BMP 2915 Sikkerhetsledelse

BMP 2915 Sikkerhetsledelse

Kurskode: 
BMP 2915
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Riana Steen
Kursnavn på engelsk: 
Security Management
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
To semestere
Introduksjon

Programmet tilbyr grundig lederutdanning med fokus på strategisk, organisatorisk og operasjonell sikkerhet i virksomheter og offentlig forvaltning. Det legger vekt på praktisk læring gjennom tabletop-øvelser og gruppediskusjoner. Målet er at deltakerne skal utvikle forståelse for samspillet mellom samfunn, virksomheter og individer, samt tilegne seg innsikt i trusler, sårbarheter og sikkerhet fra et utvidet perspektiv. Dette inkluderer kjennskap til ulike sikkerhetskulturer, som resiliensstyring og høy pålitelighet i organisasjoner. Videre skal deltakerne tilegne seg ferdigheter nødvendige for å effektivt lede sikkerhetsarbeidet i egen virksomhet.

Kunnskapsmål

Kandidaten har bred og dyptgående forståelse av sikkerhetsledelse, med fokus på bærekraft og relevans for både offentlig forvaltning og privat sektor. Kompetansen omfatter anvendelse av kunnskap på essensielle sikkerhets- og sikringsperspektiver, inkludert:

 • Oppdaterte kunnskaper om sikkerhetsfagets rolle i å fremme bærekraftig utvikling innen offentlig forvaltning og privat virksomhet.
 • Forståelse for trusselbilder og deres betydning for bærekraft i næringslivet og offentlig sektor, anerkjennende sikkerhet som en grunnstein for langsiktig stabilitet.
 • Innsikt i balansen mellom generell sikkerhetsledelse og spesifikk ledelse for sikring mot målrettede handlinger, med vekt på bærekraftige løsninger som ivaretar både individ og samfunn.
 • Kjennskap til forskning og utvikling innen sikkerhetsfeltet, spesielt med tanke på bærekraftige praksiser og strategier som støtter sikkerhetsarbeidets langvarige effekter.
 • Bevissthet om digitaliseringens rolle i å støtte bærekraftig sikkerhet, ved å integrere big data, maskinlæring, AI, og sanntidsprosessering for effektiv objektsikring og cyber-sikkerhet.
 • Dyp forståelse for sikkerhetsrelaterte fagdisipliner, med vekt på tekniske løsninger og cyberproblematikk som fremmer bærekraft gjennom forebyggende tiltak og risikominimering.
 • Kunnskap om risikostyringsverktøy som støtter bærekraftige tiltak for å forebygge utilsiktede hendelser.
 • Evne til effektivt å håndtere sikkerhetsinngrep med bærekraftig perspektiv, sikrende langvarig beskyttelse og stabilitet.
 • Teoretisk kunnskap om sikkerhetskultur i organisasjoner som en nøkkel til bærekraftig utvikling, understrekkende viktigheten av sikkerhetsbevissthet og -praksiser for å oppnå langsiktige mål.
Ferdighetsmål

Kandidaten har ferdigheter til å anvende fagkunnskap, forskningsresultater, og gjeldende regelverk effektivt i sikkerhetsledelse. Dette inkluderer evnen til å:

 • Treffe velbegrunnede beslutninger i sikkerhetsledelse og proaktiv sikring.
 • Analysere og adressere teoretiske og praktiske sikkerhetsutfordringer.
 • Utforme mål for prosjekter eller oppgaver som krever nøye planlegging og gjennomføring av sikkerhets- og sikringstiltak.
 • Utføre grundig sikkerhetsanalyser og profesjonelt håndtere sentrale sikkerhetsverktøy for både forebygging og krisehåndtering.
 • Utvikle krisehåndteringsevner gjennom praktisk trening og case-studier.
 • Håndtere utfordrende situasjoner med kompetanse og trygghet, spesielt i møte med trusler eller andre sikkerhetskritiske informasjoner.
Generell kompetanse

Kandidaten viser evne til kritisk refleksjon over sikkerhetsstyring og sikringstiltak, både i egen virksomhet og samfunnet for øvrig. Vedkommende:

 • Forstår betydningen av bærekraft i fremtidige sikkerhetsløsninger.
 • Kan formidle fagstoff relatert til sikkerhetsteorier, utfordringer og løsninger til fagkollegaer.
 • Engasjerer seg i debatter om sikkerhetsstyring og tilhørende problemstillinger.
 • Holder seg oppdatert på innovasjon og bidrar til utforming av beste praksis innen sikkerhetsstyring og tekniske sikkerhetsutfordringer.
 • Fremmer utviklingen av en sikkerhetskultur som inkluderer både teori og praktiske sikringstiltak i egen virksomhet gjennom utveksling av ideer og erfaringer.
Kursets innhold
 • Programmet består av 5 fysiske samlinger, hver på 3 dager, samt 1 virtuelle online-modul.
  De fysiske samlingene skjer ved BIs campus og er fordelt over 2 semestre. Temaoversikten er vist i tabellen for modulene/samlingene:

 

 • Samling Tema Form
  Modul 1: Sikkerhetskultur og sikkerhetsperspektiv
  • Introduksjon & sikkerhetsutfordringer under endring og omstilling
  • Terminologi i sikkerhetsledelse (Risiko, Safety, Security, Resiliens, Usikkerhet mm)
  • Betydning av organisasjons sikkerhetskultur
  • Organisatorisk robusthet, resiliens og redundans
  Fysisk
  Modul 2: Kartlegging av organisatorisk resiliens  Anvendelse av sikkerhetsteori i praktisk: Bruken av verktøyet FRAM (Functional Resonance Analyses Method) Online
  Modul 3: Beredskap og beredskapsplanlegging
  • Beredskapsplanlegging, konsekvensanalyser og scenarioanalyser
  • Ledelse av beredskapsteam
  • Refleksjon av operasjonelt sikkerhetsarbeid i praksis
  Fysisk
  Modul 4:  Risikoforståelse, risikoanalyse og risikostyring
  • Risikostyring som primært beslutningsstøtteverktøy for ledere
  • Operasjonell risiko, risikoanalyse, risikoprosess, prioritering og tiltak
  • Beslutningstaking i beredskapssituasjoner
  • Refleksjon av  risikostyring; betydning for arbeid i praksis
  Fysisk
  Modul 5: Digitalisering og Cybersikkerhet
  • Informasjonssikkerhet
  • Digitalisering og Cybersikkerhet
  • Håndtering av cybertrusler
  Fysisk
  Modul 6: Sikkerhetsledelse fra nasjonalt/ internasjonalt perspektiv
  • Totalforsvarskonseptet og organiseringen av beredskapen på nasjonalt nivå
  • Sikkerhets fra nasjonalt/ internasjonalt perspektiv
  • Trusselbilde, scenarioanalyser og ulike virkemidler
  • Krise kommunikasjon, media og krisehåndtering
  Fysisk

   

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres over to semestre med to kurskoder. I 1. semester er koden BMP 2916, og i 2. semester er den BMP 2917. I tillegg til samlingene kreves det betydelig egeninnsats fra hver enkelt student, spesielt arbeid med refleksjonsnotater knyttet til egen bedrift.

I løpet av det første semesteret må en prosjektskisse leveres innen utgangen av november. Prosjektskissen må godkjennes av veileder og må være godkjent for at studenten skal kunne fortsette med emnet og avlegge eksamen i emnet. Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren, samt en skriftlig individuell hjemmeeksamen som teller 40% av totalkarakteren i programmet. Det vil bli gitt nærmere retningslinjer for formatkrav til prosjektoppgaven. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper med opptil tre personer.

I BI Executive's etter- og videreutdanningstilbud er det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Dette betyr at studenten har rett og plikt til å engasjere seg med sin egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

BMP 2915 Sikkerhetsledelse godkjennes som 30 studiepoeng fordypning inn i Bachelor of Management-graden.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold 

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper utover allsidig praksis i sikkerhetsbransjen. Målgruppe for studiet er ledere med ansvar for sikkerhet i egen organisasjon eller avdeling. Programmet vil også passe for operative ledere som ønsker å tilegne seg formell kompetanse innenfor sikkerhetsledelse.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Individuell hjemmeeksamen som teller 40 % av totalkarakteren i programmet
Eksamenskode: 
BMP 29151
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren
Eksamenskode: 
BMP 29152
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
105 Time(r)
5 samlinger på campus, hver på 3 dager.
Webinar
50 Time(r)
Onlinemoduler og arbeidet med disse i etterkant.
Eksamen
150 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven.
Eksamen
24 Time(r)
Arbeid med 72 timers hjemmeksamen.
Forberedelse til undervisning
101 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
370 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.