BØK 3628 Regnskapsorganisasjon og IT

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

BØK 3628 Regnskapsorganisasjon og IT

Kursansvarlig
Svein A Løken, Roy Kristen Kristensen, Janicke L Rasmussen

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Vår

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Et moderne regnskapssystem skal produsere relevant og pålitelig økonomisk informasjon i tide og på en kostnadseffektiv måte. IKT påvirker sterkt utformingen av det tekniske regnskapssystemet og rutinene for bokføring. Bokføringen er omfattende regulert av bokføringsloven og forskrifter og bokføringen må skje innen legale rammer.

Læringsmål
Kunnskapsmål
 • Studenten skal gi dyp kunnskap om bokføringslovgivningen og kjenne de utfordringene som er behandlet i dokumentert god bokføringsskikk.
 • IKT påvirker sterkt utformingen av det tekniske bokføringssystemet og rutinene for bokføring. Studenten bør kjenne hvordan ulik utforming av tabeller, behandlingsregler og teknologi gir ulike muligheter og kostnader.
 • Studenten må kjenne forutsetningene for at regnskapsinformasjon er av ønsket kvalitet, herunder betydningen av autoriserte transaksjoner og bevis for at transaksjonene er autentiske.
 • Kjenne bokføringsreglene
 • Prinsipper for internkontroll

Ferdighetsmål
Studenten skal kunne redegjøre for hvordan regnskapsproduksjon foretas og være i stand til å behandle et praktisk regnskapsorganisasjonsproblem med utgangspunkt i teori for internkontroll og regnskapskvalitet.

Holdningsmål
Studentene skal bli bevisst på forutsetningene for at brukerne kan stole på økonomisk informasjon og ha reflektert over om dette er viktig.

Forkunnskaper
BØK 3411 Finans og økonomistyring I eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Moen, Tove-Gunn og Bjørgunn Havstein. 2009. Regnskapsorganisasjon : bokføring og intern kontroll. 5. utg. Cappelen akademisk forlag

Annet:
Materiale henvist til eller utlevert i forbindelse med forelesningene


Anbefalt litteratur
Bøker:
Moen, Tove-Gunn, Siri Helen Reidulff og Terje Tvedt. 2012. Bokføringsloven. 7. utg. Den norske revisorforening : DnR kompetanse

Emneoversikt
Tre områder:
(a) Bøkføringsregler
(b) Internkontroll
(c) Rasjonell bøkføring, systemer
 1. Et godt regnskapssystem – hva er det?
 2. Formelle krav, regnskapslov og bokføringsloven, god bokføringsskikk
 3. Intern kontroll, Coso og kontrollmiljø
 4. Regnskapssystem, oppbygning og sammenheng med forsystemer
 5. Risikovurdering og kontrolltiltak
 6. Regnskapsrutiner, roller og praktisk regnskapsarbeid
 7. IT-systemer og SQL: datafangst, registrering, tabeller og rapporter
 8. Sikre og pålitelige regnskapsdata. Oppbevaringsplikt for regnskapsmaterialet. Autentitetsbevis for elektronisk lagrede data.
 9. Automatisk utveksling av regnskapsdata. XML, banktransaksjoner og Altinn.
 10. Avslutninger: kortperiodiske og årlige avslutninger. Årsavslutningssystemer.

Dataverktøy
Nettleser gir tilgang til relevante systemer og verktøy. Den detaljerte planen som blir publisert på nett inneholder linker til foelesningsdokumentasjon og andre relevante kilder.

Læreprosess og tidsbruk
Undervisning i 28 timer.

Mye av læringen knyttes til fagoppgaveskriving i 4 uker. Skrivingen skjer under veiledning de to første ukene. Temaene vil innen være sentrale områder av bokføring og internkontroll, fortrinnsvis slike som er nye som følge av teknologisk utvikling eller endrede lover og regler. Teorigrunnlaget for skrivingen vil være kursets litteraturpensum, samt litteratur for tilgrensende fag som vil være nødvendig for en forsvarlig praktisk behandling av praktiske bokføringsutfordringer.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisning
28
Forberedelser til undervisning
10
Litteratur
60
Arbeide med fagoppgaven
102
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med fagoppgave over fire uker og det tilbys veiledning i løpet av de to første ukene. Oppgaven kan løses i grupper på 1-3 studenter. Enkeltkandidater kan bli innkalt til muntlig prøve som omhandler den innleverte skriftlige besvarelsen, og karakteren kan bli justert individuelt etter muntlig prøve.

  Eksamenskode(r)
  BØK 36281 - Fagoppgave teller 100% for å oppnå karakter i kurset BØK 3628 Regnskapsorganisasjon og IT, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjon tilbys ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon