BMP 2500 Retorikk, kommunikasjon og ledelse

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

BMP 2500 Retorikk, kommunikasjon og ledelse


Kursansvarlig
Maria Isaksson

Institutt
Institutt for kommunikasjon - kultur og språk

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
30

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette Bachelor-programmet formidler en helhetlig tilnærming til kommunikasjon i ledelse. Deltakerne vil få kunnskap om hvordan kommunikasjon er essensen i det å lede mennesker.
I moderne kunnskapsorganisasjoner søker ansatte mer enn økonomisk trygghet, de søker en meningsfull jobb. Det er lederens oppgave å skape og formidle denne meningen. Programmet fokuserer derfor på ledelse som en meningsskapende aktivitet, og på lederens evne til å skape engasjement og identifikasjon gjennom slike ting som historiefortelling og symboler. Videre er en god leder en god lytter. Vi arbeider derfor også med kommunikasjon som samhandling, der lederens oppgave er å tilrettelegge for dialog og gjensidig læring mellom ulike aktører.
Retorikk har historisk sett vært ledelsesfag nummer en, med en velutviklet teori om formidling og argumentasjon. Denne tradisjonen føres her videre i kombinasjon med andre humanistiske og samfunnsvitenskapelige kommunikasjonsteorier. Det legges stor vekt på å se teoretiske modeller i lys av praktisk anvendelse gjennom erfaringsdeling og praktiske øvelser.

Læringsmål
I henhold til følgende mål for teoretisk kunnskap skal studentene etter endt kurs ha:

 • grunnleggende kunnskap om retorisk teori og terminologi
 • grunnleggende kunnskap om sentrale begreper i kommunikasjon
 • kjennskap om relevant forskning innenfor retorikk, kommunikasjon og ledelse
 • forståelse for språk, stil og samhandling som tar sikte på overbevisning i tale og tekst
 • innsikt i innvirkningen av retorikk og dialog på arbeidsplassen

I henhold til følgende mål for ferdigheter skal studentene etter endt kurs ha:
 • retoriske ferdigheter relevant for kommunikasjon på arbeidsplassen og andre sammenheng der budskap skal presenteres. De skal ha evne til å:
 • fremstille en sak klart og forståelig
 • planlegge, utvikle og holde en tale eller presentasjon
 • argumentere effektivt og troverdig
 • konstruere sin talerrolle i henhold til konteksten
 • engasjere sitt publikum i tale og tekst
 • gjennomføre retorisk analyse for å evaluere hvordan taler, tekst og tilhørere samhandler og påvirker helheten
 • påvise dialogisk innsikt og ferdigheter

I henhold til følgende mål for holdninger skal studentene etter endt kurs kunne:
 • identifisere god retorikk fra dårlig
 • forstå betydningen av meningsfull og effektiv språkbruk
 • forstå betydningen av et arbeidsmiljø skapt på dialog og respekt
 • bidra til å skape et ledelsesetos i utviklingen av en organisasjon

Forkunnskaper
Det kreves ingen spesielle forkunnskaper, men deltakerne bør ha yrkeserfaring.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Andersen, Øivind. 1995. I retorikkens hage. Universitetsforlaget. Kapitel 1-2, 5 og 7 (ca 100 sider)
Gabrielsen, Jonas, Tanja Juul Christiansen. 2010. Talens magt : indføring i mundtlig retorik. 2. udg. Reitzel. 191
Isaacs, William. 1999. Dialogue and the art of thinking together : a pioneering approach to communicating in business and in life. Currency. Utdrag, ca. 200 s
Johansen, Winni og Finn Frandsen. 2007. Krisekommunikation : når virksomhedens image og omdømme er truet. Samfundslitteratur. Kapitel 1-2, 4-5 (ca 200 sider)
Kjeldsen, Jens E. 2006. Retorikk i vår tid : en innføring i moderne retorisk teori. 2. utg. Spartacus. minus kap. 10
Svennevig, Jan. 2009. Språklig samhandling : innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse. 2. utg. Landslaget for norskundervisning : Cappelen akademisk. Kap. 1-6, 185 s
Tietze, Susanne,Gill Musson, Laurie Cohen. 2003. Understanding organizations through language. Sage. 180 s.


Artikkelsamling:
Argyris, Chris.. 1991. Teaching smart people how to learn.. Harvard Business Review.. 10 sider
Brønn, Peggy og Roberta Wiig, red. 2005. Corporate communication : a strategic approach to building reputation. 2. utg. Oslo: Gyldendal akademisk. kap. 9, 20 s.
Czarniawska, Barbara. 1997. Narrating the organization : dramas of institutional identity. Chicago : University of Chicago Press. Kap. 2 i Narrating the organization. Dramas of institutional identity, s. 30-53
Denning, Stephen. 2004. Telling tales. Harvard Business Review. 7 sider
Gardner, Howard. 1995. Leading minds : an anatomy of leadership. New York : BasicBooks. Kap. 2: Human development and leadership, s. 22–40
Greene, Richard og Florie Brizel. 2001. Words That Shook the World: 100 Years of Unforgettable Speeches and Event. New York : Prentice Hall. John F. Kennedy: "Ich bin ein Berliner" (10 sider)
Johansen, Anders & Kjeldsen, Jens (red.). 2005. Virksomme ord. Politiske taler 1814-2005.. 1. Oslo: Universitetsforlaget. Gunnar Stålsett: Ved et vendepunkt (4 sider)


Anbefalt litteratur
Bøker:
Aristoteles. 2006. Retorikk. Vidarforlaget
Bakken, Tore. 2006. Risikokommunikasjon : en analytisk tilnærming til studiet av matsikkerhet. Unipub
Hargie, Owen and David Dickson. 2011. Skilled interpersonal communication : research, theory, and practice. 5th ed. Routledge
Johansen, Anders. 2002. Talerens troverdighet : tekniske og kulturelle betingelser for politisk retorikk. Universitetsforlaget
Platon. 1999. Samlede verker : Bind 1: Forsvarstalen. Vidarforlagets Kulturbibliotek


Emneoversikt
1. samling - Troverdighet og argumentasjon
Ethos, logos og pathos i retorikk
Troverdighet - ethos og autentisitet
Ethos og autoritet; ethos og heder; ethos og ekthet
Argumentasjon - det gode argumentet
Talen som ledelsesverktøy

Obligatorisk litteratur:
Andersen, Øivind. 2007. I retorikkens hage. 6. Oslo: Universitetsforlaget. Kapitel 1-2, 5.
Kennedy, John F. "Ich bin ein Berliner". I Greene, Richard og Florie Brizel. 2001. Words That Shook the World: 100 Years of Unforgettable Speeches and Event. New York : Prentice Hall. 10 s.
Kjeldsen, Jens E. 2006. Retorikk i vår tid: En innføring i moderne retorisk teori. Oslo: Spartacus forlag. (minus kap. 10)
Stålsett, Gunnar: Ved et vendepunkt. I Johansen, Anders & Kjeldsen, Jens. 2005. Virksomme ord. Politiske taler 1814-2005. Oslo: Universitetsforlaget. 4 s.

2. samling - Stil og framføring
Stil og sjanger
Retoriske virkemidler: troper og figurer
Ledelse, metaforer og fortellinger
Ikke-verbal kommunikasjon og framføringsteknikk

Obligatorisk litteratur:
Czarniawska, Barbara. 1997. Narrating the organization: dramas of institutional identity. Chicago: University of Chicago Press. Kap. 2 i Narrating the organization. Dramas of institutional identity, s. 30-53.
Denning, Stephen. 2004. Telling tales. Harvard Business Review. 7 s.
Gardner, Howard. 1995. Leading minds : an anatomy of leadership. New York : BasicBooks. Kap. 2: Human development and leadership, s. 22–40.

Gabrielsen, Jonas og Tanja Juul Christiansen. 2010. (2. utgave). Talens magt. Indføring i mundtlig retorik. København: Hans Reitzels Forlag. 191 s.

3. samling - Språk, kommunikasjon og ledelse
Mening og ledelse
Språk og virkelighet
Språk og makt
Kultur og kommunikasjon

Obligatorisk litteratur:
Andersen, Øivind. 2007. I retorikkens hage. 6. Oslo: Universitetsforlaget. Kapitel 7.
Svennevig, Jan. 2001. Språklig samhandling: Innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse. Oslo: Cappelen Akademisk. Kap. 1-3, og 6. 110 s.
Tietze, Susanne, Laurie Cohen og Gill Musson. 2003. Understanding organizations through language. London: Sage. 180 s.


4. samling - Dialog og mellommenneskelig kommunikasjon
Dialog og sosiale relasjoner
Samtalestrategier i ledelseskommunikasjon
Enighet og konflikt i samtale
Dialog og gjensidig læring

Obligatorisk litteratur:
Argyris, Chris.1991. Teaching smart people how to learn.Harvard Business Review. 10 s.
Wiig, Roberta. 2005. I Brønn, Peggy og Roberta Wiig (red.) 2005. Corporate communication: A strategic approach to building reputation. 2. utg. Oslo: Gyldendal akademisk. Kap. 9. 20 s.

Isaacs, William. 1999. Dialogue and the art of thinking together. New York: Currency. Kap. 1-8. 202 s.
Svennevig, Jan. 2001. Språklig samhandling: Innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse. Oslo: Cappelen Akademisk. Kap. 4-5. 75 s.

5. samling - Kommunikasjon og samfunn
Paradokser i kommunikasjon
Konflikt og konfliktløsning i samhandlingssystemer
Krisekommunikasjon

Obligatorisk litteratur:
Johansen, Winni og Finn Frandsen. 2007. Krisekommunikation. Når virksomhedens image og omdømme er truet. Forlaget Samfundslitteratur. Kap. 1-2, 4-5. Ca 200 s.


Dataverktøy
itslearning.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 150 undervisningstimer over to semestre. Deltakerne blir påmeldt til undervisning i hvert semester, forelesningskurset i 1. semester heter BMP 2501 og i 2. semester BMP 2502.


Eksamen
Prosessevaluering som teller 60% av totalkarakteren i kurset.
Prosessevaluering består av tre deler. Del 1-2 innleveres på gitt dato etter kursavslutning. Del 3 framføres og evalueres i samling 5.

Del 1: En analyse av en tekst som kan utføres individuelt eller i grupper på inntil to (2) personer. Valg av tekst godkjennes av faglærer. Analysen skal være på inntil 20 sider, eksklusive vedlegg. Teller 30% av totalkarakteren i kurset.
Del 2: Utarbeide en taletekst (2 s.) om et selvvalgt tema relatert til et kommunikasjonsproblem eller en utfordring på studentens arbeidsplass. Oppgaven skrives individuelt, men studentene jobber i grupper. Tilbakemelding fra medstudenter og faglærer i løpet av samling 1-3.
Del 3: Muntlig framføring (7min) av taleteksten foran klassen som publikum. Framføring og evaluering i samling 5.
Del 2-3 teller 30% av totalkarakteren i kurset.

I tillegg evalueres studentene med en fem (5) timers individuell, skriftlig eksamen. Teller 40 % av totalkarakteren i kurset.


Eksamenskode(r)
BMP 25003 -prosessevaluering som teller 60% for å oppnå godkjent karakter i kurset BMP 2500, 30 studiepoeng.
BMP 25004 - individuell skriftlig eksamen som teller 40% for å oppnå godkjent karakter i kurset BMP 2500, 30 studiepoeng.
Begge eksamener må være fullført og bestått for å få godkjent kurset.


Hjelpemidler til eksamen
Ingen hjelpemidler tillatt på skriftlig eksamen.

Kontinuasjon
Ved neste ordinære eksamensgjennomføring.
Ved kontinuering i prosessevaluering må alle delelementene gjennomføres på nytt.
Begge eksamener må være fullført og bestått for å få godkjent kurset.


Tilleggsinformasjon