BMP 2500 Retorikk, kommunikasjon og ledelse

BMP 2500 Retorikk, kommunikasjon og ledelse

Kurskode: 
BMP 2500
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Maria Isaksson
Kursnavn på engelsk: 
Rhetoric, Communication and Management
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
BMP 2501
BMP 2502
Introduksjon

Retorikk er kunsten å overbevise, kunsten å få dine medmennesker til å tenke, føle og handle. Retorikk er påvirkning i tale og tekst, i språk og handling gjennom kommunikasjon. Retorikk er essensen i det å lede mennesker; god retorikk er avgjørende for en god leder. Programmet gir deltakerne en helhetlig innsikt i hvordan retorisk teori og praksis kan bygga opp lederens troverdighet.
Noen av verdens fremste ledere har også vært glitrende retorikere. Er det det bare store ord som skal til, eller er det noe mer? Vi fokuserer på lederens evne til å kommunisere: gjennom argumentasjon som overbeviser, logos; gjennom moral og verdier som fundament for troverdighet, etos; gjennom følelser, fortellinger og utsmykking av språket som skaper engasjement og felles identitet, patos.  
Retorikk står sentralt i kommunikasjon og ledelse. Vi jobber med teoretiske modeller gjennom praktiske øvelser og erfaringsdeling som skal styrke:

 • Din rolle som leder: din evne til å fremme din klokskap og kompetanse, din moral, og din velvilje og forstå dine lesere og lyttere.
 • Din kommunikasjon og ditt språk: din evne til å fortolke virkeligheten, skape mening, definere mål og visjoner, skape fellesskap og kultur, og motivere til handling. Det betyr å framstille en sak klart og forståelig, overtale og argumentere effektivt, tilpasse språk og stil til situasjon, skape respekt og engasjement i tale og tekst, og vise evne til dialog.
 • Din retoriske situasjon: din evne til å forstå hvordan tale og situasjon påvirker hverandre gjensidig; hvordan god retorikk tilpasser seg situasjonen, men også former den.
Kunnskapsmål

I henhold til følgende mål for teoretisk kunnskap skal studentene etter endt kurs ha:

 • grunnleggende kunnskap om retorisk teori og terminologi
 • grunnleggende kunnskap om sentrale begreper i kommunikasjon
 • kjennskap om relevant forskning innenfor retorikk, kommunikasjon og ledelse
 • forståelse for språk, stil og samhandling som tar sikte på overbevisning i tale og tekst
 • innsikt i innvirkningen av retorikk og dialog på arbeidsplassen
Ferdighetsmål

I henhold til følgende mål for ferdigheter skal studentene etter endt kurs ha:

 • retoriske ferdigheter relevant for kommunikasjon på arbeidsplassen og andre sammenheng der budskap skal presenteres. De skal ha evne til å:
 • fremstille en sak klart og forståelig
 • planlegge, utvikle og holde en tale eller presentasjon
 • argumentere effektivt og troverdig
 • konstruere sin talerrolle i henhold til konteksten
 • engasjere sitt publikum i tale og tekst
 • gjennomføre retorisk analyse for å evaluere hvordan taler, tekst og tilhørere samhandler og påvirker helheten
 • påvise dialogisk innsikt og ferdigheter
Generell kompetanse

I henhold til følgende mål for holdninger skal studentene etter endt kurs kunne:

 • identifisere god retorikk fra dårlig
 • forstå betydningen av meningsfull og effektiv språkbruk
 • forstå betydningen av et arbeidsmiljø skapt på dialog og respekt
 • bidra til å skape et ledelsesetos i utviklingen av en organisasjon
Kursets innhold

1. samling - Troverdighet og argumentasjon
Ethos, logos og pathos i retorikk
Troverdighet - ethos og autentisitet
Ethos og autoritet; ethos og heder; ethos og ekthet
Argumentasjon - det gode argumentet
Talen som ledelsesverktøy

2. samling - Stil og framføring
Stil og sjanger
Retoriske virkemidler: troper og figurer
Ledelse, metaforer og fortellinger
Ikke-verbal kommunikasjon og framføringsteknikk

3. samling - Krisekommunikasjon
Krisekommunikasjon
Kriseledelse
Konflikt og konfliktløsning

4. samling - Dialog og mellommenneskelig kommunikasjon
Dialog og gjensidig læring
Samtalestrategier i ledelseskommunikasjon
Enighet og konflikt i samtale

5. samling - Retorikk, kommunikasjon og ledelse
Retorikk og ledelse
Karisma, retorikk og ledelse
Visjoner og ledelse
Den autentiske lederen

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres over to semestre. Deltakerne blir påmeldt til undervisning i hvert semester, forelesningskurset i 1. semester heter BMP 2501 og i 2. semester BMP 2502. 

Programmet består av forelesninger, tekst analyse, verbal og ikke-verbal trening og formidling, å skrive en taletekst som skal holdes i klassen, gi og få tilbakemeldinger, å skrive en prosjektoppgave. Studentene skriver individuelle taletekster, formidler dem individuelt, men jobber i par med prosjektoppgaven. Prosjektoppgaven er en retorisk og/eller diskurs analyse av en selvvalgt tekst som skal godkjennes av faglærer. Gjennom hele programmet jobber studentene i grupper og trenes til å gi kritiske og konstruktive tilbakemeldinger til medstudenters innleveringer. Taletekst og prosjektarbeid innleveres en gang for tilbakemelding fra faglærer. I samling 1-2 jobber studentene med taleteksten, under veiledning; i samling 3-5 jobber de med prosjektoppgave, under veiledning. I samling 4 vies en dag til å trene talen for muntlig eksamen som holdes i samling 5. Forelesninger som gis av faglig stab tar utgangspunkt i pensum; forelesninger som gis av inviterte praktikere viser hvordan retorikk, dialog og kommunikasjon fungerer i praksis. Hjemmeeksamen tar utgangspunkt i den obligatoriske kurslitteraturen.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Prosessevaluering som teller 60% av totalkarakteren i kurset.
Prosessevaluering består av tre deler. Del 1-2 innleveres på gitt dato etter kursavslutning. Del 3 framføres og evalueres i samling 5.

 • Del 1: Prosjektoppgave. En analyse av en tekst som kan utføres individuelt eller i grupper på inntil to (2) personer. Valg av tekst godkjennes av faglærer. Analysen skal være på inntil 15 sider, eksklusive vedlegg. Teller 50% av prosessevalueringen.
 • Del 2: Utarbeide en taletekst (2 s.) om et selvvalgt tema relatert til et kommunikasjonsproblem eller en utfordring på studentens arbeidsplass. Oppgaven skrives individuelt, men studentene jobber i grupper. Tilbakemelding fra medstudenter og faglærer i løpet av samling 1-3. Teller 35% av prosessevalueringen. 
 • Del 3: Muntlig framføring (7min) av taleteksten foran klassen som publikum. Framføring og evaluering i samling 5. Teller 15% av prosessevalueringen.

 

I tillegg evalueres studentene med en fire (4) timers individuell, hjemmeeksamen, som teller 40% av totalkarakteren i kurset.

Ved kontinuering i prosessevaluering må alle delelementene gjennomføres på nytt.
Begge eksamener må være fullført og bestått for å få godkjent kurset.

Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper, men deltakerne bør ha yrkeserfaring.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
50
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 2)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosessevaluering som teller 60% av totalkarakteren i kurset.
Prosessevaluering består av tre deler. Del 1-2 innleveres på gitt dato etter kursavslutning. Del 3 framføres og evalueres i samling 5.

Del 1: Prosjektoppgave. En analyse av en tekst som kan utføres individuelt eller i grupper på inntil to (2) personer. Valg av tekst godkjennes av faglærer. Analysen skal være på inntil 15 sider, eksklusive vedlegg.
Eksamenskode: 
BMP 25003
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
35
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Del 2: Utarbeide en taletekst (2 s.) om et selvvalgt tema relatert til et kommunikasjonsproblem eller en utfordring på studentens arbeidsplass. Oppgaven skrives individuelt, men studentene jobber i grupper. Tilbakemelding fra medstudenter og faglærer i løpet av samling 1-3.
Eksamenskode: 
BMP 25003
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Aktivitet
Vurderingsform: 
Presentasjon
Vekting: 
15
Gruppering: 
Individuell
Kommentar: 
Del 3: Muntlig framføring (7min) av taleteksten foran klassen som publikum. Framføring og evaluering i samling 5.
Eksamenskode: 
BMP 25003
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
4 Time(r)
Kommentar: 
Individuell hjemmeeksamen som teller 40% for å oppnå godkjent karakter i kurset BMP 2500, 30 studiepoeng
Eksamenskode: 
BMP 25004
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Prosessevaluering
Karakterskala: 
ECTS
Total vekting: 
140
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.