BMP 2500 Retorikk, kommunikasjon og ledelse

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

BMP 2500 Retorikk, kommunikasjon og ledelse


Kursansvarlig
Maria Isaksson

Institutt
Institutt for kommunikasjon og kultur

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
30

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette bachelorprogrammet formidler en helhetlig tilnærming til kommunikasjon i ledelse.
Deltakerne vil få kunnskap om hvordan kommunikasjon er essensen i det å lede mennesker.

I moderne kunnskapsorganisasjoner søker ansatte mer enn økonomisk trygghet, de søker en meningsfull jobb. Det er lederens oppgave å skape og formidle denne meningen. Programmet fokuserer derfor på ledelse som en meningsskapende aktivitet, og på lederens evne til å skape engasjement og identifikasjon gjennom slike ting som historiefortelling og symboler. Videre er en god leder en god lytter. Vi arbeider derfor også med kommunikasjon som samhandling, der lederens oppgave er å tilrettelegge for dialog og gjensidig læring mellom ulike aktører.
Retorikk har historisk sett vært ledelsesfag nummer en, med en velutviklet teori om formidling og argumentasjon. Denne tradisjonen føres her videre i kombinasjon med andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige kommunikasjonsteorier. Det legges stor vekt på å se teoretiske modeller i lys av praktisk anvendelse gjennom erfaringsdeling og praktiske øvelser.

Læringsmål
I henhold til følgende mål for teoretisk kunnskap skal studentene etter endt kurs ha:

 • grunnleggende kunnskap om retorisk teori og terminologi
 • grunnleggende kunnskap om sentrale begreper i kommunikasjon
 • kjennskap om relevant forskning innenfor retorikk, kommunikasjon og ledelse
 • forståelse for språk, stil og samhandling som tar sikte på overbevisning i tale og tekst
 • innsikt i innvirkningen av retorikk og dialog på arbeidsplassen

I henhold til følgende mål for ferdigheter skal studentene etter endt kurs ha:
 • retoriske ferdigheter relevant for kommunikasjon på arbeidsplassen og andre sammenheng der budskap skal presenteres. De skal ha evne til å:
 • fremstille en sak klart og forståelig
 • planlegge, utvikle og holde en tale eller presentasjon
 • argumentere effektivt og troverdig
 • konstruere sin talerrolle i henhold til konteksten
 • engasjere sitt publikum i tale og tekst
 • gjennomføre retorisk analyse for å evaluere hvordan taler, tekst og tilhørere samhandler og påvirker helheten
 • påvise dialogisk innsikt og ferdigheter

I henhold til følgende mål for holdninger skal studentene etter endt kurs kunne:
 • identifisere god retorikk fra dårlig
 • forstå betydningen av meningsfull og effektiv språkbruk
 • forstå betydningen av et arbeidsmiljø skapt på dialog og respekt
 • bidra til å skape et ledelsesetos i utviklingen av en organisasjon

Forkunnskaper
Det kreves ingen spesielle forkunnskaper, men deltakerne bør ha yrkeserfaring.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Andersen, Øivind. 1995. I retorikkens hage. Universitetsforlaget. Kapitel 1-2, 5 og 7 (ca 100 sider)
Gabrielsen, Jonas, Tanja Juul Christiansen. 2010. Talens magt : indføring i mundtlig retorik. 2. udg. Reitzel. 191 s
Hoffman, Mary, F., Debra J. Ford. 2010. Organizational rhetoric : situations and strategies. Sage. 267/10
Johansen, Winni og Finn Frandsen. 2007. Krisekommunikation : når virksomhedens image og omdømme er truet. Samfundslitteratur. Kapitel 1-2, 4-5 (ca 200 sider)
Kjeldsen, Jens E. 2006. Retorikk i vår tid : en innføring i moderne retorisk teori. 2. utg. Spartacus. minus kap. 10
Noonan, William R. 2007. Discussing the undiscussable : a guide to overcoming defensive routines in the workplace. Wiley. Kap. 2 (ss 15-36), Kap. 6-9 (ss 101-173), Totalt: 93 sider.
Svennevig, Jan. 2009. Språklig samhandling : innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse. 2. utg. Landslaget for norskundervisning : Cappelen akademisk. Kap. 1-6, 185 s


Artikkelsamling:
Argyris, Chris.. 1991. Teaching smart people how to learn.. Harvard Business Review.. 10 sider
Czarniawska, Barbara. 1997. Narrating the organization : dramas of institutional identity. Chicago : University of Chicago Press. Kap. 2 i Narrating the organization. Dramas of institutional identity, s. 30-53
Denning, Stephen. 2004. Telling tales. Harvard Business Review. 7 sider
Gardner, Howard. 1995. Leading minds : an anatomy of leadership. New York : BasicBooks. Kap. 2: Human development and leadership, s. 22–40
Greene, Richard og Florie Brizel. 2001. Words That Shook the World: 100 Years of Unforgettable Speeches and Event. New York : Prentice Hall. John F. Kennedy: "Ich bin ein Berliner" (10 sider)
Isaksson, Maria. 2011. Talets gyllene ögonblick. Retorik för fest och politik - en norsk och amerikansk fallstudie. Sundnes Drønen, T., Fretheim K. & Skjortnes, M. (red.). Forståelsens gylne øyeblikk. Festskrift til Øyvind Dahl. Trondheim: Tapir.. 13
Johansen, Anders & Kjeldsen, Jens (red.). 2005. Virksomme ord. Politiske taler 1814-2005.. 1. Oslo: Universitetsforlaget. Gunnar Stålsett: Ved et vendepunkt (4 sider)


Anbefalt litteratur
Bøker:
Aristoteles. 2006. Retorikk. Vidarforlaget
Berge, Bjørn Magnus. 2013. Talens makt - maktens taler. Cappelen Damm. 497 s.
Johansen, Anders. 2002. Talerens troverdighet : tekniske og kulturelle betingelser for politisk retorikk. Universitetsforlaget


Emneoversikt
1. samling - Troverdighet og argumentasjon
Ethos, logos og pathos i retorikk
Troverdighet - ethos og autentisitet
Ethos og autoritet; ethos og heder; ethos og ekthet
Argumentasjon - det gode argumentet
Talen som ledelsesverktøy

2. samling - Stil og framføring
Stil og sjanger
Retoriske virkemidler: troper og figurer
Ledelse, metaforer og fortellinger
Ikke-verbal kommunikasjon og framføringsteknikk

3. samling - Krisekommunikasjon
Krisekommunikasjon
Kriseledelse
Konflikt og konfliktløsning

4. samling - Dialog og mellommenneskelig kommunikasjon
Dialog og gjensidig læring
Samtalestrategier i ledelseskommunikasjon
Enighet og konflikt i samtale
Kultur og kommunikasjon

5. samling - Retorikk, kommunikasjon og ledelse
Retorikk og ledelse
Karisma, retorikk og ledelse
Visjoner og ledelse

Den autentiske lederen

Dataverktøy
itslearning.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres over to semestre. Deltakerne blir påmeldt til undervisning i hvert semester, forelesningskurset i 1. semester heter BMP 2501 og i 2. semester BMP 2502.

Programmet består av forelesninger, tekst analyse, verbal og ikke-verbal trening og formidling, å skrive en taletekst som skal holdes i klassen, gi og få tilbakemeldinger, å skrive en prosjektoppgave. Studentene skriver individuelle taletekster, formidler dem individuelt, men jobber i par med prosjektoppgaven. Prosjektoppgaven er en retorisk og/eller diskurs analyse av en selvvalgt tekst som skal godkjennes av faglærer. Gjennom hele programmet jobber studentene i grupper og trenes til å gi kritiske og konstruktive tilbakemeldinger til medstudenters innleveringer. Taletekst og prosjektarbeid innleveres en gang for tilbakemelding fra faglærer. I samling 1-3 jobber studentene med taleteksten, under veiledning; i samling 3-5 jobber de med prosjektoppgave, under veiledning. I samling 4 vies en dag til å trene talen for muntlig eksamen som holdes i samling 5. Forelesninger som gis av faglig stab tar utgangspunkt i pensum; forelesninger som gis av inviterte praktikere viser hvordan retorikk, dialog og kommunikasjon fungerer i praksis. Skoleeksamen tar utgangspunkt i den obligatoriske kurslitteraturen.Eksamen
Prosessevaluering som teller 60% av totalkarakteren i kurset.
Prosessevaluering består av tre deler. Del 1-2 innleveres på gitt dato etter kursavslutning. Del 3 framføres og evalueres i samling 5.

Del 1: Prosjektoppgave. En analyse av en tekst som kan utføres individuelt eller i grupper på inntil to (2) personer. Valg av tekst godkjennes av faglærer. Analysen skal være på inntil 20 sider, eksklusive vedlegg. Teller 30% av totalkarakteren i kurset.
Del 2: Utarbeide en taletekst (2 s.) om et selvvalgt tema relatert til et kommunikasjonsproblem eller en utfordring på studentens arbeidsplass. Oppgaven skrives individuelt, men studentene jobber i grupper. Tilbakemelding fra medstudenter og faglærer i løpet av samling 1-3.
Del 3: Muntlig framføring (7min) av taleteksten foran klassen som publikum. Framføring og evaluering i samling 5.
Del 2-3 teller 30% av totalkarakteren i kurset.

I tillegg evalueres studentene med en fem (5) timers individuell, skriftlig eksamen. Teller 40 % av totalkarakteren i kurset.


Eksamenskode(r)
BMP 25003 -prosessevaluering som teller 60% for å oppnå godkjent karakter i kurset BMP 2500, 30 studiepoeng.
BMP 25004 - individuell skriftlig eksamen som teller 40% for å oppnå godkjent karakter i kurset BMP 2500, 30 studiepoeng.
Begge eksamener må være fullført og bestått for å få godkjent kurset.


Hjelpemidler til eksamen
Ingen hjelpemidler tillatt på skriftlig eksamen.

Kontinuasjon
Ved neste ordinære eksamensgjennomføring.
Ved kontinuering i prosessevaluering må alle delelementene gjennomføres på nytt.
Begge eksamener må være fullført og bestått for å få godkjent kurset.


Tilleggsinformasjon