BIK 2003 Personalledelse

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

BIK 2003 Personalledelse


Kursansvarlig
Cathrine Filstad

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Våre ansatte er vår viktigste ressurs” er en påstand vi ofte møter. Hva betyr det og hvordan synliggjøres og tilrettelegges for dette i organisasjonen? Kurset skal gi oversikt over personaladministrasjon, personalledelse og HRs oppgaver og ansvar i dagens arbeidsliv. Dette inkluderer ledelse på alle nivåer. Kriterier for det gode arbeidsmiljø, personalpolitikk, rekrutteringspolitikk, motivasjon, kunnskapsmål, læring, holdninger og trening vil være sentrale temaer i kurset. Kurset inkluderer også lover, avtaler, samfunnsforhold og arbeidsrett.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene:

 • Ha tilegnet seg en oversit over viktige prinsipper og oppgaver i moderne personalledelse
 • Ha opparbeidet kunnskap om ulike ledelsesverktøy i personalledelse
 • Ha kunnskap om relevante lov- , avtaleverk og samfunnsforhold som påvirker ledelse av medarbeidere.

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne:
 • Være mer bevisst sin egen atferd som personalleder
 • Ta i bruk verktøy som gjennomgås i kurset ved utøvelse av personalledelse

Holdningsmål
 • Se verdien i å kunne videreutvikle seg som leder
 • Se potensialet i å utnytte styrker og se utviklingsmuligheter for den enkelte medarbeider og organisasjonen som helhet.

Forkunnskaper
Det anbefales grunnleggende kunnskaper og/eller erfaring innen organisasjon og ledelse.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Einarsen, Ståle og Anders Skogstad, red. 2011. Det Gode arbeidsmiljø : krav og utfordringer. 2. utg. Fagbokforlaget. kapittel 6,7,9,10,11,12,14,16,17,18
Kuvaas, Bård og Anders Dysvik. 2012. Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser : evidensbasert HRM. 2. utg. Fagbokforlaget
Storeng, Nils H., Tom Henrik Beck og Arve Due Lund. 2015. Arbeidsrett. 9. utg. Cappelen Damm akademisk


Annet:
Bokkapitler fra følgende bøker - Publiseres på It's Learning:.
Mikkelsen og Laudal (red). 2014. Strategisk HRM1. Cappelen Damm Akademisk. Kap 2 (87-105)
Øyvind Kvalnes 2012. Etikk og Samfunnsansvar. Universitetsforlaget. Kap 3,4 og 5. (23-41).Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 • Prinsipper og praksis i moderne personalledelse
 • Personalfunksjonens utvikling
 • Personalpolitikk
 • Læring, kompetanse og karriereutvikling
 • Lønn og belønning
 • Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse
 • Medarbeidersamtaler
 • Rekruttering av medarbeidere
 • Sosiale ytelser
 • Etikk, arbeidsrett og personalledelse

Dataverktøy
itslearning

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 42 undevisningstimer, eller som nettstudium i kombinasjon med samlinger.
Som en del av læringsprosessen, skal deltakerne bidra med et innlegg på BIs læringsplattform fra et nærmere delfinert emne.


Eksamen
En 5-fem timers individuell skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
BIK 20031, 5-timers skriftlig eksamen. Eksamen teller 100% for å oppnå karakter i kurset BIK 2003, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Til eksamen er kun følgende bok tillatt som hjelpemiddel:
Storeng, N.H. og Beck, T.H. og Due Lund, A. 2015. Arbeidsrett. 9. utg. Cappelen Akademisk Forlag. (Alternativt kan 8. utgave fra 2012 benyttes).
Informasjon om bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen ligger på studentportalen @BI under eksamensinformasjon. Legg særlig merke til bestemmelser om henvisninger og notater i tekst. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


Kontinuasjon
Kontinuasjon ved neste gjennomføring av kurset.

Tilleggsinformasjon