BØK 3628 Internkontroll og regnskapsorganisasjon - KONTINUASJONSEKSAMEN

BØK 3628 Internkontroll og regnskapsorganisasjon - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
BØK 3628
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Roy Kristen Kristensen
Tor Olav Nordtømme
Kursnavn på engelsk: 
Internal Control and Accounting Organisation - RE-SIT EXAMINIATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og adm. med regnskapsutdanning - Programkurs
Semester: 
2021 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2021 Høst
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset omhandler internkontroll som et av verktøyene for effektiv virksomhetsstyring og utfordringer knyttet til å etablere hensiktsmessige rutiner som ivaretar behovet for styring og kontroll, herunder etterlevelse av regulatoriske krav på alle relevante områder for virksomheten.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Kunnskap om COSO-modellen som et generelt rammeverk for internkontroll
 • Grunnleggende kunnskap om de mest relevante utfordringene knyttet til etterlevelse av lover og regler som omhandler bokføring og regnskap og andre viktige forhold for næringsdrivende og arbeidsgivere
 • Kunnskap om krav til sikkerhet og kontroller i IKT-systemer
 • Kunnskap om de mest sentrale virksomhetsrutiner og forretningsprosesser
 • Kunnskape om styrets, daglig leder og revisors rolle og ansvar knyttet til en virksomhet
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Identifisere, vurdere og forstå risiko, herunder risiko knyttet til virksomhetenes IKT-systemer
 • Lage hensiktsmessige rutiner for internkontroll som ivaretar både generelle og mer virksomhetsspesifikke problemstillinger
 • Utarbeide økonomirutiner som ivaretar bokføringsregelverkets krav
Generell kompetanse

Studentene skal etter endt kurs ha en stor forståelse for at internkontroll er et komplekst og virksomhetsspesifikt fagområde som krever som kunnskap om organisasjonskultur og ledelsesmessige utfordringer knyttet til styring av individuell og kollektiv atferd.

Kursets innhold
 • Internkontroll som en integrert del av virksomhetsstyringen
 • Overordnede målsettinger knyttet til drift, rapportering og etterlevelse
 • COSO-modellen
 • Kontrollmiljøet
 • Identfisering og vurdering av risiko
 • Hensiktsmessige kontrollaktiviteter
 • IT-relaterte kontrollaktiviteter
 • Hensiktsmessige rapporteringsrutiner og oppfølging av internkontrollsystemene
 • Etterlevelse av bokføringsregelverket
 • Annen relevant etterlevelsesproblematikk i næringslivet
 • Håndtering av IT-prosjekter
 • Hensiktsmessige økonomirutiner
 • Regnskapsføreren og controlleren som rådgiver
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Dette er et kurs som fra våren 2019 kun tilbys som et nettbasert kurs.  Det er ingen tradisjonell klasseromsundervisning, men bruk av videoer, webinarer, studieguide og diskusjonsforum.

Mye av læringen knyttes til fagoppgaveskriving i 4 uker. Skrivingen skjer under veiledning de to første ukene. Temaene vil innen være sentrale områder av bokføring og internkontroll, fortrinnsvis slike som er nye som følge av teknologisk utvikling eller endrede lover og regler. Teorigrunnlaget for skrivingen vil være kursets litteraturpensum, samt litteratur for tilgrensende fag som vil være nødvendig for en forsvarlig praktisk behandling av praktiske bokføringsutfordringer.

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kursets innhold og omfang er tilpasset anbefalt rammeplan fra UHR-ØA for Øk/Adm med profiering som regnskapsfører

Fra og med våren 2022 endres eksamensformen til

 1. En individuell fire timers midtsemestereksamen, teller 40% av endelig karakter. (BØK 36282).
 2. En gruppeoppgave over fire uker, teller 60% av endelig karakter. (BØK 36283). 

Det vil bli tilbudt kontinuasjonseksamen i den tidligere eksamensversjonen (BØK 36281) høsten 2021 og våren 2022.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse, BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse og BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring, eller tilsvarende kunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
4 Uke(r)
Eksamenskode: 
BØK36281
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
25 Time(r)
Ca. 15 temavideoer
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
40 Time(r)
Lærebok
Gruppearbeid / oppgaver
43 Time(r)
Oppgavesamling og innleveringsoppgaver
Eksamen
75 Time(r)
Arbeid med fagoppgaven.
Undervisning
8 Time(r)
To samlinger
Webinar
9 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.