BMP 2500 Retorikk, kommunikasjon og ledelse

BMP 2500 Retorikk, kommunikasjon og ledelse

Kurskode: 
BMP 2500
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Maria Isaksson
Kursnavn på engelsk: 
Rhetoric, Communication and Management
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
BMP 2501
BMP 2502
Introduksjon

Dette bachelorprogrammet formidler en helhetlig tilnærming til kommunikasjon i ledelse.
Deltakerne vil få kunnskap om hvordan kommunikasjon er essensen i det å lede mennesker.
I moderne kunnskapsorganisasjoner søker ansatte mer enn økonomisk trygghet, de søker en meningsfull jobb. Det er lederens oppgave å skape og formidle denne meningen. Programmet fokuserer derfor på ledelse som en meningsskapende aktivitet, og på lederens evne til å skape engasjement og identifikasjon gjennom slike ting som historiefortelling og symboler. Videre er en god leder en god lytter. Vi arbeider derfor også med kommunikasjon som samhandling, der lederens oppgave er å tilrettelegge for dialog og gjensidig læring mellom ulike aktører.
Retorikk har historisk sett vært ledelsesfag nummer en, med en velutviklet teori om formidling og argumentasjon. Denne tradisjonen føres her videre i kombinasjon med andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige kommunikasjonsteorier. Det legges stor vekt på å se teoretiske modeller i lys av praktisk anvendelse gjennom erfaringsdeling og praktiske øvelser.

Kunnskapsmål

I henhold til følgende mål for teoretisk kunnskap skal studentene etter endt kurs ha:

 • grunnleggende kunnskap om retorisk teori og terminologi
 • grunnleggende kunnskap om sentrale begreper i kommunikasjon
 • kjennskap om relevant forskning innenfor retorikk, kommunikasjon og ledelse
 • forståelse for språk, stil og samhandling som tar sikte på overbevisning i tale og tekst
 • innsikt i innvirkningen av retorikk og dialog på arbeidsplassen
Ferdighetsmål

I henhold til følgende mål for ferdigheter skal studentene etter endt kurs ha:

 • retoriske ferdigheter relevant for kommunikasjon på arbeidsplassen og andre sammenheng der budskap skal presenteres. De skal ha evne til å:
 • fremstille en sak klart og forståelig
 • planlegge, utvikle og holde en tale eller presentasjon
 • argumentere effektivt og troverdig
 • konstruere sin talerrolle i henhold til konteksten
 • engasjere sitt publikum i tale og tekst
 • gjennomføre retorisk analyse for å evaluere hvordan taler, tekst og tilhørere samhandler og påvirker helheten
 • påvise dialogisk innsikt og ferdigheter
Holdningsmål

I henhold til følgende mål for holdninger skal studentene etter endt kurs kunne:

 • identifisere god retorikk fra dårlig
 • forstå betydningen av meningsfull og effektiv språkbruk
 • forstå betydningen av et arbeidsmiljø skapt på dialog og respekt
 • bidra til å skape et ledelsesetos i utviklingen av en organisasjon
Kursets innhold

1. samling - Troverdighet og argumentasjon
Ethos, logos og pathos i retorikk
Troverdighet - ethos og autentisitet
Ethos og autoritet; ethos og heder; ethos og ekthet
Argumentasjon - det gode argumentet
Talen som ledelsesverktøy

2. samling - Stil og framføring
Stil og sjanger
Retoriske virkemidler: troper og figurer
Ledelse, metaforer og fortellinger
Ikke-verbal kommunikasjon og framføringsteknikk

3. samling - Krisekommunikasjon
Krisekommunikasjon
Kriseledelse
Konflikt og konfliktløsning

4. samling - Dialog og mellommenneskelig kommunikasjon
Dialog og gjensidig læring
Samtalestrategier i ledelseskommunikasjon
Enighet og konflikt i samtale
Kultur og kommunikasjon

5. samling - Retorikk, kommunikasjon og ledelse
Retorikk og ledelse
Karisma, retorikk og ledelse
Visjoner og ledelse
Den autentiske lederen

Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres over to semestre. Deltakerne blir påmeldt til undervisning i hvert semester, forelesningskurset i 1. semester heter BMP 2501 og i 2. semester BMP 2502. 

Programmet består av forelesninger, tekst analyse, verbal og ikke-verbal trening og formidling, å skrive en taletekst som skal holdes i klassen, gi og få tilbakemeldinger, å skrive en prosjektoppgave. Studentene skriver individuelle taletekster, formidler dem individuelt, men jobber i par med prosjektoppgaven. Prosjektoppgaven er en retorisk og/eller diskurs analyse av en selvvalgt tekst som skal godkjennes av faglærer. Gjennom hele programmet jobber studentene i grupper og trenes til å gi kritiske og konstruktive tilbakemeldinger til medstudenters innleveringer. Taletekst og prosjektarbeid innleveres en gang for tilbakemelding fra faglærer. I samling 1-2 jobber studentene med taleteksten, under veiledning; i samling 3-5 jobber de med prosjektoppgave, under veiledning. I samling 4 vies en dag til å trene talen for muntlig eksamen som holdes i samling 5. Forelesninger som gis av faglig stab tar utgangspunkt i pensum; forelesninger som gis av inviterte praktikere viser hvordan retorikk, dialog og kommunikasjon fungerer i praksis. Hjemmeeksamen tar utgangspunkt i den obligatoriske kurslitteraturen.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Prosessevaluering som teller 60% av totalkarakteren i kurset.
Prosessevaluering består av tre deler. Del 1-2 innleveres på gitt dato etter kursavslutning. Del 3 framføres og evalueres i samling 5.

 • Del 1: Prosjektoppgave. En analyse av en tekst som kan utføres individuelt eller i grupper på inntil to (2) personer. Valg av tekst godkjennes av faglærer. Analysen skal være på inntil 15 sider, eksklusive vedlegg. Teller 50% av prosessevalueringen.
 • Del 2: Utarbeide en taletekst (2 s.) om et selvvalgt tema relatert til et kommunikasjonsproblem eller en utfordring på studentens arbeidsplass. Oppgaven skrives individuelt, men studentene jobber i grupper. Tilbakemelding fra medstudenter og faglærer i løpet av samling 1-3.
 • Del 3: Muntlig framføring (7min) av taleteksten foran klassen som publikum. Framføring og evaluering i samling 5.

Del 2-3 teller 50% av prosessevalueringen.

I tillegg evalueres studentene med en fire (4) timers individuell, hjemmeeksamen, som teller 40% av totalkarakteren i kurset.

Ved kontinuering i prosessevaluering må alle delelementene gjennomføres på nytt.
Begge eksamener må være fullført og bestått for å få godkjent kurset.

Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper, men deltakerne bør ha yrkeserfaring.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
50
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 2)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosessevaluering som teller 60% av totalkarakteren i kurset.
Prosessevaluering består av tre deler. Del 1-2 innleveres på gitt dato etter kursavslutning. Del 3 framføres og evalueres i samling 5.

Del 1: Prosjektoppgave. En analyse av en tekst som kan utføres individuelt eller i grupper på inntil to (2) personer. Valg av tekst godkjennes av faglærer. Analysen skal være på inntil 15 sider, eksklusive vedlegg. Teller 50% av prosessevalueringen.
Eksamenskode: 
BMP 25003
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
35
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Del 2: Utarbeide en taletekst (2 s.) om et selvvalgt tema relatert til et kommunikasjonsproblem eller en utfordring på studentens arbeidsplass. Oppgaven skrives individuelt, men studentene jobber i grupper. Tilbakemelding fra medstudenter og faglærer i løpet av samling 1-3.
Eksamenskode: 
BMP 25003
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Aktivitet
Vurderingsform: 
Presentasjon
Vekting: 
15
Gruppering: 
Individuell
Kommentar: 
Del 3: Muntlig framføring (7min) av taleteksten foran klassen som publikum. Framføring og evaluering i samling 5.
Eksamenskode: 
BMP 25003
Karakterskala: 
Poengskala som leder til ECTS bokstavkarakter
Kontinuasjon: 
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
4 Time(r)
Kommentar: 
Individuell hjemmeeksamen som teller 40% for å oppnå godkjent karakter i kurset BMP 2500, 30 studiepoeng
Eksamenskode: 
BMP 25004
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Prosessevaluering
Karakterskala: 
ECTS
Total vekting: 
140
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 30 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 800 timer.