BST 1140 Forretningsutvikling og digitalisering

BST 1140 Forretningsutvikling og digitalisering

Kurskode: 
BST 1140
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Tarjei Alvær Heggernes
Kursnavn på engelsk: 
Business Development and Digitalisation
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Programvalgkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal gi studentene praktisk kunnskap og forståelse for hvordan virksomheter kan anvende digitale teknologier for å styrke sin verdiskaping. Vårt perspektiv er at riktig fokus og god bruk av digitale teknologier kan gjøre virksomheter mer effektive og utgjøre en viktig faktor i innovasjonsprosesser, eller utgjøre et sentralt element i produkter og tjenester virksomheten leverer.

Verdiskaping er i økende grad datadrevet, gjennom effektivisering av prosesser og som grunnlag for raskere og bedre beslutninger. Kurset gir derfor et perspektiv på hvordan data skapes, struktureres, foredles, analyseres og brukes. Data finnes både i og utenfor virksomhetene, og merverdi kan skapes ved å kombinere data fra ulike kilder og ved å dele data med andre. Denne delingen medfører utfordringer både i forhold til dataintegritet, -sikkerhet og personvern, og disse utfordringene blir også gjennomgått i kurset.

Studentene skal lære hvordan forretningsprosesser utvikles, forbedres og utnyttes ved hjelp digitale teknologier. De skal også lære hvordan digitale tjenester utvikles gjennom en strukturert innovasjonsprosess. Kurset inkluderer også hands-on erfaring med å jobbe med kjente forretningssystemer i markedet, og å jobbe analytiske med ulike datasett.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Ha kjennskap til hvilke typer forretningssystemer og teknologi som anvendes i virksomheter
 • Ha kjennskap til en moderne systemarkitektur og dens komponenter
 • Ha kjennskap til digitale verktøy for enkel automatisering
 • Ha innsikt i det teoretiske fundamentet for digitalisering
 • Ha innsikt i en strukturert metode for digital innovasjon
 • Forstå sammenhengen mellom digital teknologi, prosesser og forretningsutvikling
 • Forstå hvordan digital forretningsutvikling skjer i ulike verdikonfigurasjoner (verdikjeder, verdiverksted, verdinettverk og verdiaksess)
 • Ha forståelse for hvordan data skapes og samles inn, struktureres, analyseres og sikres.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Beskrive sammenhengen mellom digitale løsninger og prosesser
 • Analysere forretningsmessige og operasjonelle konsekvenser av digitalisering
 • Gjennomføre en prosess for digital innovasjon
 • Skape enkle prototyper for digitale løsninger
 • Ta i bruk digitale verktøy for automatisering av oppgaver
 • Anvende vanlige forretningssystemer
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene:

 • Ha et helhetlig perspektiv på digitalisering, inkludert etiske og sikkerhetsmessige vurderinger
 • Nysgjerrighet og interesse i forhold til digital innovasjon
 • Evne å sette seg inn i en digital hverdag for virksomheter
 • Ha en bevisst holdning til egen datasikkerhet
 • Et reflektert forhold til det digitale sin rolle i å dokumentere bærekraft
Kursets innhold

Digital teknologi i organisasjoner

 • Digitale systemers rolle i en virksomhet
 • Ulike typer av digitale systemer (forretningssystemer)
 • Ulike former for digitalisering
 • Den digitale revolusjonen - forretnings- og teknologiforståelse

Informasjonssystemer og -teknologi

 • Informasjonssystemer (digitale systemer)
 • Maskinvare og infrastrukturer
 • Teknologisk utvikling

Forretningssystemer og digitale plattformer

 • Prosesser, teknologi og mennesker
 • Teknologiplattformer, skytjenester og økosystemer
 • Tingenes internett
 • Dataintegrasjon og grensesnitt
 • Datasikkerhet og sårbarhet

 Forretningsutvikling med digital teknologi

 • Strategiske, taktiske og operative endringer
 • Situasjonsforståelse
 • Virksomhetsprosesser: beskrivelse, analyse og endring
 • Datastrukturer og informasjonsflyt

 Datadrevne organisasjoner

 • Små og store datas rolle i verdiskaping
 • Bruk av kunstig intelligens og maskinlæring
 • Innsikt, analyse og datadrevne beslutninger
 • Datadrevne forretningsmodeller

 Personvern og etikk

 • Personvern og GDPR
 • Digitale dilemmaer
 • Bærekraft
 • Sirkulærøkonomi

 Digital innovasjon

 • Innovasjonsprosesser og usikkerhet
 • Digital tjenesteutvikling
 • Prototyping
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med en rekke verktøy som digital undervisning, klasseromsundervisning med forelesninger, eksempler, gruppeoppgaver og diskusjoner. I tillegg vil det bli gitt ulike oppgaver for å trene på digitale ferdigheter. 

I kurset vil studentene få anledning til å anvende dataverktøy for visualiseringer i form av skisser og digitale mock-ups. I tillegg vil de jobbe med verktøy for bearbeiding, analyse og presentasjon av data. 
 
Se også kommentar om eksamen.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Fra studieåret 2024/2025 er evalueringsformen i dette kurset endret fra to eksamenselementer (tidligere eksamenskoder BST 11402 og BST 11403) til ett eksamenselement (ny eksamenskode BST 11404).

Siste kontinuasjonseksamener i BST 11402 tilbys høsten 2024, og BST 11403 tilbys høsten 2024 og siste gang våren 2025.

Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
I løpet av kurset skal studentene gjennomføre et antall oppgaver/øvelser for å trene på analytiske og praktiske ferdigheter innen digitalisering. Dette gjennomføres i form av en prosjektoppgave med flere deloppgaver.
For å fremme best mulig læring skal deloppgavene leveres inn underveis for en formativ medstudentvurdering.
Oppgavene kan løses i grupper som jobber sammen gjennom semesteret og leverer en felles prosjektoppgave.
Alle deloppgavene innleveres samlet for gruppen i slutten av semesteret.
Eksamenskode: 
BST 11404
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
60 Time(r)
Deler av campusundervisningen kan bli gjennomført som digital undervisning på tvers av campuser.
Forberedelse til undervisning
150 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
150 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
30 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
10 Time(r)
I hovedsak medstudentvurdering for andre studenters oppgaver.
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.