BØK 3628 Regnskapsorganisasjon og IT

BØK 3628 Regnskapsorganisasjon og IT

Kurskode: 
BØK 3628
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Roy Kristen Kristensen
Tor Olav Nordtømme
Emnenavn på engelsk: 
Accounting - Structures and IT systems
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og adm. med regnskapsførerutdanning - Programkurs
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset omhandler internkontroll som et av verktøyene for effektiv virksomhetsstyring og utfordringer knyttet til å etablere hensiktsmessige økonomirutiner som ivaretar behovet for styring og kontroll, herunder etterlevelse av regulatoriske krav, først og fremst innen bokføringsregelverket.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Kunnskap om COSO-modellen som et generelt rammeverk for internkontroll
 • Grunnleggende kunnskap om bokføringsregelverket og andre regulatoriske forhold som påvirker rutiner for bokføring og regnskap
 • Kunnskap om krav til sikkerhet og kontroller i IKT-systemer
 • Kunnskap om de mest sentrale virksomhetsrutiner og forretningsprosesser
 • Kjenner styrets, daglig leder og revisors rolle og ansvar knyttet til en virksomhet
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Identifisere, vurdere og forstå risiko, herunder risiko knyttet til virksomhetenes IKT-systemer
 • Lage hensiktsmessige rutiner for internkontroll som ivaretar både generelle og mer virksomhetsspesifikke problemstillinger
 • Utarbeide økonomirutiner som ivaretar bokføringsregelverkets krav
Holdningsmål

Studentene skal etter endt kurs ha en stor forståelse for at internkontroll er et komplekst og virksomhetsspesifikt fagområde som krever som kunnskap om organisasjonskultur og ledelsesmessige utfordringer knyttet til styring av individuell og kollektiv atferd.

Kursets innhold
 • Internkontroll som en integrert del av virksomhetsstyringen
 • COSO-modellen
 • Risikostyring
 • Økonomisk kriminalitet
 • Bokføringsregelverket, inkl. de mest relevante bokføringsstandardene
 • Håndtering av merverdiavgift, lønn og lønnsrelaterte poster
 • Regnskapssystemenes oppbygging
 • Risiko i IKT-systemene
 • Hensiktsmessige regnskapsrutiner knyttet til ulike forretningsprosesser
Læreprosess og tidsbruk

Dette er et kurs som fra våren 2019 kun tilbys som et nettbasert kurs.  Det er ingen tradisjonell klasseromsundervisning, men bruk av videoer, webinarer, studieguide og diskusjonsforum.

Mye av læringen knyttes til fagoppgaveskriving i 4 uker. Skrivingen skjer under veiledning de to første ukene. Temaene vil innen være sentrale områder av bokføring og internkontroll, fortrinnsvis slike som er nye som følge av teknologisk utvikling eller endrede lover og regler. Teorigrunnlaget for skrivingen vil være kursets litteraturpensum, samt litteratur for tilgrensende fag som vil være nødvendig for en forsvarlig praktisk behandling av praktiske bokføringsutfordringer.

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kursets innhold og omfang er tilpasset anbefalt rammeplan fra NRØA for Øk/Adm med profiering som regnskapsfører

Forkunnskapskrav

BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse og BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse, eller tilsvarende

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BØK36281
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Nei4 Uke(r)Gruppe/Individuell (1 - 3)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:4 Uke(r)
Kommentar:
Eksamenskode: BØK36281
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
25 Time(r)
Ca. 13 temavideoer
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
40 Time(r)
Lærebok
Gruppearbeid / oppgaver
43 Time(r)
Oppgavesamling og innleveringsoppgaver
Eksamen
75 Time(r)
Arbeid med fagoppgaven.
Undervisning
8 Time(r)
To samlinger
Webinar
9 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.