BMP 2915 Sikkerhetsledelse

BMP 2915 Sikkerhetsledelse

Kurskode: 
BMP 2915
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Jon Lereim
Kursnavn på engelsk: 
Security Management
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
BMP 2916
BMP 2917
Introduksjon

Programmet søker å gi deltakerne en grundig lederutdanning med fokus på organisatorisk sikkerhet. Det blir lagt vekt på en praktisk tilnærming til fagområdene. Deltakeren skal etter endt gjennomført program ha utviklet forståelse for relasjoner mellom samfunn, virksomhet og enkeltpersoner; ha tilegnet seg kunnskaper om trusselbildet, sårbarhet og sikkerhet i et utvidet perspektiv, samt ha fått ferdigheter til å utøve helhetlig sikkerhetsledelse i egen virksomhet.

Kunnskapsmål

Studentene skal etter endt studium ha utviklet seg i henhold til følgende mål for teoretisk kunnskap:
Ha fått gode og oppdaterte kunnskaper i sikkerhetsfagets forankring i statsforvaltningen og rettssystemet
Ha fått god forståelse for samfunnets og organisasjoners trusselbilde, samt betydningen av dette for næringsliv og annen virksomhet
Ha fokusert på hvordan man som leder skal forholde seg til gjeldende rammebetingelser for å kunne følge opp sikkerheten i egen organisasjon
Ha fått økt forståelse for - og inngående kunnskaper om sikkerhetsrelaterte fagdisipliner med hovedvekt på ulike tekniske aspekter knyttet til sikkerhetsledelse
Ha blitt gjort kjent med ulike metoder og verktøy for å beskytte mot utilsiktede hendelser.
Ha fått kunnskap om håndtering av situasjoner som krever sikkerhetsinngrep
Ha fått teoretisk kunnskap om betydningen av sikkerhetskultur i organisasjoner

Ferdighetsmål

Studentene skal etter endt studium ha utviklet seg i henhold til følgende mål for ferdigheter:
Kunne løse oppgaver teoretisk gjennom samarbeid med medstudenter (teamarbeid)
Kunne løse utfordringer praktisk gjennom samarbeid med medstudenter (teamarbeid)
Kunne formulere mål og formål for et prosjekt eller en oppgave som krever spesiell planlegging og gjennomføring
Kunne gjennomføre sikkerhetsanalyser generelt og spesifikt
Ha lært om krisehåndtering og fått erfaring med og hvordan kriser kan løses i praksis
kunne anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
Ha fått trygghet i håndtering av situasjoner som vil kunne oppfattes som ubehagelige på grunn av trusler eller annen informasjon om en situasjon som krever sikkerhetsinngrep

Holdningsmål

Studentene skal etter endt studium ha utviklet seg i henhold til følgende mål for holdninger:
Kunne kommunisere om faglige temaer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet
Kunne bidra til utvikling av ’best practice’ innenfor fagområdet gjennom utveksling av synspunkter og erfaringer
Kunne bidra til utvikling av sikkerhetskultur i egen virksomhet gjennom utveksling av synspunkter og erfaringer
Ha forståelse for hvilken rolle sikkerhetslederen kan spille i utviklingen av en bedrift eller organisasjon og i samfunnet

Kursets innhold

Samling 1: Trusselbildet, sårbarhet, motstrategier og lovreguleringer
Samlingen gir en bred innføring til sikkerhetsfagets forankring i statsforvaltningen og rettssystemet.Deltakeren skal i løpet av samlingen få forståelse for samfunnets og organisasjoners trusselbilde, samt betydningen av dette for næringsliv og annen virksomhet. Fokus settes på hvordan man som leder skal forholde seg til gjeldende rammebetingelser for å kunne følge opp sikkerheten i egen organisasjon.

Studentene skal jobbe med et refleksjonsnotat med fokus på sikkerhetsproblematikk i egen virksomhet. Dette arbeidet er svært viktig for å få et helhetlig utbytte av programmet.
Det gis en innføring i metode og rapportskriving.

Emneoversikt for samlingen :
Trusselbildet
Samfunnets behov for trygghet
Privat og offentlig sikkerhet
Lover og forskrifter
Rettssystemet
Rettskildene
Privat rettshåndhevelse
Kriminologi
Ledelsesutfordringer

Samling 2 + 3 : Organisatorisk og fysisk sikkerhet
I samlingene legges det vekt på å gi deltakerne forståelse for - og inngående kunnskaper om sikkerhetsrelaterte fagdisipliner med hovedvekt på organisatoriske og tekniske deler knyttet til sikkerhetsledelse. Fokus settes på metoder for sikring, sikkerhetsplanlegging og sikkerhetsrevisjon.

Emneoversikt for samlingene 2+3 :
Personellsikkerhet
Informasjonssikkerhet
Fysisk sikring
Elektronisk sikring
Vakthold og beredskap
Sikkerhetsopplæring
Industrivern og vernetiltak
Sikkerhetsplanlegging
Sikkerhetsrevisjon
IKT-ledelse og strategi

Samling 4 + 5 + 6 + 7 + 8 : Sikkerhetskultur; risiko og krisehåndtering
Samlingene er satt sammen av 2 deler. Del 1 tar for seg emnene sikkerhetskultur og adferd. Del 2 tar for seg sikkerhets- og risikostyring. Begge delene setter sikkerhet inn i et ledelsesperspektiv. Fokus settes på risikoledelse og utvikling av sikkerhetskultur.
Prosjektoppgaven: Deles ut ved oppstart av samling 4. Det gis innføringskurs i vitenskaplig metode og veiledning i rapportskriving.

Emneoversikt for samlingene:
Perspektiver på organisasjoner, ledelse og bedriftskultur
Kommunikasjon i organisasjoner
Risk Management
HMS, organisatorisk og sosialt arbeidsmiljø
HMS- og sikkerhetsøkonomi
Sikkerhet i et kvalitetsperspektiv
Katastrofe og krisehåndtering
Konflikt- og konflikthåndtering
Granskningsmetodikk
Sikkerhet i praksis
Prosjektoppgaven: Vitenskapsmetode og rapportskriving

Læreprosess og tidsbruk

Programmet gjennomføres over to semestre med to undervisningskoder. I 1. semester er koden BMP 2916 og i 2. semester er koden BMP 2917. I tillegg til samlingene, kreves det en betydelig egeninnsats fra den enkelte student, spesielt arbeid med refleksjonsnotat med tilknytning til egen bedrift.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper utover allsidig praksis i sikkerhetsbransjen. Målgruppe for studiet er ledere med ansvar for sikkerhet i egen organisasjon eller avdeling. Programmet vil også passe for operative ledere som ønsker å tilegne seg formell kompetanse innenfor sikkerhetsledelse.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Enkel kalkulator
Varighet: 
5 Time(r)
Kommentar: 
Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren, samt en skriftlig individuell eksamen som teller 40 % av totalkarakteren i programmet.
Det gis nærmere retningslinjer for formkrav til prosjektoppgave. Oppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.
Eksamenskode: 
BMP 29151
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Eksamenskode: 
BMP 29152
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.