VHL 3404 Introduksjon til Retail Management - KONTINUASJONSEKSAMEN

VHL 3404 Introduksjon til Retail Management - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
VHL 3404
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Nina Helene Vogt
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Retail Management - Programkurs
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2020 Høst
2021 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble gjennomført siste gang høsten 2019. Det tilbys kontinuasjonseksamen  høsten 2020 og siste gang våren 2021.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Varehandelen er en av Norges største næringer. Den består av en rekke bransjer med til sammen flere hundrede tusen ansatte. Den er den største arbeidsgiveren i alle landes fylker med unntak av Oslo. Næringen er i rivende utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Varehandelen er i dag kjennetegnet ved at den omfattes av store enheter som er utsatt for sterkt konkurranse. Den er derfor avhengig av effektiv og rasjonell drift for å være lønnsom. Rammene rundt dette faget vil være bransjekunnskap innen varehandel, digitalisering og kundeforståelse.

Kunnskapsmål

Bachelorstudiet i Retail Management er et 3-årig studium som retter seg mot personer med interesse for en lederstilling innen varehandel – en av landets største næringer. Studiet retter seg også til de som ønsker å etablere egen virksomhet. Aktuelle stillinger etter studiet er butikk- eller varehussjef, senterleder, innkjøpsleder, logistikksjef, Retail manager, franchisetaker, m.m. Studiet vil også gi grunnlag for videre studier på masternivå.

Kunnskapsmål

Studentene skal opparbeide gode kunnskaper om de viktigste bransjene, dens oppbygging og aktørene innen varehandelen, samt rammebetingelsene for handel i Norge. Studentene skal også tilegne seg god kundeforståelse og oppnå innsikt i hvordan trender påvirker varehandelen. Med stadig ny teknologi og digitalisering, skal studentene kunne identifisere hvilke muligheter og utfordringer varehandelen står overfor. Videre skal studentene ha dyptgående kunnskaper som er nødvendige for å kunne ha ulike lederroller innen næringen. 

Ferdighetsmål

Studentene skal ha opparbeidet ferdigheter om strategisk og operativ ledelse i varehandelsbedrifter. Studentene skal kunne anvende relevante begreper og teorier i analyse, utredinger, planlegging og beslutninger. Studentene skal ved hjelp av relevante salgsmetoder kunne markedsføre handelsvarer, butikker, kjeder og tjenester knyttet til detaljhandelen. I tillegg skal studentene skal ha evne til å forstå og reflektere rundt samspillet mellom handel, industri og kunden som en viktig del av verdiskapningsprosessen. Studenten skal tilslutt kunne vurdere og sette i gang egnede tiltak for å møte utfordringer og fremtidige muligheter i varehandelen.

Generell kompetanse

Studentene skal verdsette kundenes serviceønsker- og behov, samt kunne ta stilling til etiske dilemmaer i varehandelen. I denne sammenheng er utvikling av gode mellommenneskelige relasjoner i bedriften viktig, hvor tillit, respekt og likestilling står sentralt.  Likeledes skal studenten forstå betydningen av helse- og miljøfremmende tiltak innen varehandelen.

Kursets innhold
 • Hva er Retail? 
 • Bransjeforståelse og shopperatferd 
 • Vekst i handelen
 • Retail Markedsføring
 • Ansatte i varehandel
 • Butikken: Produktportefølje, kommunikasjon og optimale hyller
 • Generering av trafikk og kundestrøm 
 • Kundeopplevelser og kundetilfredshet
 • Teknologi og digitalisering
 • Fremtiden og trender 
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner, presentasjoner og webinarer.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
VHL 34041
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Ja3 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell Skoleeksamen
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Skoleeksamen
Eksamenskode: VHL 34041
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
39 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
125 Time(r)
Arbeide med pensum
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
6 Time(r)
Forberedelse til veiledning
Eksamen
30 Time(r)
Flervalgstest (elektronisk) - 1 time
Oppgave - 26 timer
Avsluttende skoleeksamen - 3 timer
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.