BØK 3628 Regnskapsorganisasjon og IT

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

BØK 3628 Regnskapsorganisasjon og IT


Kursansvarlig
Roy Kristen Kristensen, Tor Olav Nordtømme, Svein A Løken

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og foretaksøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Et moderne regnskapssystem skal produsere relevant og pålitelig økonomisk informasjon i tide og på en kostnadseffektiv måte. IKT påvirker sterkt utformingen av det tekniske regnskapssystemet og rutinene for bokføring. Bokføringen er omfattende regulert av bokføringsloven og forskrifter og bokføringen må skje innen legale rammer.

Læringsmål
Kunnskapsmål

 • Studenten skal opparbeide gi dyp kunnskap om bokføringslovgivningen og kjenne de utfordringene som er behandlet i dokumentert god bokføringsskikk.
 • IKT påvirker sterkt utformingen av det tekniske bokføringssystemet og rutinene for bokføring. Studenten bør kjenne hvordan ulik utforming av tabeller, behandlingsregler og teknologi gir ulike muligheter og kostnader.
 • Studenten må kjenne forutsetningene for at regnskapsinformasjon er av ønsket kvalitet, herunder betydningen av autoriserte transaksjoner og bevis for at transaksjonene er autentiske.
 • Kjenne bokføringsreglene
 • Prinsipper for internkontroll

Ferdighetsmål
Studenten skal kunne redegjøre for hvordan regnskapsproduksjon foretas og være i stand til å behandle et praktisk regnskapsorganisasjonsproblem med utgangspunkt i teori for internkontroll og regnskapskvalitet.

Holdningsmål
Studentene skal bli bevisst på forutsetningene for at brukerne kan stole på økonomisk informasjon og ha reflektert over om dette er viktig.

Forkunnskaper
Grunnleggende kunnskaper i Finans og økonomistyring I eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Moen, Tove-Gunn og Bjørgunn Havstein. 2014. Regnskapsorganisering : bokføring og intern kontroll. 6. utg. Cappelen akademisk forlag

Annet:
Materiale henvist til eller utlevert i forbindelse med forelesningene


Anbefalt litteratur
Bøker:
Kaaby, Jan Terje. 2015. Bokføringsloven : med kommentarer til lov, forskrifter og god bokføringsskikk. Fagbokforlaget

Emneoversikt
Tre områder:
(a) Bøkføringsregler
(b) Internkontroll
(c) Rasjonell bøkføring, systemer
 1. Et godt regnskapssystem – hva er det?
 2. Formelle krav, regnskapslov og bokføringsloven, god bokføringsskikk
 3. Intern kontroll, Coso og kontrollmiljø
 4. Regnskapssystem, oppbygning og sammenheng med forsystemer
 5. Risikovurdering og kontrolltiltak
 6. Regnskapsrutiner, roller og praktisk regnskapsarbeid
 7. IT-systemer og SQL: datafangst, registrering, tabeller og rapporter
 8. Sikre og pålitelige regnskapsdata. Oppbevaringsplikt for regnskapsmaterialet. Autentitetsbevis for elektronisk lagrede data.
 9. Automatisk utveksling av regnskapsdata. XML, banktransaksjoner og Altinn.
 10. Avslutninger: kortperiodiske og årlige avslutninger. Årsavslutningssystemer.

Dataverktøy
Nettleser gir tilgang til relevante systemer og verktøy. Den detaljerte planen som blir publisert på nett inneholder linker til foelesningsdokumentasjon og andre relevante kilder.

Læreprosess og tidsbruk
Undervisning i 42 timer.

Mye av læringen knyttes til fagoppgaveskriving i 4 uker. Skrivingen skjer under veiledning de to første ukene. Temaene vil innen være sentrale områder av bokføring og internkontroll, fortrinnsvis slike som er nye som følge av teknologisk utvikling eller endrede lover og regler. Teorigrunnlaget for skrivingen vil være kursets litteraturpensum, samt litteratur for tilgrensende fag som vil være nødvendig for en forsvarlig praktisk behandling av praktiske bokføringsutfordringer.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisning
42
Forberedelser til undervisning
20
Litteratur
60
Arbeide med fagoppgaven
78
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Kurset avsluttes med fagoppgave over fire uker og det tilbys veiledning i løpet av de to første ukene. Oppgaven kan løses i grupper på 1-3 studenter.

  Eksamenskode(r)
  BØK 36281 - Fagoppgave teller 100% for å oppnå karakter i kurset BØK 3628 Regnskapsorganisasjon og IT, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjon tilbys ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon