BMP 2915 Sikkerhetsledelse

BMP 2915 Sikkerhetsledelse

Kurskode: 
BMP 2915
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Jon Lereim
Kursnavn på engelsk: 
Security Management
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
BMP 2916
BMP 2917
Introduksjon

Programmet søker å gi deltakerne en grundig lederutdanning med fokus på strategisk, organisatorisk og operasjonell sikkerhet og sikring i virksomheter og forvaltning. Det blir lagt vekt på en praktisk tilnærming til fagområdene. Deltakeren skal etter endt gjennomført program ha utviklet forståelse for relasjoner mellom samfunn, virksomhet og enkeltpersoner; ha tilegnet seg kunnskaper om trusselbildet, sårbarhet og sikkerhet i et utvidet perspektiv, samt ha fått ferdigheter til å utøve helhetlig ledelse av sikkerhet i egen virksomhet.

Kunnskapsmål

Kandidaten har bred og inngående kunnskap om de sentrale delene av sikkerhetsledelse og kan anvende disse på viktige sikkerhets- og sikringsperspektiver for virksomheter, inklusive mål for teoretisk kunnskap:
Har gode og oppdaterte kunnskaper i sikkerhetsfagets forankring i statsforvaltningen og rettssystemet
Har god forståelse for samfunnets og organisasjoners trusselbilde, samt betydningen av dette for næringsliv og annen virksomhet

Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor sikkerhetsfaget
Har kunnskap om hvordan du som leder skal forholde deg til gjeldende rammebetingelser for å kunne følge opp sikkerheten i egen organisasjon

Har kunnskap om betydning av digitalisering, herunder big data, maskinlæring, AI og sanntidsprosessering påvirker sikkerhet og sikring, både for objektsikring og med hensyn på Cyber Security.
Har forståelse for - og inngående kunnskaper om sikkerhetsrelaterte fagdisipliner med hovedvekt på ulike tekniske aspekter knyttet til sikkerhetsledelse, herunder Cyberproblematikk, trusler og muligheter
har kunnskap om ulike metoder og verktøy for å beskytte mot utilsiktede hendelser.
Har kunnskap om håndtering av situasjoner som krever sikkerhetsinngrep
Har teoretisk kunnskap om betydningen av sikkerhetskultur i organisasjoner
 

Ferdighetsmål

Kandidaten kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger innen sikkerhetsledelse så som:

 • Kan treffe begrunnete valg i utøvelse av sikkerhetsledelse
 • Kan analysere og løse oppgaver og utfordringer teoretisk så vel som praktisk  
  Kunne formulere mål og formål for et prosjekt eller en oppgave som krever spesiell planlegging og gjennomføring
 • Kan gjennomføre sikkerhetsanalyser generelt og spesifikt og ha profesjonell ferdighet i bruk av sentrale verktøy innen sikkerhetsfaget
 • Har ervervet seg ferdigheter i krisehåndtering og fått erfaring med og hvordan kriser kan løses i praksis gjennom trening på cases

Behersker/ har fått trygghet i håndtering av situasjoner som vil kunne oppfattes som ubehagelige på grunn av trusler eller annen informasjon om en situasjon som krever sikkerhetsinngrep
 

Generell kompetanse
 • Kandidaten er i stand til kritisk tenkning om ledelse av sikkerhet og sikringsarbeid i egen virksomhet og i samfunnet for øvrig.
 • Kandidaten har innsikt i hvordan karv om bærekraft ivaretas i fremtidens løsninger innen sikkerhet og sikring
 • Kandidaten kan kommunisere om faglige temaer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet, både teorier, aktuelle problemstillinger og løsninger innen sikkerhet og sikringsfaget
 • Kandidaten kan delta i en samfunnsfaglig debatt rundt sikkerhetsledelse og tilhørende problemstillinger
 • Kandidaten kjenner til nytenkning og kan bidra til utvikling av ’beste praksis’ innenfor fagområdet sikkerhetsledelse og tilhørende fagtekniske problemstillinger innen sikkerhet og sikring
 • Kandidaten kan bidra til utvikling av sikkerhetskultur i egen virksomhet gjennom utveksling av synspunkter og erfaringer
Kursets innhold

Programmet består av 5 fysiske samlinger, hver på 3 dager, samt 2 virtuelle online-moduler.

De fysiske samlingene skjer ved BI Stavanger og er fordelt over 2 semestre. Temaoversikten er vist i tabellen for modulene/samlingene.

Samlinger

Tema

Modul1

Fysisk

Samling

Sikkerhetsledelse og lederes resultatansvar for sikkerhet og sikring  

 • Introduksjon & ledelsesutfordringer
 • Terminologi i sikkerhetsledelse (risiko, safety, security, usikkerhet mm)
 • Samfunnssikkerhet og rettssystemet

Modul 2

Online

Innføring i sikkerhetsteori

 • Trusselbildet og lovreguleringer
 • Kriminologi    

Modul 3

Fysisk

Samling

Sikkerhetskultur og sikkerhetsperspektiv

 • Betydning av organisasjonskultur
 • En sikkerhets- og sikringsorientert kultur
 • Organisatorisk robusthet, resiliens og redundans
 • Ulike virkemidler; fysisk sikring, elektronisk, organisatorisk, vakthold

Modul 4

Online

Sikkerhetskultur i praksis

 • Case studie

Modul 5

Fysisk samling

Risikoforståelse, risikoanalyse og risikostyring

 • Risikostyring som primært beslutningsstøtteverktøy for ledere
 • Operasjonell risiko, risikoanalyse, risikoprosess, prioritering og tiltak
 • Refleksjon av sikkerhet arbeid i praksis

Modul 6

Fysisk samling

Beredskap og beredskapsplanlegging

 • Beredskapsplanlegging, konsekvensanalyser og scenarioanalyser
 • Ledelse av beredskapsteam
 • Refleksjon av operasjonelt sikkerhetsarbeid i praksis

Modul 7

Fysisk samling

Krisehåndtering, Media og krisehåndtering

 • Kriseledelse, løsningsutforming, roller, fokus og prosess
 • Casestudie- diskusjon i plenum
 • Prosjektoppgave
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres over to semestre med to undervisningskoder. I 1. semester er koden BMP 2916 og i 2. semester er koden BMP 2917. I tillegg til samlingene, kreves det en betydelig egeninnsats fra den enkelte student, spesielt arbeid med refleksjonsnotat med tilknytning til egen bedrift.

Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren, samt en skriftlig individuell hjemmeeksamen som teller 40 % av totalkarakteren i programmet.
Det gis nærmere retningslinjer for formkrav til prosjektoppgave. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper utover allsidig praksis i sikkerhetsbransjen. Målgruppe for studiet er ledere med ansvar for sikkerhet i egen organisasjon eller avdeling. Programmet vil også passe for operative ledere som ønsker å tilegne seg formell kompetanse innenfor sikkerhetsledelse.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Individuell hjemmeeksamen som teller 40 % av totalkarakteren i programmet
Eksamenskode: 
BMP 29151
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren
Eksamenskode: 
BMP 29152
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.