BIK 2003 Personalledelse

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

BIK 2003 Personalledelse

Kursansvarlig
Cathrine Filstad

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Høst

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning

  Læringsmål
  Nye krav til dagens ledere. "Våre ansatte er vår viktigste ressurs" er en påstand vi ofte møter. Hvordan bidrar moderne ledelse til å synliggjøre dette? Kurset skal gi en oversikt over lederens oppgaver i dagens arbeidsliv. Holdninger, verdier, lover, avtaler og samfunnsforhold som påvirker ledelse av medarbeidere vil være sentrale temaer i kurset.
  Etter at kurset er avsluttet skal deltakerne :

  Kunnskapsmål :
  Ha tilegnet seg en oversikt over viktige prinsipper og oppgaver i moderne personalledelse
  Ha fått kunnskap om ulike ledelsesverktøy i personalledelse
  Ha kunnskap om relavente lov- , avtaleverk og samfunnsforhold som påvirker ledelse av medarbeidere.
  Ferdighetsmål :
  Bli mer bevisst sin egen adferd som personalleder
  Kunne ta i bruk verktøy som gjennomgås i kurset ved utøvelse av personalledelse
  Holdningsmål :
  Se verdien i å kunne videreutvikle seg som leder
  Se potensialet i å utnytte styrker og se utviklingsmuligheter for den enkelte medarbeider og organisasjonen som helhet

  Forkunnskaper
  ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse eller tilsvarende ( eller yrkeserfaring ).

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Kuvaas, Bård, red. 2012. Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser : evidensbasert HRM. 2. utg. Fagbokforlaget. Ny utgave ventet høst 2012
  Storeng, Nils H., Tom Henrik Beck og Arve Due Lund. 2012. Arbeidsrett. 8. utg. Cappelen Damm akademisk
  Ståle Einarsen og Anders Skogstad. 2011. Det Gode arbeidsmiljø : krav og utfordringer. 2.utg.. Fagbokforlaget. kapittel 6,9,10,11,12,14,16 og 17


  Annet:
  Bokkapitler fra følgende bøker - Publiseres på It's Learning:.
  Frode Nyeng. 2002. Etikk og økonomi - en innføring. Fagbokforlaget
  - Kapittel 22: Næringslivsetikk - ettertankens kontra følsomhetens etikk, 299-308.
  Grimsø, R.E. 2005. Personaladministrasjon. Teori og praksis. 4.utg. Gyldendal
  - Personaladministrasjon - fortid og fremtid (ss 30-39).
  - Organisasjon, administrasjon og personaladministrasjon (ss17-27)  Anbefalt litteratur

  Emneoversikt
  • Prinsipper og praksis i moderne personalledelse
  • Personalfunksjonens utvikling
  • Personalpolitikk
  • Læring, kompetanse og karriereutvikling
  • Lønn og belønning
  • Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse
  • Medarbeidersamtaler
  • Rekruttering av medarbeidere
  • Sosiale ytelser
  • Etikk, arbeidsrett og personalledelse

  Dataverktøy
  itslearning

  Læreprosess og tidsbruk
  Kurset gjennomføres med 45 kurstimer undervisning, der plenumsundervisning, case- og gruppearbeid, samt plenumsdiskusjoner inngår.
  Som en del av læringsprosessen, skal deltakerne bidra med et innlegg på BIs læringsplattform fra et nærmere delfinert emne.

  Studentenes tidsbruk på kurset illustreres i følgende tabell:
  Aktivitet
  Timebruk
  Deltagelse i undervisningen
  36
  Foreleserledet casearbeid i grupper og plenumsdiskusjoner
  9
  Forberedelse til forelesningene
  45
  Selvstudium og kollokvier
  105
  Eksamen
  5
  Anbefalt tidsbruk totalt
  200


   Eksamen
   En 5-fem timers individuell skriftlig eksamen.

   Eksamenskode(r)
   BIK 20031, 5-timers skriftlig eksamen. Eksamen teller 100% for å oppnå karakter i kurset BIK 2003, 7,5 studiepoeng.

   Hjelpemidler til eksamen
   Storeng, N.H., Beck, T.H. og Due Lund, A. 2012. Arbeidsrett. 8utg. Cappelen Akademisk Forlag. Vær oppmerksom på bestemmelser om henvisninger og notater i tekst som er tillatt som hjelpemiddel til eksamen. Følg link til @BI - https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Henvisninger-og-notater.aspx.

   Kontinuasjon
   Kontinuasjon ved neste gjennomføring av kurset.

   Tilleggsinformasjon