BST 1140 Forretningsutvikling og digitalisering

BST 1140 Forretningsutvikling og digitalisering

Kurskode: 
BST 1140
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Tarjei Alvær Heggernes
Kursnavn på engelsk: 
Business Development and Digitalisation
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Programvalgkurs
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal gi studentene inngående, ledelsesorientert kunnskap og forståelse for hvordan bedrifter kan anvende moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi for å styrke sin konkurranseposisjon. Vårt perspektiv er at riktig fokus og god bruk av IKT kan gjøre virksomheter mer effektive og utgjøre en viktig faktor i innovasjonsprosesser, eller utgjøre et sentralt element i produkter og tjenester virksomheten leverer. Videre understreker vi at smart bruk av informasjonsteknologi åpner for en mer effektiv dialog med markedet, ikke minst i forbindelse med anvendelse av e-markedsføring og WEB-butikker. Emnet er ment å gi studentene forståelse for problemstillinger som er viktige i forbindelse med styring av IT-drev som støtter forretningsmessig utnyttelse av informasjonsteknologi gjennom implementering av en IT-strategi.

Studentene skal lære hvordan digitale forretningsprosesser utvikles, forbedres og utnyttes. Studentene skal også lære hvordan digitale forretningsprosesser fungerer sammen med kunnskapsprosesser i en organisasjon og mellom organisasjoner. Studentene skal lære hvordan forretningsstrategi samhandler med strategisk bruk av IT på en optimal måte for digital virksomhetsutvikling.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Ha kjennskap til hvilke typer forretningssystemer og teknologi som anvendes i virksomheter
 • Ha kjennskap til en moderne systemarkitekturer og dens komponenter
 • Ha kjennskap til digitale verktøy for enkel automatisering
 • Ha innsikt i det teoretiske fundamentet for digitalisering
 • Ha innsikt i teorier og modeller for digital innovasjon
 • Forstå sammenhengen mellom digital teknologi, prosesser og forretningsutvikling
 • Forstå hvordan digital forretningsutvikling skjer i ulike verdikonfigurasjoner (verdikjeder, verdiverksted, verdinettverk)
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Beskrive sammenhengen mellom digitale løsninger og prosesser
 • Analysere forretningsmessige og operasjonelle konsekvenser av digitalisering
 • Formulere krav til funksjonelle løsninger 
 • Gjennomføre en prosess for digital innovasjon
 • Skape enkle prototyper for digitale løsninger
 • Ta i bruk digitale verktøy for automatisering av oppgaver
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene:

 • Ha et helhetlig perspektiv på digitalisering, inkludert etiske vurderinger 
 • Nysgjerrighet og interesse i forhold til digital innovasjon
 • Evne å sette seg inn i en digital hverdag for virksomheter
Kursets innhold

Digital teknologi i organisasjoner

 • Digitale systemers rolle i en virksomhet
 • Ulike typer av digitale systemer (forretningssystemer) 
 • Ulike former for digitalisering
 • Den digitale revolusjonen - forretnings- og teknologiforståelse

Informasjonssystemer og -teknologi

 • Informasjonssystemer (digitale systemer)
 • Maskinvare og infrastrukturer
 • Teknologisk utvikling

 Virksomhets- og systemarkitektur

 • Prosesser, teknologi og mennesker
 • Standardisering og integrasjon
 • Teknologiplattformer, skytjenester og økosystemer
 • Forretningssystemer og systemarkitektur
 • Tingenes internett
 • Dataintegrasjon, grensesnitt og mobile enheter
 • Datasikkerhet og sårbarhet

 Forretningsutvikling med digital teknologi

 • Strategiske, taktiske og operative endringer
 • Situasjonsforståelse
 • Virksomhetsprosesser: analyse og endring 
 • Datastrukturer og informasjonsflyt

 Datadrevne organisasjoner

 • Store data og kunstig intelligens
 • Innsikt og datadrevne beslutninger
 • Datadrevne forretningsmodeller

 Personvern og etikk

 • Personvern og GDPR
 • Digitale dilemmaer
 • Bærekraft

 Digital innovasjon

 • Innovasjonsprosesser og usikkerhet
 • Alternative utviklingsmetodikker
 • Ulike prosjektformer
 • Digital tjenesteutvikling
 • Digitale anskaffelser
 • Organisering for digital innovasjon

 Digitale ferdigheter

 • Samhandlingsverktøy i digitale organisasjoner
 • Enkel koding
 • Enkel automatisering: Chatbot og Robotic Process Automation (RPA)
 • Dataanalyse: fra Excel til dashboard
 • Enkel maskinlæring
 • Nettbutikk
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med en rekke verktøy som digital undervisning, klasseromsundervisning med forelesninger, eksempler, gruppeoppgaver og diskusjoner. I tillegg vil det bli gitt ulike oppgaver for å trene på digitale ferdigheter. 
 
Se også kommentar om eksamen.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
I løpet av kurset skal studentene gjennomføre et antall oppgaver/øvelser for på trene analytiske og praktiske ferdigheter innen digitalisering. Dette gjennomføres i form av en prosjektoppgave med flere deloppgaver.
For å fremme best mulig læring skal deloppgavene leveres inn underveis for en formativ medstudentvurdering.
Oppgavene kan løses i grupper som jobber sammen gjennom semesteret og leverer en felles prosjektoppgave.
Alle deloppgavene innleveres samlet for gruppen i slutten av semesteret.
Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
BST11402
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Strukturert test
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Time(r)
Kommentar: 
Etter avsluttet kurs gjennomføres en flervalgseksamen over 1 time. Eksamen gjennomføres som en digital hjemmeeksamen. Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
BST11403
Karakterskala: 
Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
60 Time(r)
Deler av campusundervisningen kan bli gjennomført som digital undervisning på tvers av campuser.
Forberedelse til undervisning
150 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
150 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
30 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
10 Time(r)
I hovedsak medstudentvurdering for andre studenters oppgaver.
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.