BMP 2915 Sikkerhetsledelse

BMP 2915 Sikkerhetsledelse

Kurskode: 
BMP 2915
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Riana Steen
Kursnavn på engelsk: 
Security Management
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
KurskodeSemester
BMP 2916
2023 Høst
BMP 2917
2024 Vår
Introduksjon

Programmet søker å gi deltakerne en grundig lederutdanning med fokus på strategisk, organisatorisk og operasjonell sikkerhet og sikring i virksomheter og statsforvaltning. Det blir lagt vekt på en praktisk tilnærming til fagområdene, gjennom arbeid med praktiske oppgaver, case studier og vurderinger. Deltakeren skal etter endt gjennomført program ha utviklet forståelse for relasjoner mellom samfunn, virksomhet og enkeltpersoner; ha tilegnet seg kunnskaper om trusselbildet, sårbarhet og sikkerhet i et utvidet perspektiv, ulike sikkerhetskultur, deriblant, resiliens styring og  høy pålitelig organisasjoner, samt ha fått ferdigheter til å utøve helhetlig ledelse av sikkerhet i egen virksomhet.

Kunnskapsmål

Kandidaten har bred og inngående kunnskap om de sentrale delene av sikkerhetsledelse og kan anvende disse på viktige sikkerhets- og sikringsperspektiver for virksomheter, inklusive mål og krav for teoretisk kunnskap:

 • Har gode og oppdaterte kunnskaper i sikkerhetsfagets forankring i statsforvaltningen.
  Har god forståelse for samfunnets og organisasjoners trusselbilde, samt betydningen av dette for næringsliv og annen virksomhet
 • Har full innsikt og forståelse i forskjell mellom sikkerhetsledelse generelt og ledelse for sikring mot bevisste handlinger som har uønskede og negative konsekvenser for individ og samfunn herunder trusler etc.
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor sikkerhetsfaget, og har kunnskap om hvordan du som leder skal forholde deg til gjeldende rammebetingelser for å kunne følge opp sikkerheten og operasjonalisere dette i egen organisasjon
 • Har kunnskap om betydning av digitalisering, herunder big data, maskinlæring, AI og sanntidsprosessering påvirker sikkerhet og sikring, både for objektsikring og med hensyn på Cyber Security.
 • Har forståelse for - og inngående kunnskaper om sikkerhetsrelaterte fagdisipliner med hovedvekt på ulike tekniske aspekter knyttet til sikkerhetsledelse, herunder Cyberproblematikk, trusler og muligheter, der det vektlegges grunnleggende forståelse og kunnskap om betydning av forebyggende aktiviteter og aksjoner for å minimalisere risiko og konsekvenser av mulige bevisste uønskede handlinger så som trusler etc. både fysiske og digitale.
 • Har kunnskap om ulike metoder og verktøy for å beskytte mot utilsiktede hendelser.
 • Har kunnskap om håndtering av situasjoner som krever sikkerhetsinngrep

Har teoretisk kunnskap om betydningen av sikkerhetskultur i organisasjoner
 

Ferdighetsmål

Kandidaten kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid så vel som fra gjeldende regelverk med lover og tilhørende forskrifter, og brukt på praktiske og grunnleggende problemstillinger innen sikkerhetsledelse så som:

 • Kan treffe begrunnete valg i utøvelse av sikkerhetsledelse og aktiv sikring
 • Kan analysere og løse oppgaver og utfordringer teoretisk så vel som praktisk  
  Kunne formulere mål og formål for et prosjekt eller en oppgave som krever spesiell planlegging og gjennomføring av sikkerhets- og sikringsaktiviteter
 • Kan gjennomføre sikkerhetsanalyser generelt og spesifikt ha profesjonell ferdighet i bruk av sentrale verktøy innen sikkerhetsfaget både til forebyggende tiltak og aksjoner ved kriser
 • Har ervervet seg ferdigheter i krisehåndtering og fått erfaring med og hvordan kriser kan løses i praksis gjennom trening på cases

Behersker/ har fått trygghet i håndtering av situasjoner som vil kunne oppfattes som ubehagelige på grunn av trusler eller annen informasjon om en situasjon som krever inngrep med hensyn på sikkerhet og sikring.

 

Generell kompetanse
 • Kandidaten er i stand til kritisk tenkning om ledelse av sikkerhet og sikringsarbeid i egen virksomhet og i samfunnet for øvrig.
 • Kandidaten har innsikt i hvordan krav om bærekraft ivaretas i fremtidens løsninger innen sikkerhet og sikring
 • Kandidaten kan kommunisere om faglige temaer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet, både teorier, aktuelle problemstillinger og løsninger innen sikkerhet og sikringsfaget
 • Kandidaten kan delta i en samfunnsfaglig debatt rundt sikkerhetsledelse og tilhørende problemstillinger
 • Kandidaten kjenner til nytenkning og kan bidra til utvikling av ’beste praksis’ innenfor fagområdet sikkerhetsledelse og tilhørende fagtekniske problemstillinger innen sikkerhet og sikring
 • Kandidaten kan bidra til utvikling av sikkerhetskultur for både sikkerhet og aktiv sikring i egen virksomhet gjennom utveksling av synspunkter og erfaringer.
Kursets innhold
 • Programmet består av 6 fysiske samlinger, hver på 3 dager, samt 1 virtuelle online-modul.

De fysiske samlingene skjer ved BI Bergen og er fordelt over 2 semestre. Temaoversikten er vist i tabellen for modulene/samlingene.

Samlinger

Tema

Modul1

Fysisk

Samling

Sikkerhetskultur og sikkerhetsperspektiv

 • Introduksjon & sikkerhetsutfordringer under endring og omstilling
 • Terminologi i sikkerhetsledelse (Risiko, Safety, Security, Resiliens, Usikkerhet mm)
 • Betydning av organisasjons sikkerhetskultur
 • Organisatorisk robusthet, resiliens og redundans

Modul 2

Online

Innføring i sikkerhetsteori

 • Anvendelse av sikkerhetsteori i praktisk     

Modul 3

Fysisk

Samling

Beredskap og beredskapsplanlegging

 • Beredskapsplanlegging, konsekvensanalyser og scenarioanalyser
 • Ledelse av beredskapsteam
 • Refleksjon av operasjonelt sikkerhetsarbeid i praksis

Modul 4

Fysisk

Samling

Risikoforståelse, risikoanalyse og risikostyring

 • Risikostyring som primært beslutningsstøtteverktøy for ledere
 • Operasjonell risiko, risikoanalyse, risikoprosess, prioritering og tiltak
 • Beslutningstaking i beredskapssituasjoner
 • Refleksjon av  risikostyring; betydning for arbeid i praksis

Modul 5

Fysisk samling

Sikkerhetsarbeid i praksis

 • Operasjonelt sikkerhetsarbeid i praksis
 • Digitalisering og Cybersikkerhet
 • Table Top Training/ case arbeid

Modul 6

Fysisk samling

Sikkerhetsledelse fra nasjonalt/ internasjonalt perspektiv

 • Totalforsvarskonseptet og organiseringen av beredskapen på nasjonalt nivå
 • Sikkerhets fra nasjonalt/ internasjonalt perspektiv
 • Trusselbilde, scenarioanalyser og ulike virkemidler

Modul 7

Fysisk samling

Krisehåndtering, Media og krisehåndtering

 • Kriseledelse, løsningsutforming, roller, fokus og prosess
 • Krise kommunikasjon & Media og krisehåndtering
 • Prosjektoppgave

 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres over to semestre med to undervisningskoder. I 1. semester er koden BMP 2916 og i 2. semester er koden BMP 2917. I tillegg til samlingene, kreves det en betydelig egeninnsats fra den enkelte student, spesielt arbeid med refleksjonsnotat med tilknytning til egen bedrift.

I det første semester, en prosjektskisse skal leveres innen utgangen av November. Prosjektskissen skal godkjennes av veileder og må være godkjent for at studenten skal kunne fortsette med emnet og avlegge eksamen i emnet. Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren, samt en skriftlig individuell hjemmeeksamen som teller 40 % av totalkarakteren i programmet. Det gis nærmere retningslinjer for formkrav til prosjektoppgave. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold 

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper utover allsidig praksis i sikkerhetsbransjen. Målgruppe for studiet er ledere med ansvar for sikkerhet i egen organisasjon eller avdeling. Programmet vil også passe for operative ledere som ønsker å tilegne seg formell kompetanse innenfor sikkerhetsledelse.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
72 Time(r)
Kommentar: 
Individuell hjemmeeksamen som teller 40 % av totalkarakteren i programmet
Eksamenskode: 
BMP 29151
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren
Eksamenskode: 
BMP 29152
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
105 Time(r)
5 samlinger på campus, hver på 3 dager.
Webinar
50 Time(r)
Onlinemoduler og arbeidet med disse i etterkant.
Eksamen
150 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven.
Eksamen
24 Time(r)
Arbeid med 72 timers hjemmeksamen.
Forberedelse til undervisning
101 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
370 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.