BØK 3628 Regnskapsorganisasjon og IT

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

BØK 3628 Regnskapsorganisasjon og IT


Kursansvarlig
Roy Kristen Kristensen, Tor Olav Nordtømme, Svein A Løken

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og foretaksøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset omhandler internkontroll som et av verktøyene for effektiv virksomhetsstyring og utfordringer knyttet til å etablere hensiktsmessige økonomirutiner som ivaretar behovet for styring og kontroll, herunder etterlevelse av regulatoriske krav, først og fremst innen bokføringsregelverket.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Kunnskap om COSO-modellen som et generelt rammeverk for internkontroll
 • Grunnleggende kunnskap om bokføringsregelverket og andre regulatoriske forhold som påvirker rutiner for bokføring og regnskap
 • Kunnskap om krav til sikkerhet og kontroller i IKT-systemer
 • Kunnskap om de mest sentrale virksomhetsrutiner og forretningsprosesser
 • Kjenner styrets, daglig leder og revisors rolle og ansvar knyttet til en virksomhet

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne:
 • Identifisere, vurdere og forstå risiko, herunder risiko knyttet til virksomhetenes IKT-systemer
 • Lage hensiktsmessige rutiner for internkontroll som ivaretar både generelle og mer virksomhetsspesifikke problemstillinger
 • Utarbeide økonomirutiner som ivaretar bokføringsregelverkets krav

Holdningsmål
Studentene skal etter endt kurs ha en stor forståelse for at internkontroll er et komplekst og virksomhetsspesifikt fagområde som krever som kunnskap om organisasjonskultur og ledelsesmessige utfordringer knyttet til styring av individuell og kollektiv atferd.

Forkunnskaper
Grunnleggende kunnskaper i Finans og økonomistyring I eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Moen, Tove-Gunn og Bjørgunn Havstein. 2014. Regnskapsorganisering : bokføring og intern kontroll. 6. utg. Cappelen akademisk forlag

Annet:
Materiale henvist til eller utlevert i forbindelse med forelesningene


Anbefalt litteratur
Bøker:
Kaaby, Jan Terje. 2015. Bokføringsloven : med kommentarer til lov, forskrifter og god bokføringsskikk. Fagbokforlaget
Moen: Tove-Gunn og Havstein, Bjørgunn. 2015. Regnskapsorganisering, oppgavesamling. 6.. Cappelen-Damm Akademisk


Emneoversikt
 • Internkontroll som en integrert del av virksomhetsstyringen
 • COSO-modellen
 • Risikostyring
 • Økonomisk kriminalitet
 • Bokføringsregelverket, inkl. de mest relevante bokføringsstandardene
 • Håndtering av merverdiavgift, lønn og lønnsrelaterte poster
 • Regnskapssystemenes oppbygging
 • Risiko i IKT-systemene
 • Hensiktsmessige regnskapsrutiner knyttet til ulike forretningsprosesser

Dataverktøy
Ingen dataverktøy.

Læreprosess og tidsbruk
Undervisning i 39 timer.

Mye av læringen knyttes til fagoppgaveskriving i 4 uker. Skrivingen skjer under veiledning de to første ukene. Temaene vil innen være sentrale områder av bokføring og internkontroll, fortrinnsvis slike som er nye som følge av teknologisk utvikling eller endrede lover og regler. Teorigrunnlaget for skrivingen vil være kursets litteraturpensum, samt litteratur for tilgrensende fag som vil være nødvendig for en forsvarlig praktisk behandling av praktiske bokføringsutfordringer.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisning
39
Forberedelser til undervisning
20
Litteratur
60
Arbeide med fagoppgaven
81
Anbefalt tidsbruk totalt
200

Gjennomføring ved nett- eller kveldsstudier
I kursets gjennomføring som nettstudium eller kveldsstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen for nett- og kveldsstudier, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.Eksamen
Kurset avsluttes med fagoppgave over fire uker og det tilbys veiledning i løpet av de to første ukene. Oppgaven kan løses i grupper på 1-3 studenter.

Eksamenskode(r)
BØK 36281 - Fagoppgave teller 100% for å oppnå karakter i kurset BØK 3628 Regnskapsorganisasjon og IT, 7,5 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler tillatt.

Kontinuasjon
Det arrangeres kontinuasjonseksamen hvert semester.

Tilleggsinformasjon