Master of science in Law and Business

Master i forretningsjus og økonomi

Studieprogram: 
Master i forretningsjus og økonomi
Studiepoeng: 
120
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieform: 
Heltid
Associate Dean: 
Anders Mikelsen
Siv Jønland Staubo
Kandidatprofil

Nedenfor beskrives kunnskapsmål, ferdighetsmål og generelle kompetansemål for de ferdige kandidater, i korte trekk. Siden tredje semester gir studentene mulighet til å velge mellom to fordypninger eller utveksling, og studentene (innen visse rammer) kan velge tema for masteroppgave, vil de ferdige kandidater ha noe ulike kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. De kunnskapsmål, ferdighetsmål og mål for generell kompetanse som er angitt for den ferdige kandidat, tar derfor utgangspunkt i gjennomført første år (obligatorisk) og den felles videreutvikling som alle som gjennomfører fordypning/utveksling og masteroppgave vil ha.

Kunnskapsmål

Ved gjennomført studium/læringsprosess skal kandidatene:

 • ha inngående kunnskap om juridisk metode.
 • ha avansert kunnskap innen sentrale forretningsjuridiske fag som selskapsrett, skatterett, avgiftsrett, regnskapsrett, obligasjonsrett og børs- og verdipapirrett.
 • ha avansert kunnskap om mikroøkonomiske teorier om hvordan regler påvirker adferd, og dermed markeder.
 • ha kunnskap om økonomiske teorier og modeller for organisering og finansiering av virksomheter (finansteori).
 • ha avansert kunnskap om norske regnskapsregler og IFRS (International Financial Reporting Standards) og kjenne prinsipper og metoder for analyser av regnskapsinformasjon.
 • ha kunnskap om internasjonale handelsorganisasjoner, og den finansielle og politiske risiko som foreligger ved internasjonal handel.
 • kjenne FNs bærekraftsmål og hva de betyr/bør bety for internasjonal handel.
 • ha avansert kunnskap om forhandlingsstrategier, herunder hvordan mikroøkonomi, adferdsøkonomi og spillteori kan bidra til å identifisere partenes underliggende verdier, eliminere ineffektive kontraktsforslag, og belyse hvilken kontrakt partene vil/bør velge.
 • kjenne grunnleggende kontraktsteori og teknikker for utforming av «selvoppfyllende kontrakter».
 • ha innsikt i hvordan algoritmer og kunstig intelligens kan bidra ved utforming av kontrakter.     
 • ha kunnskap om bedrifters samfunnsansvar (CSR).
 • kjenne teorier for verdsettelse av virksomhet. 
Ferdighetsmål

Ved gjennomført studium/læringsprosess skal kandidatene evne å:

 1. Faglige ferdigheter:
 • identifisere rettslige problemstillinger og foreta selvstendige drøftelser ut fra juridisk metode (anvende rettsregler). 
 • skille mellom tolkning av skrevne rettskilder (autoritative tekster), vurderinger som kan få avgjørende betydning for regelens innhold (de lege lata), og vurderinger av hvordan regelen burde ha vært (de lege ferenda). 
 • se de økonomiske og juridiske analysene i sammenheng. Det medfører blant annet at de økonomiske analysene skal ta høyde for de rettslige begrensningene, og de rettslige analysene skal ta utgangspunkt i handlingsalternativer som er aktuelle ut fra økonomiske og kommersielle vurderinger.  
 • vurdere egnet finansieringsform for virksomheten ut fra en samlet vurdering der også de rettslige virkninger inngår. 
 • gjennomføre økonomiske effektivitets-/lønnsomhets- og risikoanalyser av prosjekter og virksomheter. 
 • gjennomføre analyser av lønnsomhet, likviditet og soliditet med grunnlag i virksomheters finansregnskaper.

  b. På bakgrunn av de faglige ferdigheter skal kandidatene evne å:
   

 • bidra med kompetanse i arbeidsprosesser/prosjekter som krever både forretningsjuridisk og økonomisk kompetanse, som for eksempel omorganisering av virksomhet, kjøp og salg av virksomhet, kontraktsforhandlinger, gjennomføring av utbyggings-, innovasjons- eller it-prosjekter mv.
 • ha oversikt over de ulike oppgaver, og samvirke mellom dem, ved gjennomføring av arbeidsprosesser/prosjekter som krever både forretningsjuridisk og økonomisk kompetanse, som for eksempel omorganisering av virksomhet, kjøp og salg av virksomhet, kontraktsforhandlinger, gjennomføring av utbyggings-, innovasjons- eller it-prosjekter mv.   
 • koordinere, og kontrollere gjennomføring av, arbeidsprosesser/prosjekter som krever både forretningsjuridisk og økonomisk kompetanse, som for eksempel omorganisering av virksomhet, kjøp og salg av virksomhet, kontraktsforhandlinger, gjennomføring av utbyggings-, innovasjons- eller it-prosjekter mv.   
Generell kompetanse

Ved gjennomført studium skal kandidatene:

 • fremstille sine analyser og vurderinger på en enkel og presis måte, både skriftlig og muntlig.
 • ha en effektiv og presis dialog om rettslige og økonomiske spørsmål med virksomhetens øvrige fagpersoner og ledelse, eksterne rådgivere og offentlige myndigheter.
 • identifisere de rettslige problemstillingene som krever en grundigere utredning internt eller eksternt.
 • ha utviklet en sunn holdning til egen kompetanse, og evne til å se behovet for å innhente spesialkompetanse der det er nødvendig.
 • forstå at juridiske og økonomiske analyser er av avgjørende betydning for å utvikle et samfunn.  
 • være bevisst på at handlingsalternativer som er innenfor lovgivningen, kan være etisk tvilsomme eller uetiske/umoralske.
 • ta beslutninger eller gi råd basert på en samlet vurdering der blant annet rettslige og økonomiske analyser og sunn fornuft inngår.
 • ha utviklet evnen til selvstendig og kritiske tenkning, og til å strukturere og formulere rettspolitiske resonnementer.
Studiemodeller
Master i forretningsjus og økonomi
Informasjon

Studentene skal velge en fordypning i programmets 3. semester. Det er også mulig å reise på utveksling dette semesteret.

CourseCourse type2019 Høst2020 Vår2020 Høst2021 Vår
Programkurs
6
Programkurs
12
Programkurs
12
Programkurs
6
Programkurs
12
Programkurs
12
Fordypning eller utveksling.
30
 
Fordypning 1: Finans og finansieringsrett (30 ECTS)
 
 
GRA 62AA Internasjonal finans og finansiering
Fordypning
6
 
 
GRA 62CC Styring, risikohåndtering og compliance
Fordypning
6
 
 
GRA 62BB Finansiering, pant og garantier
Fordypning
6
 
 
GRA 62DD Restrukturering og konkurs
Fordypning
6
 
 
GRA 62EE Oppkjøp og fusjoner
Fordypning
6
 
Fordypning 2: Arbeidsrett, arbeidsmarkedsøkonomi og Legal Tech (30 ECTS)
 
 
Programkurs
12
 
 
Arbeidsrett og arbeidsmarkedsøkonomi
12
 
 
Legal Tech
6
Programkurs
30
Godkjent Undervisningsutvalget
Torsdag, september 20, 2018