BIK 2003 Personalledelse

BIK 2003 Personalledelse

Kurskode: 
BIK 2003
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Mads Nordmo Arnestad
Kursnavn på engelsk: 
Human Resource Management
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Våre ansatte er vår viktigste ressurs er en påstand vi ofte møter. Hva betyr det og hvordan synliggjøres og tilrettelegges det for dette i organisasjoner? Kurset skal gi oversikt over personaladministrasjon og personalledelse, HRs oppgaver og ansvar i dagens arbeidsliv. Dette inkluderer ledelse på alle nivåer. Videre vil kriterier for det gode arbeidsmiljø, for personalpolitikk, rekruttering, motivasjon, læring og trening, samt holdninger være sentrale temaer. Kurset inkluderer også lover, samfunnsforhold og arbeidsrett.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Ha tilegnet seg en oversikt over viktige prinsipper og oppgaver innen personalledelse
 • Ha fått kunnskap om hvilke HR-aktiviteter som er positivt relatert til organisatorisk effektivitet, og hvordan planlegge, utforme og implementere slike HR-aktiviteter
 • Ha kunnskap om relevante lover, avtaleverk og samfunnsforhold som påvirker ledelse av medarbeidere.
Ferdighetsmål

Etter fullført kurs skal studenten:

 • Ha blitt mer bevisst sin rolle som personalleder og/eller HR-ansvarlig og hvordan HR-ledelse best kan påvirke organisatoriske resultater.
 • Kunne ta i bruk viktige prinsipper og verktøy som gjennomgås når man etter fullført kurs utøver personalledelse
Generell kompetanse

Se verdien i å kunne videreutvikle seg som HR-leder og/eller som ansvarlig for HR-aktiviteter i en organisasjon
Se potensiale og utviklingsmuligheter for den enkelte medarbeider og organisasjonen som helhet

Kursets innhold
 • Prinsipper og praksis i moderne personalledelse
 • Personalfunksjonens utvikling
 • Personalpolitikk
 • Læring, kompetanse og karriereutvikling
 • Lønn og belønning
 • Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse
 • Medarbeidersamtaler
 • Rekruttering av medarbeidere
 • Sosiale ytelser
 • Etikk, arbeidsrett og personalledelse
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 28 "vanlige" undervisningstimer. I tillegg er det aktiviteter utenfor klasserom som webinarer, videoforelesinger, selvstudier, forberedelse til forelesinger, oppgaveløsning og bruk av andre online ressurser. Kurset avsluttes med en individuell 3 timers skoleeksamen som teller 100% for å oppnå karakter.

Som en del av læringsprosessen, skal deltakerne bidra med et innlegg på BIs læringsplattform fra et nærmere definert emne.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

 

Covid-19
Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Det anbefales grunnleggende kunnskaper og/eller erfaring innen organisasjon og ledelse.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • Bok: Storeng, N.H. og Beck, T.H. og Due Lund, A. Arbeidsrett. Cappelen Akademisk Forlag.
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
3 timers individuell skoleeksamen.
Eksamenskode: 
BIK 20031
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
169 Time(r)
Undervisning og andre aktiviteter utenfor klasserom: Webinarer, videoforelesinger, selvstudier, forberedelse til forelesinger, oppgaveløsning og bruk av andre online ressurser.
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.