VHL 3404 Introduksjon til Retail Management

VHL 3404 Introduksjon til Retail Management

Kurskode: 
VHL 3404
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Nina Helene Vogt
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Retail Management - Programkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Varehandelen er en av Norges største næringer. Den består av en rekke bransjer med til sammen flere hundrede tusen ansatte. Den er den største arbeidsgiveren i alle landes fylker med unntak av Oslo. Næringen er i rivende utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Varehandelen er i dag kjennetegnet ved at den omfattes av store enheter som er utsatt for sterkt konkurranse. Den er derfor avhengig av effektiv og rasjonell drift for å være lønnsom. Rammene rundt dette faget vil være bransjekunnskap innen varehandel, digitalisering og kundeforståelse.

Kunnskapsmål

Bachelorstudiet i Retail Management er et 3-årig studium som retter seg mot personer med interesse for en lederstilling innen varehandel – en av landets største næringer. Studiet retter seg også til de som ønsker å etablere egen virksomhet. Aktuelle stillinger etter studiet er butikk- eller varehussjef, senterleder, innkjøpsleder, logistikksjef, Retail manager, franchisetaker, m.m. Studiet vil også gi grunnlag for videre studier på masternivå.

Kunnskapsmål

Studentene skal opparbeide gode kunnskaper om de viktigste bransjene, dens oppbygging og aktørene innen varehandelen, samt rammebetingelsene for handel i Norge. Studentene skal også tilegne seg god kundeforståelse og oppnå innsikt i hvordan trender påvirker varehandelen. Med stadig ny teknologi og digitalisering, skal studentene kunne identifisere hvilke muligheter og utfordringer varehandelen står overfor. Videre skal studentene ha dyptgående kunnskaper som er nødvendige for å kunne ha ulike lederroller innen næringen. 

Ferdighetsmål

Studentene skal ha opparbeidet ferdigheter om strategisk og operativ ledelse i varehandelsbedrifter. Studentene skal kunne anvende relevante begreper og teorier i analyse, utredinger, planlegging og beslutninger. Studentene skal ved hjelp av relevante salgsmetoder kunne markedsføre handelsvarer, butikker, kjeder og tjenester knyttet til detaljhandelen. I tillegg skal studentene skal ha evne til å forstå og reflektere rundt samspillet mellom handel, industri og kunden som en viktig del av verdiskapningsprosessen. Studenten skal tilslutt kunne vurdere og sette i gang egnede tiltak for å møte utfordringer og fremtidige muligheter i varehandelen.

Holdningsmål

Studentene skal verdsette kundenes serviceønsker- og behov, samt kunne ta stilling til etiske dilemmaer i varehandelen. I denne sammenheng er utvikling av gode mellommenneskelige relasjoner i bedriften viktig, hvor tillit, respekt og likestilling står sentralt.  Likeledes skal studenten forstå betydningen av helse- og miljøfremmende tiltak innen varehandelen.

Kursets innhold
 • Hva er Retail?
 • Varehandelen i vekst og omstilling
 • Bransjeforståelse
 • Teknologi og digitalisering i varehandel
 • Markedsføring i varehandel
 • Kundeforståelse, kundetilfredshet og lojalitet
 • Fremtidens forbrukermarked – den nye kunden
 • Butikkens fremtid: butikkens nye rolle
 • Varehandel i nye kanaler
 • Forbrukertrender
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner, presentasjoner og bedriftsbesøk.

Endelig karakter i kurset er et resultat av løpende vurdering av flere eksamenskomponenter, prosessevaluering, i løpet av kursets gjennomføringssemester/e.  Hver eksamenskomponent poengvurderes på en skala fra 0-100. Komponentene blir deretter vektet sammen i henhold til informasjonen i kursbeskrivelsen, som så fører frem til endelig bokstavkarakter. Studenter som ikke oppnår poeng i ett eller flere av eksamenskomponentene vil få en lavere karakter eller kan stryke i kurset. Detaljert informasjon om poengsystemet og hvilke bokstavkarakterer de gir vil bli opplyst ved kursstart.

Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene, som hovedregel, gjennomføres på nytt ved neste kursgjennomføring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Strukturert test
Eksamenskode:
VHL 34041
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
15Nei60 Minutt(er)Individuell Digital flervalgstest som vil bli gitt i begynnelsen av semesteret. Det vil være mulighet til å ta testen flere ganger innen et visst tidsrom.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
VHL 34041
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
35Nei7 Uke(r)Gruppe/Individuell (1 - 3)Oppgaven vil bli delt ut i begynnelsen av semesteret med innlevering i midten av semesteret, totalt ca 7 uker.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
VHL 34041
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
50Ja3 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell Eksamen avholdes i slutten av semesteret. Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene tas på nytt.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Strukturert test
Vekting:15
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
Varighet:60 Minutt(er)
Kommentar:Digital flervalgstest som vil bli gitt i begynnelsen av semesteret. Det vil være mulighet til å ta testen flere ganger innen et visst tidsrom.
Eksamenskode:VHL 34041
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:35
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:7 Uke(r)
Kommentar:Oppgaven vil bli delt ut i begynnelsen av semesteret med innlevering i midten av semesteret, totalt ca 7 uker.
Eksamenskode:VHL 34041
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:50
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Eksamen avholdes i slutten av semesteret. Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene tas på nytt.
Eksamenskode:VHL 34041
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Prosessevaluering
Karakterskala: 
ECTS
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
39 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
125 Time(r)
Arbeide med pensum
Veiledning
6 Time(r)
Forberedelse til veiledning
Eksamen
30 Time(r)
Flervalgstest (elektronisk) - 1 time
Oppgave som teller 35 % av karakteren - 26 timer
Avsluttende skoleeksamen - 3 timer
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.