BST 1140 Forretningsutvikling og digitalisering

BST 1140 Forretningsutvikling og digitalisering

Kurskode: 
BST 1140
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Ragnvald Sannes
Tarjei Alvær Heggernes
Kursnavn på engelsk: 
Business Development and Digitalisation
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor Fordypninger (HSØA)
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset vil i kombinasjon med BTH 1141 Bacheloroppgave i Forretningsutvikling og digitalisering (15 studiepoeng) utgjøre en fordypning på 30 studiepoeng, og gi påskrift om fordypning på vitnemålet. Gjelder for studenter på Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon samt Bachelorstudiet i markedsføringsledelse. Dette kurset kan for øvrig benyttes som valgkurs på 3. år for andre bachelorstudier ved BI.

Fordypningen skal gi studentene dyptgående kunnskap og forståelse for hvordan virksomheter kan anvende digital teknologi for forbedre og fornye sin verdiskaping. 

Studentene skal lære hvordan digitale prosesser og tjenester utvikles, forbedres og utnyttes. Studentene skal også lære å eksperimentere med digital teknologi.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Ha kjennskap til hvilke typer forretningssystemer og teknologi som anvendes i virksomheter
 • Ha kjennskap til en moderne systemarkitekturer og dens komponenter
 • Ha kjennskap til digitale verktøy for enkel automatisering
 • Ha innsikt i det teoretiske fundamentet for digitalisering
 • Ha innsikt i teorier og modeller for digital innovasjon
 • Forstå sammenhengen mellom digital teknologi, prosesser og forretningsutvikling
 • Forstå hvordan digital forretningsutvikling skjer i ulike verdikonfigurasjoner (verdikjeder, verdiverksted, verdinettverk)
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Beskrive sammenhengen mellom digitale løsninger og prosesser
 • Analysere forretningsmessige og operasjonelle konsekvenser av digitalisering
 • Formulere krav til funksjonelle løsninger 
 • Gjennomføre en prosess for digital innovasjon
 • Skape enkle prototyper for digitale løsninger
 • Ta i bruk digitale verktøy for automatisering av oppgaver
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene:

 • Ha et helhetlig perspektiv på digitalisering, inkludert etiske vurderinger 
 • Nysgjerrighet og interesse i forhold til digital innovasjon
 • Evne å sette seg inn i en digital hverdag for virksomheter
Kursets innhold

Digital teknologi i organisasjoner
Digitale systemers rolle i en virksomhet
Ulike typer av digitale systemer (forretningssystemer) 
Ulike former for digitalisering
Den digitale revolusjonen - forretnings- og teknologiforståelse

Informasjonssystemer og -teknologi
Informasjonssystemer (digitale systemer)
Maskinvare og infrastrukturer
Teknologisk utvikling
 
Virksomhets- og systemarkitektur
Prosesser, teknologi og mennesker
Standardisering og integrasjon
Teknologiplattformer, skytjenester og økosystemer
Forretningssystemer og systemarkitektur
Tingenes internett
Dataintegrasjon, grensesnitt og mobile enheter
Datasikkerhet og sårbarhet
 
Forretningsutvikling med digital teknologi
Strategiske, taktiske og operative endringer
Situasjonsforståelse
Virksomhetsprosesser: analyse og endring 
Datastrukturer og informasjonsflyt
 
Datadrevne organisasjoner
Store data og kunstig intelligens
Innsikt og datadrevne beslutninger
Datadrevne forretningsmodeller
 
Personvern og etikk
Personvern og GDPR
Digitale dilemmaer
Bærekraft
 
Digital innovasjon
Innovasjonsprosesser og usikkerhet
Alternative utviklingsmetodikker
Ulike prosjektformer
Digital tjenesteutvikling
Digitale anskaffelser
Organisering for digital innovasjon
 
Digitale ferdigheter
Samhandlingsverktøy i digitale organisasjoner
Enkel koding
Enkel automatisering: Chatbot og Robotic Process Automation (RPA)
Dataanalyse: fra Excel til dashboard
Enkel maskinlæring
Nettbutikk

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med en rekke verktøy som digital undervisning, klasseromsundervisning med forelesninger, eksempler, gruppeoppgaver og diskusjoner. I tillegg vil det bli gitt ulike oppgaver for å trene på digitale ferdigheter. 
 
Se også kommentar om eksamen.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
I løpet av kurset skal studentene gjennomføre et antall oppgaver/øvelser for på trene analytiske og praktiske ferdigheter innen digitalisering. Dette gjennomføres i form av en prosjektoppgave med flere deloppgaver.

For å fremme best mulig læring skal deloppgavene leveres inn underveis for en formativ medstudentvurdering.

Oppgavene kan løses i grupper som jobber sammen gjennom semesteret og leverer en felles prosjektoppgave.

Alle deloppgavene innleveres samlet for gruppen i slutten av semesteret.
Eksamenskode: 
BST11402
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Strukturert test
Tilsyn med eksamensvakter
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
1 Time(r)
Kommentar: 
Etter avsluttet kurs gjennomføres en flervalgseksamen over 1 time.
Eksamenskode: 
BST11403
Karakterskala: 
Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
60 Time(r)
Deler av campusundervisningen kan bli gjennomført som digital undervisning på tvers av campuser.
Forberedelse til undervisning
150 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
150 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
30 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
10 Time(r)
I hovedsak medstudentvurdering for andre studenters oppgaver.
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.