaget.
 • Kontantstrømmer
 • Renteregning/Finansmatematikk
 • Beslutningskriterier (nettonåverdi, internrente, payback m.m)
 • Rentens terminstruktur
 • Kapitalverdimodellen
 • Gjennomsnittlig kapitalkostnad
 • Markedseffisiens
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Det foreleses 13 økter på 3 timer (39 timer). I tillegg kommer 2 økter på 3 timer (6 timer) med gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver. Totalt gis 45 forelesningstimer i kurset. 

For å stimulere til et godt læringsmiljø legges det opp til toveis kommunikasjon med studentene. Studentene har ansvar for å delta i undervisningen med spørsmål, kommentarer og diskusjon. Foreleser vil derfor kunne rette direkte spørsmål til den enkelte student. 

Det forventes at studentene deltar på seminargruppene for å sikre at læreprosessen blir kontinuerlig. På denne måten oppnås en dypere forståelse for faget. Seminargrupper som leded av erfarne studenter tilbys gjennom hele semesteret på nærmere angitt datoer. 

Det brukes ingen spesifisert programvare i kurset, men det kan være nyttig å gjøre en del oppgaver fra pensumlitteraturen som krever bruk av Excel.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Evalueringsformen er endret fra 3-timers Flervalgseksamen, studieåret 2017/2018 til 3-times Skriftlig eksamen, studieåret 2018/2019. Dette innebærer at studenter som vil avlegge kontinuasjonseksamen høsten 2018, må forholde seg til 3-timers skriftlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Grunnkurs i matematikk og statistikk.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Rentetabell
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
BØK11211
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
39 Time(r)
Forberedelse til undervisning
18 Time(r)
Annet i klasserom
6 Time(r)
Gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver.
Forberedelse til undervisning
18 Time(r)
Forberedelse til gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver.
Gruppearbeid / oppgaver
59 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
60 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.