BMP 2500 Retorikk, kommunikasjon og ledelse

BMP 2500 Retorikk, kommunikasjon og ledelse

Kurskode: 
BMP 2500
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Ratna Elisabet Kamsvåg
Kursnavn på engelsk: 
Rhetoric, Communication and Management
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
To semestere
Introduksjon

Historisk sett er retorikk utgangspunktet og selve grunnlaget for allmenn dannelse, og ved å mestre denne kunsten, vil man kunne ha stor innvirkning på måten andre tenker, tolker og føler på. På den måten kan man også si at retorikk er essensen i det å lede mennesker. God retorikk blir dermed avgjørende egenskaper for gode ledere.

Dette programmet gir deltakerne først og fremst en breddeforståelse av det retoriske i alle situasjoner som kan oppstå i en arbeidshverdag. Et slikt overblikk setter en i stand til å oppfatte det unike ved enhver situasjon, og dermed være i bedre stand til å håndtere den på en formålstjenelig måte.

Alle organisasjoner er avhengige av å ha et bevisst forhold til hva og hvordan de kommuniserer, for å kunne ha en innvirkning på måten de blir tatt imot og oppfattet på. I dette kurset lærer derfor deltakerne hvordan de kan anvende relevante metoder og prinsipper i enhver kommunikasjonssituasjon basert på retorisk tenkning. De vil få innføring i retorikkfaglig forskning, teori og kritikk; en kunnskapsplattform til hjelp for å analysere og utforme budskap for ulike kanaler og bestemte situasjoner. Det kan for
eksempel handle om organisasjoners behov for å utvikle og opprettholde identitet, lede kommunikasjon knyttet til utfordringer, risiki og kriser eller å kommunisere med egne ansatte.

Kurset fokuserer på lederens evne til selvstendige vurderinger og sjangersterke responser på retoriske situasjoner. Vi skal se på kraften av det gode argument gjennom klassiske bevismidler, men i utvidet forstand, for hva slags verktøy har vi egentlig å gripe til i argumentasjon? Det er i alle fall langt mer enn bare det talte ord.

Retorikk står sentralt i kommunikasjon og ledelse. Vi jobber med teoretiske modeller gjennom praktiske øvelser og erfaringsdeling som skal styrke:

 • Din rolle som leder: evne å fremme din klokskap og kompetanse, din moral og din velvilje å forstå dem du omgir deg med.
 • Din kommunikasjon og ditt språk: evne å fortolke virkeligheten, skape mening, definere mål og visjoner, skape fellesskap og kultur og motivere til handling.
 • Din retoriske situasjon: evne å forstå hvordan handling og situasjon påvirker hverandre gjensidig; hvordan god retorikk tilpasser seg situasjonen, men også former den.
Kunnskapsmål

Deltakerne av kurset opparbeider en grundig forståelse av retorisk analyse, og lærer seg å tilpasse kommunikative handlinger til bestemte oppgaver. De skal kunne forstå typiske situasjoner og strategier, være i stand til å kritisk analysere og evaluere,
bruke sine konklusjoner til å foreslå tiltak og hjelpe sin organisasjon eller annen oppdragsgiver til å bruke et klart, passende og virkningsfullt språk.

Kurset skal gi deltakerne:

 • grunnleggende kunnskap om retorisk teori og terminologi
 • grunnleggende kunnskap om sentrale begreper i kommunikasjon
 • kjennskap om relevant forskning innenfor retorikk, kommunikasjon og ledelse
 • forståelse for språk og stil i all slags samhandling
 • innsikt i retorikkens betydning og virkning på arbeidsplassen
Ferdighetsmål

Kurset setter deltakerne i stand til å utvikle og benytte retoriske ferdigheter på arbeidsplassen og andre relaterte situasjoner. Blant annet skal de kunne:

 • styrke sin egen og bedriftens troverdighet
 • forholde seg til kontekst på både makro- og mikronivå
 • forstå og nyansere mellom intern og ekstern publikumsrolle
 • tilpasse kommunikasjonen til relevante kanaler og sjangre
 • benytte retorisk tenkning i analyse av internt og eksternt materiale óg i egen tekstproduksjon
 • beskrive fellesskapet mellom form og innhold
 • forklare samspillet mellom organisasjonsretorikk og dagliglivets offentlige diskurs
 • selvstendig tilpassing eller utvikling av nye framgangsmåter i kommunikasjonsutfordringer
Generell kompetanse

Studenter som gjennomfører dette kurset vil utvikle en forståelse for den retoriske tenkemåte, med blant annet etikk og virkning som viktige perspektiver i all kommunikativ aktivitet.

Kursets innhold

1. samling - Troverdighet og argumentasjon
Troverdighet: ethos og autentisitet
Ethos og autoritativitet
Argumentasjon: kraften av det gode argumentet

2. samling - Stil og framføring
Sjanger og stil
Ledelse, metaforer og fortellinger
Ikke-verbal kommunikasjon og framføringsteknikk

3. samling - Krisekommunikasjon
Krisekommunikasjon
Konflikt og konfliktløsning
Pragmatisk perspektiv

4. samling - Dialog og funksjonalitet
Dialog som gjensidig læringsmiddel
Samtalestrategier
Meningsskaping

5. samling - Aktiv ledelse
Fra en rolle til en annen
Assosiasjonsrom og betydningsunivers
Visjoner og ledelse

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet går over to semestre. Undervisningen bygger på pensumlitteraturen for kurset, og aktualiserer teoretiske poenger med samtidsaktuelle eksempler. Aktivdeltakelse er en forutsetning for læringsmodellen: gjennom dialektiske samtaler skal studentene tilegne seg faglige innsikter på en mer verdifull måte enn det kunnskap gjennom lærebok alene makter.

Undervisningen består av rene forelesninger, gruppearbeid, eksamensrettede aktiviteter og besøk fra gjesteforelesere.

Allerede i første samling får deltakerne utdelt prosjektoppgaven, som skal leveres inn et par uker etter femte samling i andre semester. Cirka tre uker etter denne innleveringen, skal deltakerne opp til en muntlig eksamen med høring av oppgaven de har levert. Deltakerne velger selv om de ønsker å samarbeide i grupper på inntil tre (3) ved prosjektoppgaven eller om de ønsker å skrive alene. Den muntlige høringen vil uansett være individuell.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

BMP 2500 Retorikk, kommunikasjon og ledelse godkjennes som 30 studiepoeng fordypning inn i Bachelor of Management-graden.

Kvalifikasjoner
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Eksamenskode: 
BMP 25003
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Muntlig aktivitet
Vurderingsform: 
Muntlig eksamen
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Time(r)
Eksamenskode: 
BMP 25004
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
150 Time(r)
Forberedelse til undervisning
200 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
297 Time(r)
Eksamen
150 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven
Eksamen
3 Time(r)
Muntlig eksamen inkludert forberedelser.
Sum arbeidsinnsats: 
800

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.